projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Покана за набиране на ценови оферти за проектно предложение на община Пазарджик по Оперативна програма "Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и

PostHeaderIconПокана за набиране на ценови оферти за проектно предложение на община Пазарджик по Оперативна програма "Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и

П О К А Н А

 

за набиране на ценови оферти за проектно предложение на община Пазарджик по Оперативна програма "Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”

 

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, община Пазарджик ще кандидатства с проектно предложение за подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в общината.

Съгласно изискванията на УО на ОПАК, бюджетът на проектното предложение трябва да бъде базиран на две индикативни оферти за всяка от предвидените дейности по проекта.

С оглед на това, очакваме да ни бъдат предоставени индикативни ценови оферти за извършване на описаните по-долу дейности:

 

Дейност 1: Разработване и въвеждане на методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на политики от общинската администрация

Методиката ще бъде разработена по такъв начин, че да може да бъде прилагана за мониторинг, контрол и оценка на всички политики, изпълнявани от общинската администрация и в частност за изпълнението на общинския план за развитие.

Методиката ще включва няколко основни раздела:

 • фази на мониторинга, контрола и оценката на политики
 • методи за анализ и включване на заинтересованите страни при оценката политики
 • основни методи за събиране на информация при мониторинга и оценката на политики

Мониторинг

 • определение за мониторинг
 • процедури при мониторинг
 • подходи /механизми за мониторинг

Оценка

 • определение за оценка
 • процедура за оценка
 • средства и техники за оценка

Контрол

 • определение за контрол
 • методи за контрол
 • средства за контрол

Дейност 2: Разработване на общински план за развитие 2014 – 2020

Разработването на общинския план за развитие ще премине през следните стъпки:

1. Идентифициране на всички заинтересовани страни и сформиране на екип за разработване на общинския план. Екипът ще включва представители на всички заинтересовани страни. Представителите на заинтересованите страни ще бъдат разделени в работни групи за разработване и обсъждане на общинския план за развитие.

2. Изготвяне на социално-икономически анализ. Анализът ще включва:

- анализ в следните сфери: социално-икономическо развитие; състояние на образованието, социални услуги, инфраструктура (транспортна, ВиК инфраструктура), околна среда, обществен транспорт и др.; определяне на нуждите от развитие на определени услуги в разглежданите области по отношение на качество и достъпност; нужда от подобрения/ предложение за развитие на публични услуги; определяне на насоки за развитие на община Пазарджик за периода до 2020 г. Като резултат от анализа ще бъдат идентифицирани и териториално дефинирани проблемите, ще бъдат посочени тенденциите за развитие на общината, като се отчитат характеристиките на вътрешния й потенциал за развитие.

- проучване на документи на общината с цел събиране на необходимата статистическа информация;

- оценка на общинския план за развитие 2007-2013 г. Оценката на общинския план ще се извърши чрез използването на разработената по Дейност 1 методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на политики от общинската администрация.

- разработване на SWOT анализ. SWOT анализът е тясно обвързан със социално–икономическия профил, развитието на инфраструктурата и състоянието на околната среда на общината.

- поставяне на цели и приоритети за развитие на общината. На базата на извършените анализи и в съответствие със стратегическите документи на областно и регионално ниво, ще бъдат поставени целите и приоритетите за развитие на общината в периода 2014-2020 г.;

3. Организиране на 3 работни групи с представители на заинтересованите страни за обсъждане на направения анализ и поставените цели и приоритети за развитие на общината.

4. Организиране на обществени обсъждания с широката общественост за представяне на плана за развитие. Ще бъдат идентифицирани проблемите и ще бъдат обсъдени бъдещи приоритети за развитие на общината. Ще бъдат организирани 2 обществени обсъждания, на които ще бъдат поканени всички заинтересовани: общинската администрация, други административни структури на територията на общината, представители на гражданското общество, социално-икономическите партньори, бизнеса и гражданите.

На обществените обсъждания ще бъдат набелязани конкретни мерки и дейности за реализация на общинския план за развитие, както и конкретни проекти.

5. На базата на проведените обществени обсъждания и набелязаните мерки и дейности за реализация на плана, ще бъде разработена индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана. Ще бъдат определени индикаторите за мониторинг и оценка на плана, които ще бъдат съгласувани с работните групи. Ще бъде разработена програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите. Ще се извърши предварителна оценка на плана.

6. Провеждане на информационна кампания за запознаване на обществеността с Общинския план за развитие и програмата за неговата реализация.

План за изпълнение на дейностите:

Дейности

Месец 1

Месец 2

Месец 3

Месец 4

Месец 5

Месец 6

Месец 7

Месец 8

Месец 9

Дейност 1: Разработване и въвеждане на методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на политики от общинската администрация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност 2: Разработване на общински план за развитие 2014 – 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Моля да дадете цена за всяка от изброените по-долу позиции. Индикативната цена на услугата трябва да бъде посочена в български лева с и без ДДС!

Моля да предоставите пълно наименование на кандидата, дата на издаване на офертата и подпис от упълномощено лице.

ПОДАВАНЕТО НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА НЕ АНГАЖИРА ПО НИКАКЪВ НАЧИН БЕНЕФИЦИЕНТА С ИЗБОР НА КОНКРЕТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, НИТО МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ НА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА В ХОДА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ!

 

Моля за подготовката на офертата да използвате приложената таблица:

Дейност

Цена без ДДС

Цена с ДДС

Дейност 1: Разработване и въвеждане на методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на политики от общинската администрация

Дейност 2: Разработване на общински план за развитие 2014 – 2020

Общо

Моля изпращайте офертите си по един от следните начини:

-         по пощата на адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” №2

-         по имейл на адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

-         по факс, на тел.: 034/ 442495

Краен срок за получаване на оферти –9 Април 2013г.