projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик

PostHeaderIconМотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик

There are no translations available.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК

МОТИВИ

 

към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик

 

от Тодор Димитров Попов – Кмет на Община Пазарджик

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от ЗНА, към предложения от мен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, прилагам мотивите си – отговарящи на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА.

1.   Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

 

 

І. С обнародването в ДВ, бр.37/15.05.2012 г. на Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението ( в сила от 16.08.2012 г., изм. с ДВ, бр. 69 от 11.09.2012 г.) и с обнародването в ДВ, бр. 43 от 08.06.2012 г. на Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, се налага извършването на промени както в наименованията на извършваните услуги от Дирекция “ Гражданска регистрация на населението”, с цел тяхното унифициране с действащото законодателство, така и в размера на таксите за предоставяне на съответните услуги в зависимост от срока за извършването им.

В Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и обнародвана в ДВ, бр. 43 от 08.06.2012 г., се съдържа образец за издаване на “удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние”. Поради законодателните промени изменение следва да претърпи наименованието на административната услуга, посочена в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

За да се гарантира по-висока ефективност на предоставяните услуги е необходима промяна в сроковете за издаване и размера на таксите, свързани с регистрацията на документи за сключване на граждански брак. Оформянето на преписките, както и извършването на всички необходими справки в регистрите за гражданско състояние, следва да се извършват в рамките на един работен ден, като част от справките са свързани с други общини. В по-голяма част от случаите гражданите изискват експресно актуализиране на данните в регистъра на населението, което е продиктувано от заявка за изготвяне на последващи документи по гражданската регистрация, необходими предимно за чужбина.

С оглед постигане на по-голяма справедливост при определянето и заплащането на местните такси, е необходимо, размерът на таксата за административната услуга - обработка и комплектоване на преписки, касаещи събития по гражданското състояние за български граждани, настъпили в чужбина, да бъде определена в зависимост от акта по гражданско състояние, който следва да се издаде и направените разходи от Общината по предоставяне на съответната услуга. Следва да бъдат намалени таксите за обработка и комплектоване на преписки - за сключен граждански брак в чужбина и смърт на български гражданин, настъпила в чужбина. Съображенията ми за това са, че голяма част от починалите български граждани в чужбина са погребани в държавата, където е настъпила смъртта и поради високата такса, близките отказват да предоставят нужните документи за съставяне на акт за смърт. Това води до невъзможност да се поддържа в актуално състояние Регистъра на населението и оказва влияние на достоверността на избирателните списъци.

В тази връзка трябва да бъдат регламентирани и сроковете за тези преписки.

От 16.08.2012 г. е в сила Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (обнародвана в ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.), с която са утвърдени нови видове удостоверения. Самите удостоверения се издават по утвърдени образци, в които се попълва необходимата информация, което налага Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик да бъде допълнена с цел повишаване на качеството на предлаганите услуги.

С последното изменение на Закона за гражданската регистрация, обн. в бр. 42 от 5.06.2012 г. на ДВ, е създадена нова алинея 8 на чл. 92, съгласно която обстоятелствата за извършване на адресна регистрация на лица, които не могат да представят изискваните документи по чл.92, ал.2 от ЗГР се установяват от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в която се включват служители от общинската администрация и от териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на Агенцията за социално подпомагане.

Даването на становище от комисията е свързано с посещение на адреси в рамките на цялата община, както и с осигуряване на транспорт за комисията.

Във връзка с описаното по-горе, за да бъде приведена в съответствие със законодателните промени, са необходими изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

 

 

 

ІІ. С писма вх. № 30-00-59/24.01.2013 г. и вх. № 30-00-130/18.02.2013 г. от Директора на ОДЗ № 1 “Здравец” са постъпили предложения за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик в раздел ІІІ.

За избягване на противоречивостта в текстовете и за яснота в прилагането им се предлага промяна в редакцията на текстовете за преференции и освобождаване от такси за детски ясли и детски градини.

Тълкуването на разпоредбата на чл. 38, т. 1 – “ деца, на които единият от родителите е първа или втора група инвалидност ( над 50 % нетрудоспособност)”, внася неяснота при събирането на таксите от родители с ІІІ група инвалидност, според § 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж – от 50% до 71%. Налице е съществено разминаване между посочените групи и процент инвалидност, което налага изменението на горепосочената норма с цел постигане на по-добра регламентация и прозрачност при определянето на дължимата такса.

