projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Административни услуги Категоризация и разрешителни

PostHeaderIconКатегоризации и разрешителни

Категоризации и разрешителни

Подаване на документи - Гише № 3 ЦИУГ

Услуга

Необходими документи за осъществяване на услугата

Срок

Цена

Място на издав.

Работно време

1

2

3

4

5

6

1.Категоризация на туристически обекти

Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление за категоризиране по образец, към което прилага:

1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

4.копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация,стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;

5. формуляр по образец за определяне на категорията;

6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

ЗАБЕЛЕЖКА:Заявлението, справката по образец и формуляра се попълват в общината.

Срок на валидност: 5 години/ с изключение на срока на удостоверението за обектите,разположени върху понтон,което е със срок , съответствуващ на срока на действие на разрешителното.

До 14 дни-временно удостовере-ние

До 2 месеца-заповед за категори-зация.

І.Заведения за хранене и развлечения::

до 20 места-110 лв.

от 21 до 50 места-250 лв.

от 51 до150 места-500 лв.

от 151 до300 места-940лв

над 300 места-1400 лв.

ІІ.Места за настаняване-клас “А”:

до 30 стаи-500 лв.

от 31 до150 стаи-1000 лв.

от 151 до300 стаи-1870лв.

от 301 до500 стаи-2750лв.

над 501 стаи-5000лв.

ІІІ.Места за настаняване- клас “Б” :

до 20 стаи-250 лв.

от 21 до 40 стаи-500 лв.

от 41 до 60 стаи-940 лв.

от 61 до100 стаи-2500 лв.

над 100 стаи-5000 лв

Ет.4

Стая

406

8.30 - 12.30 ч

13.30 - 17.30 ч

2.Разрешение за удължено работно време

/след 22/23 часа/

1.Заявление-образец

2.Становище от ОД на МВР /оригинал/.

3.Протокол от РЗИ или акредитирана лаборатория за измерено ниво на шума за заведенията за хранене и развлечения /оригинал/.

4.Документ за собственост и договор за наем /копие/.

5.Сертификат за пожарна безопасност на обекта /копие/.

6.Изрично писмено  съгласие на собствениците в жилищната сграда - непосредствени съседи на обекта. 

Срок на валидност:

1 година.

14 дни

60 лв

Ет.4

Стая

406

8.30 - 12.30

13.30 - 17.30

3.Справка-декларация за броя на реализирани нощувки от хотелиера

1.Справка-декларация по образец.

2.Извадка от регистъра на настанените туристи за отчетния период.

3.Документ за платен туристически данък.

Eжемесечно.

Туристически данък-/по чл. 57 и чл.58 от Наредрата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Пазарджик/

С тур. данък се облагат нощувките в местата за настаняване- клас А и клас Б.

Размерът на тур. данък се определя,както следва:

-Категория 1 * 0.60 лв. за нощувка

-Категория 2 * 0.80 лв. за нощувка

-Категория 3 * 1.00 лв. за нощувка

- Категория 4 * 1.20 лв. за нощувка

-Категория 5 * 1.40 лв. за нощувка

ЦИУГ

гише No3

8.30 - 12.30

13.30 - 17.30