projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Местни данъци и такси Услуги

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ УСЛУГИ

Услуга

Необходими документи за осъществяване на услугата

Срок

Цена

Място на издаване

Служител

Работно време

1. Удостоверение за данъчна оценка

Данъчна оценка на земеделски имоти /физически лица и фирми/

- копие от актуална скица;

- копие от удостоверение за наследници

/в случай, че собственика по скица е починал/;

- попълнено искане за определяне на данъчна оценка на земеделски имоти /по образец /

/за всеки имот отделно искане/.

обикновена

/5  дни/

 

бърза

/2  дни/

 

 

 

5.00 лв.

 

 

10.00 лв.

 

 

  

Отдел “Местни данъци и такси”

Ст. инспектор

гише № 1 и 2

Тел. 402-370

8.30 – 18.30

Данъчна оценка на имоти в регулация

  - за физически лица

- попълнено искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка /по образец /

/за всеки имот отделно искане/

Данъчна оценка на имоти в регулация

  - за фирми

- попълнено искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка; /по образец /

- попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ /за имотите, декларирани по чл. 17 от ЗМДТ/;

- копие от документа за собственост;

- счетоводна справка.

Данъчна оценка за незавършено строителство /37%;63%/, право на строеж, право на ползване

- попълнено искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка; /по образец /

- попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ;

- копие от удостоверение от ТСУ, удостоверяващо степента на завършеност на строежа, издадено не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на искането;

- копие от документа за собственост.

2. Прием и обработка на Декларация по чл. 14 от ЗМДТ

Декларацията се подава лично или от упълномощено лице!

 

Когато декларацията се подава от упълномощено лице е необходимо ксерокопие от нотариално заверено пълномощно!!!

- Заверка на информация в служебното каре от  Декларация по чл. 14 от ЗМДТ

Необходим комплект документи за деклариране на недвижим имот придобит чрез покупка; дарение; делба; съдебно решение – срок 2 месеца

  1. Попълнена Декларация по чл. 14 от ЗМДТ; /по образец /

  2. Ксерокопие от док.за собственост/ нот.акт; договор за делба; договор за покупко – продажба; съдебно решение; удостов. за  въвеждане в екслоация.

Необходим комплект документи за деклариране на  недвижим имот придобит по наследство – срок  6 месеца

  1. Попълнена Декларация по чл. 14 от ЗМДТ; /по образец /

  2. Ксерокопие от у-е за наследници

  3. Ксерокопие от док.за собственост/ нот.акт; договор за делба; договор за покупко – продажба; съдебно решение и др./;

  4. При непълни данни в документа за собственост е необходимо да се представи и скици-копия от кадастралната карта, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър

 

5.00 лв.

Отдел “Местни данъци и такси”

Ст. инспектор

гише № 3 и 4

Тел. 402-372

8.30 – 18.30

Касиер

каса №9 и 10

8.30 – 18.30

3. Прием и обработка на Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ

Декларацията се подава в случаите, когато:

1. пътното превозно средство е придобито по наследство

2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице

3. собственикът на ППС няма постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната

4.са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък

5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения

Необходим комплект документи за деклариране на лек автомобил придобит пред Нотариус– срок 2 месеца от придобиването му.

1. Попълнена Деклар.по чл.54 ал.4 за лек автомобил от ЗМДТ  /по образец/; Попълнена Деклар.по чл.54 ал.4 за без леки автомобили от ЗМДТ /по образец/

2. Док.за платен 3,0% местен данък при придобиването на превозното средство;

3. Копие от “Свидетелство за регистрация” – голям талон

4. Копие от Договор за покупка на МПС;

5. Копие от пл.данък МПС от предишния собственик за годината на придобиването му или част от нея

Ако лекия автомобил, мотопеда или мотоциклета е с мощност до 74kw и има действащо катализаторно устройство – у-е за действащ катализатор от фирми извършващи годишни технически прегледи.

Ако лекия автомобил е собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100% с обем на двигателя до 2000куб.см и 117,64 kw – Копие от решение на ТЕЛК.
 
  
 


 Отдел “Местни данъци и такси”


 

Ст. инспектор

гише № 15 и 16

Тел. 402-364

8.30 – 18.30

Необходим комплект документи за деклариране на лек автомобил придобит без регистрация в КАТ – от внос или закупен от фирма вносител без сделка пред Нотариус – срок 2 месеца от регистр.за движение в страната.

1. Попълнена Деклар.по чл.54 ал.4 за лек автомобил от ЗМДТ /по образец/; Попълнена Деклар.по чл.54 ал.4 за без леки автомобили от ЗМДТ /по образец/

2. Копие от “Свидетелство за регистрация” – голям талон

3. Копие от талон за първоначален технически преглед.

Ако лекия автомобил, мотопеда или мотоциклета е с мощност до 74kw и има действащо катализаторно устройство – у-е за действащ катализатор от фирми извършващи годишни технически прегледи.

Ако лекия автомобил е собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100% с обем на двигателя до 2000куб.см и 117,64 kw – Копие от решение на ТЕЛК.