От съществено значение е и проблемът със самотните родители, които нарастват непрекъснато.

Наредбата определя “за деца на самотен родител” да се заплаща такса в размер на 50 %. Определение за понятието “самотен родител” се съдържа единствено в § 1, т. 3 от ДР на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, съгласно който “самотен родител” е лице, което поради вдовство, развод или несключен граждански брак отглежда сам деца до 18-годишна възраст, както и навършилите пълнолетие лица, в случай че продължават да учат, до придобиване на средно, общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст. Поради различното тълкуване на тази дефиниция в частта ù „отглежда сам“ се създават предпоставки за злоупотреби със социални придобивки от страна на майки, които твърдят, че отглеждат детето си сами, а всъщност живеят в едно домакинство с бащата. В този случай липсата на граждански брак не прави майката “самотна”. И двамата родители са с възможности за отглеждане и възпитание на детето.

Освен това от 2007 г. армията в България е платена, т.е. службата не е задължителна (наборна). Военнослужещите имат право на основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното им военно звание, съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Предвид изложеното не е налице основателна предпоставка за намаляване на месечната такса, която заплащат горепосочените лица.

В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик не е уреден въпросът, свързан с размера на таксите в раздел ІІІ, които се дължат за деца, настанени за отглеждане в приемни семейства, семейства на роднини или близки , както и за деца, които се ползват от социалната услуга – резидентен тип (т.е. на децата е предоставена възможност да живеят в среда, близка до семейната). Промените в социалната среда налагат да бъде допълнена Наредбата на Община Пазарджик.
ІІІ. Във връзка с направените изменения и допълнения на Закона за устройство на територията (ЗУТ), извършени със Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗУТ, обнародван в ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., възниква необходимост същите да бъдат отразени в действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Основните причини, които налагат промените в цитираната наредба, са предоставяните от Община Пазарджик местни такси и административни услуги да съответстват на нормите на действащото законодателство, както и да отговарят на основните принципи, регламентирани в чл. 8 от Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), а именно: възстановяване на пълните разходи на общината по предоставянето на услугата; създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, обнародван в ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г., законодателят връща частично възможността за узаконяване на някои незаконни строежи. Въведената като изключение възможност от общия принцип за неузаконяване на незаконните строежи, посочена в § 127, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) към ЗИД на ЗУТ, е свързана с нови разходи, които Общината следва да извърши с оглед законосъобразното провеждане на процедурите по ЗУТ.

Последното изменение на Закона за устройство на територията, в сила от 26 ноември 2012 г.,  дава възможност за узаконяване на строежи, извършени незаконно до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, обн. ДВ, бр. 65 от 2003 г. Условието е да са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби. Тъй като много малко хора са се възползвали от дадените предишни възможности и огромна част от старите сгради и към момента нямат нужния набор разрешителни, законодателят дава с § 127 още една възможност хората да подадат документи и да узаконят постройките си, изградени преди 2001 г. Де факто се дава още един шанс в рамките на една година от влизане в сила на този закон собственикът на строежа да подаде заявление, чрез което започва производството за узаконяване, до органа, който е издал или е следвало да издаде разрешението за строеж.

Самото узаконяване се състои в съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване, привеждане на строеж в съответствие със съгласувания проект, заплащане на дължимите такси и глоби и издаване на акт за узаконяване.

Процедурата по узаконяване започва по заявление от собственика до Главния архитект на съответната Община на основание §127, ал.3 от ЗИДЗУТ. След постъпване на заявлението в съответната администрация, длъжностните лица при същата, на основание §127, ал. 4 от ЗИДЗУТ съставят констативен акт за установяване на незаконното строителство. След съставянето на акта, собственикът има последващо задължение да изготви и представи пред узаконяващия орган всички необходими документи по чл. 144 от ЗУТ, вкл. инвестиционен проект – заснемане за узаконяване, който се изготвя от архитект. В случай, че от инвестиционния проект - заснемане се установи, че има разминаване между действащия застроителен план и построеното, то се дават предписания за отстраняване на противоречията. След привеждане на строежа в съответствие със съгласувания проект и заплащане на дължимите глоби и такси се издава акта за узаконяване.

