projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обявление относно изготвяне на проектно предложение по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 -2013 г., Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика, Основна област на интервенция 5.2

PostHeaderIconОбявление относно изготвяне на проектно предложение по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 -2013 г., Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика, Основна област на интервенция 5.2

О Б Я В Л Е Н И Е

         Във връзка с изготвяне на проектно предложение по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 -2013 г., Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика, Основна област на интервенция 5.2: “Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, Процедура “Шанс за щастливо бъдеще”, Компонент 2: Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години,

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Обявява публична процедура за избор на партньор

І.. Условия за участие:

1. В процедурата могат да участват кандидати, които:

-         са физически лица, регистрирани по Търговския закон или юридически лица със самостоятелна правосубектност, регистрирани при условията и по реда на действащото законодателство;

-         имат централно управление или клон на територията на България;

-         са доставчици на социални услуги ( съответните регистрационни и лицензионни документи следва да са издадени преди крайния срок за кандидатстване);

-         отговарят на изискванията свързани с публичното финансиране, когато това е приложимо (съответствие с разпоредбите, свързани с минималната помощ, съгласно т.2.3.1 от настоящите изисквания за кандидатстване ).

2. В конкурса не могат да участват кандидати, които:

 1. Са обявени в несъстоятелност, са обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността им е поставена под съдебен надзор, сключили са споразумение с кредитори, преустановили са стопанска дейност, са обект на производство, свързано с такива въпроси и се намират в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;
 2. Са съдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда;
 3. Са признати за виновни за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които договаращият орган може да обоснове;
 4. Не са изпълнили задълженията, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която е седалището им, или с тези на страната на договарящия орган, или още- с тези на страната, в която трябва да се изпълни договора;
 5. Са осъждани с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общността.
 6. Вследствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ, финансирани от бюджета на Общността, са били обявени в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договорни задължения;
 7. Са в положение на конфликт на интереси;
 8. Са представили умишлено документи с невярно съдържание при осигуряване на информация, поискана от договарящия орган като условие за участие в процедурата за възлагане на обществени поръчки, или не предоставят тази информация;
 9. Са отстранени от получаването на финансирани от бюджета поръчки или безвъзмездна финансова помощ;
 10. Имат задължения въз основа на неизпълнение на договор за предоставяне на финансови средства по друга схема за финансиране по ОП “Развитие на човешките ресурси” и програма ФАР към ИА МТСП;
 11. Са членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващи такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, свързано лице по смисъла на § 1 т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на управляващия/договарящия орган;
 12. Попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване за конфликт на интереси.

2. Специфични изисквания към кандидатите:

 

1. Кандидатът/тите има/т поне един осъществен проект или поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.

2. Кандидатът/тите разполага/т с финансови възможности (показаният през изминалите две години оборот надхвърля стойността на безвъзмездната финансова помощ, която съответният партньор ще разходва по проекта).

3. Кандидатът/тите има/т екип от минимум 2 психолози; 2 педиатри; 1 социален работник; 1 логопед, с опит минимум 3 г. в работата с деца от 0г до 3г,.в т.ч. деца с увреждания.


ІІ.Документи за кандидатстване :

 1. Представяне на организацията, в което да се опишат минимум 3 договора за управление на социални услуги.
 2. СV във формат evropass за екипа;
 3. Актуални договори за управление на социални услуги;
 4. Проект на споразумение за сътрудничество с Община Пазарджик при изготвянето и изпълнението на проектното предложение.

ІІІ. Краен срок и място за подаване на документите. Дата и час на провеждане на избора:

Крайният срок за подаване на документите за участие в процедурата е до 12.00 часа на 23.04.2013 година.

Документите се подават в запечатан, непрозрачен плик, (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка) надписан “Оферта за партньорство по процедура “Шанс за щастливо бъдеще” , Компонент 2, адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2, Дирекция “Социални дейности”, в „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”.

Изборът на партньор ще се извърши от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 23.04.2013 год. от 16.00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет.2 (зала “Архитектурен съвет”).

Допълнителна информация на тел. 034/402-356, ет. 9, стая 907.