Декларация за отписване на продадени автомобили - Декларация Приложение 1

 Декларация за отписване на продадени автомобили - Декларация Приложение 1

/по образец/

4. Прием и обработка на Декларация по чл.17 от ЗМДТ      
- Декларация чл.15, ал.3 от НОАМТЦУ на територията на Община Пазарджик за определяне на такса битови отпадъци

Декларация чл.17 от ЗМДТ - отменена от 01.07.2011г.

 Декларация чл.15, ал.3 от НОАМТЦУ на територията на Община Пазарджик за определяне на такса битови отпадъци

/по образец /

- За контейнер тип “бобър” 1,1 куб.м. – 3 300лв.

- Пластмасова кофа с обем 0,12 куб.м. –330лв.

- За кофа с обем 0,24 куб.м. – 720лв.

- За кофа с обем 0,11 куб.м. – 330лв.

     Отдел “Местни данъци и такси”

Ст. инспектор

гише № 7 и 8

Тел. 402-373

8.30 – 18.30

5. Прием и обработка на декларация по чл.16, ал.4 от НОАМТЦУ

- Декларация по чл.16, ал.4 от НОАМТЦУ на територията на Община Пазарджик за освобождаване от такса битови отпадъци (само за услугите сметосъбиране и сметоизвозване)

Декларация по чл.16, ал.4 от НОАМТЦУ на територията на Община Пазарджик за освобождаване от такса битови отпадъци (само за услугите сметосъбиране и сметоизвозване)

/по образец/


 

Отдел “Местни данъци и такси”

Ст. инспектор

гише № 3,4 и 5

Тел. 402-372

8.30 – 18.30

6. Издаване на удостоверение за декларирани данни

Искане от данъчно задълженото лице

/по образец /

 

2лв.

Отдел “Местни данъци и такси”

Ст. инспектор

гише № 7 и 8

Тел. 402-373

8.30 – 18.30

7. Издаване на дубликат на квитанция за платен данък на МПС

 Искане от данъчно задълженото лице

/по образец /

 

 5 лв.

Отдел “Местни данъци и такси”

Ст. инспектор

гише № 7 и 8

Тел. 402-373

8.30 – 18.30

8. Прием и обработка на Декларации по чл.61 н /патент/ от ЗМДТ

 1. Попълнена Декларация по чл.61н от ЗМДТ  /по образец/    

Отдел “Местни данъци и такси”

Ст. инспектор

гише № 5 и 6

Тел. 402-378

8.30 – 18.30

9. Прием и обработка на Декларации по чл.61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

1. Попълнена Декларация по чл.61х от ЗМДТ /по образец/

Отдел "Местни данъци и такси"

Ст. инспектор

гише № 5 и 6

тел. 405-378

8.30 - 18.30

10. Сектор “Ревизии”

Закон за административните нарушения и наказания;

Закон за защита на потребителите; Закон за туризма;

Закон за управление на отпадъците; Наредба за обществения ред в община Пазарджик; Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Пазарджик; Наредба за рекламната дейност в Община Пазарджик; Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик; ДОПК.

   

Отдел “Местни данъци и такси”

Ст. инспектор

Ет.2 стая № 3

Тел. 402-362

Ет.2 стая № 5

402-377

8.30 – 18.30

11. Дубликат на квитанция за платени месни ДНИ, ТБО и патентен данък

Искане от данъчно задълженото лице

/по образец /

 

5 лв.

Отдел “Местни данъци и такси”

Ст. счетоводители

Ет.2 стая № 6

Тел. 402-368

8.30 – 18.30

12. Удостоверение за липса и задължения чл.87 ал.6 от ДОПК

Получава се лично или с пълномощно от данъчно задълженото лице

 

10лв.

Отдел “Местни данъци и такси”

Ст. счетоводители

Ет.2 стая № 6

Тел. 402-368

8.30 – 18.30

13. Копие от данъчна декларация

Искане от данъчно задълженото лице

/по образец /

Получава се лично или с пълномощно от данъчно

 

10лв.

Отдел “Местни данъци и такси”

Ст. счетоводители

Ет.2 стая № 6

Тел. 402-368

8.30 – 18.30

14. Такса за Частни съдебни изпълнители на основание чл.8 от ЗМДТ

 

 

Банкова сметка

IBAN BG 86 UBBS 8002 84 324415 10

BIC UBBSBGSF ОББ АД Пазарджик

448007 -Такса за административни услуги

 

За издаване на удостоверение за декларирани данни от отдел “МДТ” на Частни съдебни изпълнители  - документ за извършено плащане на исканата услуга

 

За изготвяне на копие от данъчна декларация, без приложения, за един брой на Частни съдебни изпълнители  - документ за извършено плащане на исканата услуга

 

За изготвяне на копие от данъчна декларация, ведно с приложените към същата документи, за един брой на Частни съдебни изпълнители  - документ за извършено плащане на исканата услуга

 

 

20.00 лв.

25.00 лв.

30.00 лв

Отдел “Местни данъци и такси”

Деловодство

Тел. 402-371

Ст. Инспектор сектор”Ревизии”

Тел. 402-362

 

Ст. Инспектор сектор

”Обслужване”

Тел. 402-370

Тел. 402-372

Тел. 402-373

Ст. счетоводители

Тел. 402-368

8.30 – 18.30