Не са малко случаите, когато за реално съществуваща постройка няма документи. Най-често това става, когато собственикът на земята е построил върху нея сграда, без да е имал строителни книжа и без да е получил необходимите разрешения и съгласувания. Налице е незаконен строеж: извършен е в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план; без да има одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж; изграден е при съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти или чрез използване на материали, които не съответстват на изискванията за строителство. До края на ноември 2012 г. ЗУТ не допускаше узаконяването на такива сгради и те подлежаха на премахване или забрана за ползване. Сега с изменението, обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., тези постройки могат да бъдат узаконени.

От друга страна в Наредбата на община Пазарджик не е уредена хипотезата на чл. 145, ал. 5 от ЗУТ, при която одобрените инвестиционни проекти, по които е изпълнен строежът, са изгубени. Те се възстановяват от собственика с инвестиционен проект – заснемане на извършения строеж, който се одобрява от органа, компетентен да одобри инвестиционния проект за строежа, след представяне на разрешението за строеж или на други документи от издадените строителни книжа.

Законодателят създава и нов режим на търпимост по § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗУТ , който не поглъща и не изчерпва действието на § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ.

Съгласно § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗУТ от условието за търпимост могат да се ползват собствениците на незаконни строежи, извършени до 31.03.2001 г., т.е. до влизане в сила на ЗУТ. Предпоставките за търпимост са: строежът да е изграден до 31.03.2001 г., за него да няма строителни книжа, да е бил допустим по действалите по време разпоредби или по сега действащите норми на ЗУТ. В случай, че отговаря на тези условия строежът е търпим и не подлежи на премахване или забрана за ползване. С промените в Закона за устройство на територията вече и общините, за строежите от четвърта до шеста категория, са компетентният орган да изследват самостоятелно и независимо търпимостта по § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗУТ, т.е. търпимостта на тези строежите се удостоверява от Общинската администрация и е необходимо да се допълнят административно-техническите услуги по устройство на територията.

 

С измененията на Закона за устройство на територията и Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи законодателят внася промени в категоризацията на строежите, групирани в шест категории, в зависимост от техните характеристики, значимост и сложност, съобразени с актуалните промени в специални закони и даващи възможност за ограничаване на противоречията при определянето им.

С измененията в Наредба № 1/2003г. бе уточнена категорията на електронните съобщителни мрежи и съоръжения в съответствие с разпоредбите на Закона за електронните съобщения и с разпоредбата на чл.137, ал.1 от ЗУТ.

Електронните съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване се определят като строежи от четвърта категория, а изгражданите в урбанизираните територии с ниско застрояване - като пета категория.

Определена е и категорията на строежи – недвижими културни ценности. По смисъла на Закона за културното наследство, строежите с категория „местно значение” са определени като четвърта категория, а като пета – недвижимите културни ценности с “ансамблово значение” и “за сведение”.

Оптимизирана е категорията на някои от обществено-обслужващите обекти в областта на търговията, здравеопазването и услугите със специфично предназначение, като е даден приоритет на сложността при изпълнението им пред рисковете при експлоатация.

*      Сградите за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти с капацитет от 50 до 100 паркоместа включително са определени като строежи от четвърта категория, а тези с капацитет до 50 паркоместа включително – пета категория.

*      Производствените сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях са определени като строежи от четвърта категория, а тези с капацитет до 50 работни места – пета категория.

*      Магазините за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, открити, полузакрити и закрити стрелбища и складовете (хранилищата), прилежащи към тях, както и самостоятелни складове и работилници за ремонт на оръжие, в допустимите по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия видове и количества; аптеките, оптиките, дрогериите и селскостопанските и ветеринарномедицинските аптеки; както и площадките за игра, разположени на открито са определени като строежи от пета категория.

 

Във връзка с описаното по-горе е необходимо изменението и допълнението в Раздел V на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

 

Необходимо е да бъде допълнен чл. 23 от Раздел ІІ “Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна”, тъй като в чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Пазарджик е посочено, че в самото разрешение за поставяне на слънцезащитните съоръжения трябва да се определят условията и редът за заплащане на дължимите такси. От тук може да се направи изводът, че за да се постави слънцезащитно съоръжение е необходимо да се заплати такса, което реално е и предвидено в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Разпоредбата обаче така, както е записана “за поставяне на маси ( една маса с четири стола се приема за 4 кв. м ), столове, витрини и слънцезащитни устройства и бар – плотове, се заплаща такса на кв.м на ден” не обхваща изцяло видовете слънцезащитни съоръжения. От друга страна не може цената за поставянето на слънцезащитно съоръжение да е еднаква и през активния сезон от 1 март до 30 ноември и извън него – от 1 декември до 1 март.

