projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обява относно „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи - азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа гр. Пазарджик”

PostHeaderIconОбява относно „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи - азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа гр. Пазарджик”

О Б Я В А

 до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

Община Пазарджик

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи - азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа гр. Пазарджик”

 

За контакти: Ирина Калоянова, 034/ 402 230; 0898 685 658,

/лице, адрес, телефон/

 

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик