PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 09 април 2013 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

09 април 2013 г.

 

  • Служители на Община Пазарджик извършиха проверка относно изпълнението на Договор №428/05.04.2013 г., сключен с “ЮНИОН ИВКОНИ” ООД София, за извършване на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт. Контролът се осъществи на 08.04.2013 г. и имаше за цел да констатира качеството на превоза на пътници във вътрешноградските и междуселищните автобусни линии. При проверката, извършена на Автогара Пазарджик, не са констатирани нарушения при изпълнение на маршрутните разписания, възложени от Община Пазарджик. Пунктовете за издаване на билети и карти остават със същото местонахождение, в момента се преустройват и оборудват с необходимата техника и ще започнат работа от 15.04.2013 г.      

Проверката, извършена на автобусните спирки на територията на гр. Пазарджик, също не констатира нарушения, като е отчетено, че се спазват всички разписания;

  • Община Пазарджик ще кандидатства с проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”, за финансиране по Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос 1 „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.

Задължението за изготвяне на Общински планове за развитие е залегнало в Закона за регионално развитие. Планът определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие. Съгласно Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, Общинският план за развитие се разработва за 7-годишен период на действие.

  • Община Пазарджик стартира извършването на цялостен ремонт на асансьора и на асансьорната шахта в ОУ „Любен Каравелов”. Училището е единственото на територията на общината, което разполага с асансьор за подпомагане интеграцията на ученици със специални образователни потребности, но поради вертикално отклонение на асансьорната шахта към настоящия момент асансьорът е неизползваем. Ремонтните дейности включват подмяна на шахтовите врати, на кабинната инсталация, на кабинния оператор, изправяне на направляващите релси и др. Обща стойност на строително монтажните работи е в размер на 12 807 лв.;
  • От 01.04.2013 г. стартира изпълнението на Регионална програма за заетост - „КУЛТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ 2013 г.” , която се осъществява от работодателя Община Пазарджик съвместно с Дирекция „Бюро по труда” гр. Пазарджик. Чрез Програмата се осигурява субсидирана заетост от държавния бюджет на стойност 36 270 лв. Разкриват се 15 /петнадесет/ работни места за срок до 6 /шест/ месеца при пълно работно време на минималната за страната работна заплата от 310 /триста и десет/ лв. в общополезни дейности към Община Пазарджик, както следва:

- Художествена галерия „Станислав Доспевски” – 6 бр.; в три самостоятелни обекта по 2-ма човек на длъжност работник поддръжка;

- Регионален исторически музей – 3 бр. на длъжност поддържане и опазване на културно-историческото наследство;

- Младежки дом – 1 бр. на длъжност организационни дейности, осигуряване на ефективен достъп до актуална, специализирана и систематизирана информация;

- БМ „СПЖФНСИ” има обособени четири самостоятелни спортни обекта:

- Общински плувен комплекс – 1 бр.;

- Зала “Васил Левски” – 1 бр. на длъжност поддръжка на добри и достъпни спортни зали/;

- Зала “Младост” – 1 бр.;

- Спортен комплекс “Хебър” – 2 бр. на длъжност приоритетно подпомагане на пазарджишките спортни клубове, работещи с деца и юноши.

Програмата е със срок на действие до 31.12.2013 г.;

 

  • На 20 април /събота/ ще се проведе Националната кампания „Да изчистим България за един ден”. Достъпът до депото за ТБО в землището на с. Алеко Константиново за периода 20-22 април ще е свободен за всички транспортни средства, които ще се включат в инициативата. Ще се води отчетност за постъпилите количества отпадъци. В трите дни на кампанията за количествата депонирани отпадъци няма да се дължат отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. Осигурени са чували, ръкавици и рекламни брошури от Община Пазарджик, „Екопак” и „Екобулпак”, които ще могат да се получат от 15 до 19 април в стая 709 в сградата на Община Пазарджик.

Партньор тази година е и магазин „БИЛА”, който на 20 април ще предоставя на клиентите си чували за събиране на отпадъци. „Брокс”ООД и „Омега Интерклинър”АД ще съдействат за извозването на събраните отпадъци. За повече информация, желаещите да се присъединят към инициативата, могат да позвънят на тел: 402-230;

  • По повод 24 май – Деня на славянската писменост и българската просвета и култура, по традиция Община Пазарджик присъжда отличия на изявени учители, директори на образователни институции и творци. По този повод вече стартира процедурата за номиниране на най-изявените в сферата на образованието и културата в общината. Срокът за приемане на номинациите в Дирекция «Обазование и култура» е 10.05.2013 г. Наградите ще бъдат връчени на тържествена церемония, която ще се проведе на 20.05.2013 г. от 14,00 часа в зала «Маестро Г. Атанасов»;

 

  • Със своя заповед от 08.04.2013 г. кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов награждава с грамота и парична премия спортистите Стефан Гърев, Тодор Тодоров и Иван Рачев.

Стефан Гърев, състезател на СК “Бадминтон скуош”, завоюва три пети места – на двойки, смесени двойки и отборно, на Европейското първенство по бадминтон за младежи и девойки до 19 г. в Анкара (Турция).

Тодор Тодоров и Иван Рачев от СК “Торнадо карате-киокушин” се класираха на призови места на шампионата в гр. Пловдив. Тодор Тодоров е държавен шампион за деца до 12 г., категория до 32 кг по карате киокушин, обявен е за най-техничен състезател на първенството, а Иван Рачев е шампион за деца до 12 г., категория до 35 кг по карате киокушин.