 

След извършването на цялостен преглед и анализ на административните услуги, таксите и цените, тяхното прецизиране и систематизиране, за да придобият по ясен, точен и икономически обоснован вид, и с оглед актуализирането на съществуващите текстове от Наредбата, съотносими с разпоредбите на конкретните закони и подзаконови нормативни актове, смятам, че е необходимо изменението и допълнението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Пазарджик.

 

2. Цели, които се поставят:

 

Целите ми като вносител на този проект са:

 • актуализиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Пазарджик и нейното синхронизиране с настъпилите законови промени;
 • правно-техническо и редакционно прецизиране на някои текстове;
 • възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставяне на услугата;
 • създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на качеството;
 • постигане на по-добра регламентация и прозрачност при определянето и заплащането на дължимите такси.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

 

 • проектът на предлаганата Наредба не изисква допълнителни финансови или други средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

 

 • предоставяните услуги от администрацията на физически и юридически лица да става по по-лесен, по-разбираем и по-достъпен начин, както и повишаване на приходите в бюджета на Общината.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

 • предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за гражданската регистрация, Закона за местните данъци и такси, Закона за устройство на територията и Закона за закрила на детето, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираните закони с правото на Европейския съюз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

Проект !

 

Наредба за изменение и допълнение

на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик

 

§ 1. Текстът на чл. 23 става алинея (1), допълва се със словосъчетанието “слънцезащитни съоръжения през активния сезон (от 1 март до 30 ноември)” и се създава нова алинея (2), както следва:

“чл. 23 (изм. и доп. с решение № 119/2004 г. и изм. с Решение № 10/2006 г., изм. с решение № 6/2007 г., изм. с решение № 18/2008 г., изм. с решение №6/2010 г., Протокол 1, изм. и доп. с решение №……г., Протокол №…) (1) За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за поставяне на маси (една маса с четири стола се приема за 4 кв.м.), столове, витрини, бар-плотове и слънцезащитни съоръжения през активния сезон (от 1 март до 30 ноември), се заплаща такса на кв.м. на ден, в размер на:

1.  (изм. с решение №6/2010 г., Протокол 1) За гр. Пазарджик:

-    пешеходна зона “Център” – по Приложение № 3 – 0,16 лв.;

-    първа зона “Широк център” – по Приложение № 3 – 0,13 лв.;

-    втора зона “Крайни квартали” – останалата част от града - 0,08 лв.;

2.  (изм. с решение №6/2010 г., Протокол 1) За селата от ІV и V категория – 0,09 лв.

3.  (изм. с решение №6/2010 г., Протокол 1) За останалите села – 0,06 лв.

(2) ( нова, с решение №……г., Протокол№…) За ползване на тротоари, площади и други терени за поставяне на слънцезащитни съоръжения, при условие, че е осигурен свободен достъп до публичното пространство под тях, за периода извън активния сезон (от 1 декември до 1 март) се заплаща 30% от определената месечна такса.”

 

§ 2. Текстът на чл. 37 се изменя и допълва, както следва:

 

“3. (изм. с решение № ……г., Протокол № …) За деца с един родител – дете с починал родител, с родител с отнети родителски права или с неизвестен баща.”

“4. (изм. с решение № ……г., Протокол № … ) За деца, на които един от родителите е студент в редовна форма на обучение.”

“5. ( нова, с решение №……г., Протокол №…) За деца, настанени в семейства на роднини или близки, както и за деца, настанени за отглеждане в приемни семейства и социална услуга – резидентен тип, съгласно чл. 26 или чл. 27 от Закона за закрила на детето.”

 

§ 3. Текстът на чл. 38, т. 1 се изменя по следния начин:

“1.(изм. с решение № ……г., Протокол № … ) деца, на които единият от родителите е със 50 на сто и с над 50 на сто трайно намалена работоспособност;”

 

§ 4. В чл.48 се правят следните изменения и допълнения:

 

 1. 1.Допълва се текстът на т. 14 както следва:

“14. (изм. и доп. с решение № ……г., Протокол №…) одобряване на проект – заснемане за узаконяване съгласно и издаване на акт за узаконяване съгласно § 127 ПЗР на ЗИДЗУТ – 150.00 лв. + цената по т. 20.”

