projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Покана за набиране на ценови оферти за проектно предложение „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в община Пазарджик” на Община Пазарджик по Оперативна програма "Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна ос І

PostHeaderIconПокана за набиране на ценови оферти за проектно предложение „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в община Пазарджик” на Община Пазарджик по Оперативна програма "Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна ос І

П О К А Н А

 

за набиране на ценови оферти за проектно предложение „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в община Пазарджик” на Община Пазарджик по Оперативна програма "Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”

 

 

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, община Пазарджик ще кандидатства с проектно предложение за подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в общината.

Съгласно изискванията на УО на ОПАК, бюджетът на проектното предложение трябва да бъде базиран на две индикативни оферти за всяка от предвидените дейности по проекта. С оглед на това, очакваме да ни бъдат предоставени индикативни ценови оферти за дейности по информация и публичност, както следва:

  1. 1.Ценова оферта за изработване на 200 електронни визитни картички на общината

Електронните визитни картички ще бъдат под формата на мини CD и ще бъдат брандирани по изискванията на ОПАК. Ще съдържат текст указващ, че са изработени по проект, финансиран от Европейския съюз и националния бюджет на Република България. Те ще съдържат флага на ЕС, названието “Европейски съюз”, логото и слогана на ЕСФ – “Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”, името на Оперативна програма “Административен капацитет”, логото и слогана на ОПАК – “ОПАК. Експерти в действие”.

Информацията, която ще се съдържа във визитните картички ще бъде предоставена от Възложителя. Изпълнителят следва да я запише върху електронния носител в съответния тираж.

  1. 2.Ценова оферта за организиране на 2 пресконференции в гр. Пазарджик – една в началото за запознаване на обществеността с целите на проекта и една в края на проекта – за представяне на резултатите. На всяка от пресконференциите ще присъстват около 50 участници.

Изпълнителят трябва да осигури за всяка от пресконференциите:

  • оборудвана с необходимата техника зала;
  • кафе-пауза за всички участници;
  • подготовка на презентация по подадена от Възложителя информация;
  • електронни визитни картички на общината – на встъпителната пресконференция ще бъдат раздавани на присъстващите електронни визитни картички, които ще съдържат информация за общината и проекта, а на заключителната – електронни визитни картички с информация за общината, проекта и общинския план за развитие.

Моля да дадете цена за всяка от изброените точки по отделните позиции. Индикативната цена на услугата трябва да бъде посочена в български лева като единична и обща стойност (с и без ДДС)!

Моля да предоставите пълно наименование на кандидата, дата на издаване на офертата и подпис от упълномощено лице.

ПОДАВАНЕТО НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА НЕ АНГАЖИРА ПО НИКАКЪВ НАЧИН БЕНЕФИЦИЕНТА С ИЗБОР НА КОНКРЕТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, НИТО МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ НА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА В ХОДА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ!

Моля за подготовката на офертата да използвате приложената таблица:

Разход за информация и публичност

Брой

Единична цена без ДДС

Обща цена без ДДС

Обща цена с ДДС

Организиране на пресконференции

2

Електронни визитни картички

200

Общо:

Моля изпращайте офертите си по един от следните начини:

-         по пощата на адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” №2

-         по имейл на адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

-         по факс, на тел.: 034/ 442495

Краен срок за получаване на оферти – 9 Април 2013г.

Благодарим Ви предварително за съдействието.