 

 1. 2.Създават се нови точки 14а и 14б:

“14а. (нова, с решение №……г., Протокол №…) одобряване на проект заснемане за извършен разрешен строеж за възстановяване на строителни книжа по реда на чл. 145, ал. 5 от ЗУТ – цената по т. 20.”

 

“14б. (нова, с решение №……г., Протокол №…) издаване на акт по реда чл. 145, ал. 5 от ЗУТ – 50.00 лв.”

 

 1. 3.Създава се нова точка 19а:

“ 19а. (нова, с решение №……г., Протокол №…) издаване на удостоверение по § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗУТ за търпим строеж, изграден до 31.03.2001 г. – удостоверението се издава само за един строеж, както следва:

а) за спомагателни, обслужващи, стопански, селскостопански и второстепенни постройки – 3.00 лв./кв. м – разгъната застроена площ;

б) за гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги – 5.00 лв./кв.м – разгъната застроена площ;

в) за фамилни жилищни сгради и пристройки към тях, до 3 броя жилища – 3.00 лв./кв.м – разгъната застроена площ;

г) за жилищни сгради с височина до 10 м кота стреха и пристройки към тях с над 3 броя жилища – 2.50 лв./кв.м – разгъната застроена площ;

д) за жилищни сгради, средноетажно застрояване до 15 м и пристройки към тях – 2.50 лв./кв.м – разгъната застроена площ;

е) за промишлени сгради и складове – 1.50 лв./кв.м – разгъната застроена площ, но не по-малко от 500.00 лв.;

ж) за административнобитови и сгради с обществено значение – 2.00 лв./кв.м – разгъната застроена площ, но не по-малко от 500.00 лв.;

з) за строежи по смисъла на чл. 147, ал. 1, 2, 4, 5, 7, 9 и т. 12 от ЗУТ – 100.00 лв.;

и) за огради – 2.00 лв./мл, след представяне на геодезическо заснемане;

й) за оранжерии – 1.00 лв./кв.м;”

 

 1. 4.Преномерира се т. 19а в т. 19б.

 

 1. 5.В т. 28 се изменя буква “в”, буква “д” се изменя и се преномерира в нова буква “ж”, буква “г” се преномерира и се създават нови букви “г”,“з” и “и”, както следва:

“в) (изм. с решение № ……г., Протокол № …) смесени сгради със средно етажно застрояване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м, както и сгради и съоръжения, съгласно приложение № 2 от Наредбата за номенклатурата за видовете строежи за обществено обслужване – за образование и наука, здравеопазване и ветеринарна медицина, социални услуги, култура и изкуство, вероизповедания, административно обслужване, търговия, обществено хранене, услуги и хазарт, хотели, сгради за спорт и развлечения – 500.00 лв.;”

“г) (нова с решение № ……г., Протокол № …) сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти с капацитет от 50 до 100 паркоместа включително – 500.00 лв.;”

“д) (предишна б.”г”) всички строежи, съгласно чл. 8, ал. 4 и чл. 9 от Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи – 300.00 лв.;”

“ж) (предишна б. “д”, изм. с решение № ……г., Протокол № …) производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях – 500.00 лв.;”

“з) (нова, с решение №……г., Протокол №…) електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изградени в урбанизирани територии с високо и средно застрояване, включително и частите от мрежите, попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на съответната община – по 200.00 лв. на километър, но не повече от 10 000.00 лв.;”

“и) (нова, с решение №……г., Протокол №…) недвижими културни ценности с категория “местно значение”, определени по реда на Закона за културното наследство – 500.00 лв.;”.

 

 1. 6.В т. 29 се изменя буква “в”, като тя се разделя в четири букви, буква “г” се изменя и се преномерира и се създават нови букви както следва:

“в) (изм. с решение № ……г., Протокол № …) смесени сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители, съгласно приложение № 2 от Наредбата за номенклатурата за видовете строежи – 300.00 лв.;”

“г) (нова, с решение №……г., Протокол №…) строежи с производствено предназначение и складови сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места включително и съоръженията към тях – 300.00 лв.;”

“д) (нова, с решение №……г., Протокол №…) за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежи от пета категория – 300.00 лв.;”

“е) (нова, с решение №……г., Протокол…) сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти с капацитет до 50 паркоместа включително – 300.00 лв.;”

“ж) (нова, с решение №……г., Протокол №…) аптеки, оптики, дрогерии, селскостопански и ветеринарномедицински аптеки – 500.00 лв.;”

“з) (предишна б. “г”, изм. и доп. с решение №……г., Протокол №…) площадки за игра, разположени на открито и допълващо застрояване, извън тези от шеста категория – 100.00 лв.;”

“и) (нова, с решение №……г., Протокол №…) гаражи – единични – 50.00 лв.”

“й) (нова, с решение №……г., Протокол №…) магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, открити, полузакрити и закрити стрелбища и складове (хранилища), прилежащи към тях, както и самостоятелни складове и работилници за ремонт на оръжия от категориите А, B, C и D, в допустимите по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия видове и количества – 800.00 лв.;”

“к) (нова, с решение №……г., Протокол №…) електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изградени в урбанизирани територии с ниско застрояване, включително и частите от мрежите, попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на съответната община – по 150.00 лв. на километър, но не повече от 6000.00 лв.;”

“л) (нова, с решение №……г., Протокол №…) недвижими културни ценности с “ансамблово значение” и “за сведение”, определени по реда на Закона за културното наследство – 100.00 лв.;”

 

§ 5. В чл.49 се правят следните изменения и допълнения:

 

 1. 1.В т. 3 (изм. с решение № ……г., Протокол № … ) текстът “за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт” се заменя със “за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние”;

 

 1. 2.Изменя и допълва текста на т. 19 както следва:

“19. ( нова, с решение № 219/2009 г., Протокол № 19, изм. и доп. с решение № ……г., Протокол №… ) За обработка и комплектоване на преписки, касаещи събития по гражданското състояние за български граждани, настъпили в чужбина, относно:

а) раждане – 100.00 лв.;

б) сключване на граждански брак – 50.00 лв.;

в) смърт на български гражданин – 20.00 лв.”

 

 1. 3.Точка 23 се изменя и се създават нови букви “а” и “б” както следва:

“ 23. (нова, с решение №6/2010 г., Протокол №1, изм. и доп. с решение №……г., Протокол №…) Такса за регистрация на документи за сключване на граждански брак:

а) Регистрация на документи за сключване на граждански брак – 20.00 лв.

б) Регистрация на документи за сключване на граждански брак в рамките на работния ден – 40.00 лв.

 

 1. 4.Допълва се текста на т. 26, както следва:

“ 26. ( нова, с решение 10/27.01.2011 г., взето с Протокол № 2, доп. с решение №……г., Протокол №…) За получаване на писмени справки, сведения, удостоверения, копия и извлечения на документи, съдържащи информация по гражданското състояние за длъжник – 30.00 лв.”

 

 1. 5.Създават се нови точки:

“ 27. ( нова, с решение №……г., Протокол №…) За издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – 3.00 лв.”

“28. ( нова, с решение №……г., Протокол №…) За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 3.00 лв.”

“29. ( нова, с решение №……г., Протокол №…) За издаване на удостоверение за родените от майката деца – 3.00 лв.”

“30. ( нова, с решение №……г., Протокол №…) За извършване на проверка от комисията по чл. 92, ал. 8 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) при адресна регистрация на лица, които не могат да представят документ по чл. 92, ал. 2 от ЗГР – 30.00 лв.”

 

§ 6. Създава се нов член 49 , буква “в”, както следва:

 

“Чл. 49в. ( нов, с решение №……г., Протокол №…) (1) Срокове за комплектоване на преписки по гражданското състояние за събития, настъпили в чужбина:

 1. 1.Обикновена услуга – 7 дни
 2. 2.Експресна услуга (с изключение на преписките за акт за раждане ) – 3 дни
 3. 3.Експресна услуга за преписките за акт за раждане – 5 дни

(2) Експресната услуга по ал.1, т.2 и т.3 се заплаща с 20.00 лв. увеличение.”

 

 

В преходните и заключителните разпоредби се създава нов параграф 46:

 

“§ 46. ( нов, с решение №……г., Протокол №…) Наредбата е изменена и допълнена с Решение №…… от …………..2013 г., взето с Протокол №……Изменението и допълнението влизат в сила 7 дни след публикуването им в местен ежедневник.”

ВНОСИТЕЛ:

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик