projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозните средства и пешеходците в Община Пазарджик.

PostHeaderIconПроект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозните средства и пешеходците в Община Пазарджик.

Изх. № ..........................

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Приложено, изпращаме Ви предложение относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозните средства и пешеходците в Община Пазарджик.

            Предложението ще се докладва от Георги Шикерджиев –Управител на БМ „ Паркинги и охрана” при Община Пазарджик.

 

 

            Приложение: по един брой:

1. Предложение;

2. Мотиви;

3. Проект на решение.

4. Становище на Агенцията за хора с увреждания с рег.№11-00-142/29.04.2013г.

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

 


 

 

 

 

М О Т И В И

КЪМ

ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБА

ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

(съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА)

 

1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

 

Измененията и допълненията на посочената |наредба се налагат във връзка със ЗИДЗДвП, обнародван в ДВ, бр. 54 от 16.07. 2010 г., с който се създаде в § 7 разпоредбата на чл. 99а, допълнена в ДВ, бр. 60 от 07.08.2012г. в сила от същата дата където е регламентирано, че карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания се издава от кмета на съответната община, която трябва да отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 год. и е валидна на територията на цялата страна.

Като нормативен акт от подзаконов тип, наредбата урежда отношения, попадащи в пределите на компетентност на Общинския съвет по силата на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за пътищата, Закона за движение по пътищата и Закона за интеграция на хора с увреждания.

Чрез приемането на изменението и допълнението на наредбата ще се извърши хармонизиране с измененията и допълненията в ЗДвП и ще се създаде стабилна нормативна основа за въвеждане на преференциално паркиране от хора с трайни увреждания, както и ще се уреди възможността им като притежават карта - издадена в съответствие с изискванията на Препоръката 98/376/ЕО, да се възползват от право на паркиране на определени за целта места не само на територията на Община Пазарджик, но и на територията на страната.

С този вид карти ще се даде възможност на правоимащите, притежаващи карта да използват безплатно до 3 часа преференциално паркиране, определено в местата в режим на почасово платено паркиране /”Синя зона”/.

Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на Община Пазарджик ще се издават, преиздават, активират, анулират и контролират оперативно от БМ “ПО”при Община Пазарджик.

Правоимащите ще получат карти за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания, ако са регистрирани по настоящ адрес на територията на общината и са лица с трайни увреждания, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. Легалното определение на “човек с трайни увреждане” е дадено в § 1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хора с увреждания.

Следва да се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания. Местата за паркиране ще са обозначени с пътен знак Д21 "Международен символ за достъпност" и с плътна пътна маркировка с изобразен “Международния символ за достъпност".

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик се предвижда налагането на глоба на лице, което без да има това право паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, или на превозно средство, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания. Това е наложително с оглед спазването на законоустановените разпоредби и с цел предотвратяване на закононарушенията в тази област. Въвеждането на тази санкция най-вече ще доведе до дисциплиниране на водачите на МПС, които съзнателно заемат места, предназначени за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания.

Текстът на чл.99, ал.1 от ЗДвП, който е основната нормативна база, регулираща правата на собственика на пътя да въвежда особен режим за паркиране в определени зони на пътища, части от пътища или райони, е изменен със Законът за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, обнародван в ДВ, бр. 10 от 1.02.2011г. Изречение второ на чл.99, ал.1 от ЗДвП е отменено, а в първо изречение на същия текст за този вид паркиране в “определени часове на денонощието” думата “кратковременно” паркиране е заменена с думите “платено и безплатно” паркиране. По този начин законодателно е създадена една стабилна законова основа за въвеждане на режим за преференциално паркиране на лица с трайни увреждания и еднозначно е уредено по-дългосрочно паркиране в границите на контролираните зони. Действащите към настоящия момент текстове на Наредбата, които се засягат с изменението и допълнението на ЗДвП, следва да бъдат приведени в съответствие с нормите на цитирания закон.

Предвид горното е необходимо изменение и допълнение на сега действащата Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозните средства и пешеходците в Община Пазарджик, за да бъде приведена в съответствие с нормите на Закона за движение по пътищата.

 

2. Цели които се поставят:

Целите ми като вносител на този проект са:

- прецизиране на текстовете на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик със Закона за движение по пътищата;

- да се осигурят достъпни места за паркиране на автомобили на хора с трайни увреждани

- да се предостави право на преференциално паркиране на хора с трайни увреждания;

- създаване на нови възможности в начина на плащане;

- да се промени времетраенето на паркирането;

- да се дисциплинират водачите, които съзнателно заемат места, определени за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания;

- да се подобри контролът по спазването на законоустановените разпоредби;

- да се създаде по-добро управление на паркоместата и зоните за паркиране.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

 

Проектът на предлаганата Наредба не изисква допълнителни финансови или други средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

 

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:

 

-осигуряване на специални условия за паркиране на пътни превозни средства, управлявани от хора с трайни увреждания или превозващи хора с трайни увреждания;

- издадената карта да е валидна на територията на цялата държава;

- подобряване контрола по спазването на законоустановените разпоредби

- дисциплиниране на водачите, които съзнателно заемат места, определени за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания;

-използване на карта за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания;

- повишаване на приходите в общинския бюджет.

- по-сигурна процедура при паркиране.

         - адекватен контрол по спазването на законоустановените разпоредби;

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Предлаганото изменение и допълнение на Наредба е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за движение по пътищата, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с правото на Европейския съюз.

 

 

ВНОСИТЕЛ:

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

 


 

 

 

 

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

от ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВКмет на Община Пазарджик

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозните средства и пешеходците в Община Пазарджик

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Измененията и допълненията на посочената |наредба се налагат във връзка със ЗИДЗДвП, обнародван в ДВ, бр. 54 от 16.07. 2010 г., с който се създаде в § 7 разпоредбата на чл. 99а, допълнена в ДВ, бр. 60 от 07.08.2012г. в сила от същата дата където е регламентирано, че карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания се издава от кмета на съответната община, която трябва да отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 год. и е валидна на територията на цялата страна.

           Като нормативен акт от подзаконов тип, наредбата урежда отношения, попадащи в пределите на компетентност на Общинския съвет по силата на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за пътищата, Закона за движение по пътищата и Закона за интеграция на хора с увреждания.

Чрез приемането на изменението и допълнението на наредбата ще се извърши хармонизиране с измененията и допълненията в ЗДвП и ще се създаде стабилна нормативна основа за въвеждане на преференциално паркиране на хора с трайни увреждания, както и ще се уреди възможността хора с трайни увреждания, притежаващи карта - издадена в съответствие с изискванията на Препоръката 98/376/ЕО, да се възползват от правото на паркиране на определени за целта места не само на територията на Община Пазарджик, но и на територията на страната.

С този вид карти ще се даде възможност на правоимащите и притежаващи карта да използват безплатно до 3 часа преференциално паркиране, определено в местата в режим на почасово платено паркиране / ”Синя зона”/ .

Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на Община Пазарджик ще се издават, преиздават, активират, анулират и контролират оперативно от БМ “ПО”при община Пазарджик.

Правоимащите ще получат карти за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания, ако са регистрирани по настоящ адрес на територията на общината и са лица с трайни увреждания, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. Легалното определение на “човек с трайни увреждане” е дадено в § 1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хора с увреждания.

 

Следва да се осигури определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания. Местата за паркиране ще са обозначени с пътен знак Д21 "Международен символ за достъпност" и с плътна пътна маркировка с изобразен “Международния символ за достъпност".

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик се предвижда налагането на глоба на лице, което, без да има това право, паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, или на превозно средство, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания. Това е наложително с оглед спазването на законоустановените разпоредби и с цел предотвратяване на закононарушенията в тази област. Въвеждането на тази санкция най-вече ще доведе до дисциплиниране на водачите на МПС, които съзнателно заемат места, предназначени за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания.

Текстът на чл.99, ал.1 от ЗДвП, който е основната нормативна база, регулираща правата на собственика на пътя да въвежда особен режим за паркиране в определени зони на пътища, части от пътища или райони, е изменен със Законът за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, обнародван в ДВ, бр. 10 от 1.02.2011 г. Изречение второ на чл.99, ал.1 от ЗДвП е отменено, а в първо изречение на същия текст за този вид паркиране в “определени часове на денонощието” думата “кратковременно” паркиране е заменена с думите “платено и безплатно” паркиране. По този начин законодателно е създадена една стабилна законова основа за въвеждане на режим за преференциално паркиране на лица с трайни увреждания и еднозначно е уредено по-дългосрочно паркиране в границите на контролираните зони. Действащите към настоящия момент текстове на Наредбата, които се засягат с изменението и допълнението на ЗДвП, следва да бъдат приведени в съответствие с нормите на цитирания закон.

Съгласно чл. 8, т. 4 от Закона за интеграция на хора с увреждания е получено становище относно проекта за нормативен акт от Агенцията за хора с увреждания, входирано в Общината под № 11-00-142 на дата 29.04.2013.

Предвид на изложеното е необходимо изменение и допълнение на сега действащата Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозните средства и пешеходците в Община Пазарджик, за да бъде приведена в съответствие с нормите на Закона за движение по пътищата.

 

Поради горното и на основани чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 99, чл.99а от ЗДвП и чл. 79 АПК,


П Р Е Д Л А Г А М :


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.


 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

 

 

 

 

Проект

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ...........

 

на Общински съвет - Пазарджик, взето на

заседанието му, проведено на ................, с

Протокол № ................

 

            ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозните средства и пешеходците в община Пазарджик

 

Общинският съвет – Пазарджик, като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик - Тодор Попов, споделяйки изложените в същото аргументи, съобразявайки се съгласно чл. 8, т. 4 от Закона за интеграция на хора с увреждания със становището на Агенцията за хора с увреждания, входирано в Общината под № 11-00-142 на дата 29.04.2013г., и на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 99, чл.99а от ЗДвП и чл. 79 от АПК, и след станалите разисквания и извършеното гласуване,

 

Р  Е  Ш  И :

 

       І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозните средства и пешеходците в община Пазарджик, както следва:

 

            § 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

  1. 1.В ал.1(изм. с Решение № …….. ) думата “кратковременно” се заменя с думите “почасово платено”;
  2. 2.Ал.2 (изм. с Решение № …….. ) се изменя така: “Режимът на почасово платено паркиране по ал.1 е обособен в една зона – “Синя зона”- валиден в работните дни в часовия диапазон от 8.00ч. до 19.00 ч.”;
  3. 3.Ал.3 (изм. с Решение № …….. ) се изменя, както следва:

“ Местата за почасово платено паркиране - “синя зона” се обозначава с пътни знаци, пътна маркировка, указващи условията и реда за паркиране.”

  1. 4.Създава се нова ал.4:

“(4) (нова, решение №…… ) Цената за час паркиране в зоните за почасово платено паркиране, се определя от Общински съвет Пазарджик.”

§ 2. В чл. 9, ал.2 (изм. с Решение № …….. ) се изменя така:

“(2) Водачите на МПС закупуват необходимият брой талони или изпращат SMS за паркиране в “синя зона” в съответствие с определените такси.”

§ 3. Създава се нов член 9а (нов, решение №…… ) с ал.1- ал.19:

1. (1) На територията на община Пазарджик, в паркингите общинска собственост - открити, покрити, подземни, многоетажни и от смесен вид се осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания.

2. (2)  На територията на община Пазарджик в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране"Синя зона", се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания.”

3. (3) Местата за паркиране по ал.1 и ал.2 са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д21 „Международен символ за достъпност” и с плътна пътна маркировка с изобразен "Международен символ за достъпност".

4. (4) Броят, разположението и обозначаването на местата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания е указан в „Приложение №3” – неразделна част от настоящата наредба.

5. (5) Критериите за определяне на правоимащи лица при издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране "Синя зона" и паркингите общинска собственост на територията на Пазарджишка община са указани в "Приложение №4 " - неразделна част от настоящата наредба.

6. (6) Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на община Пазарджик се издават и преиздават от Кмета на Пазарджишка община. Правоимащите лица подават до Кмета на Общината заявление по образец, придружено със съответните документи, съгласно “Приложение №4” – неразделна част от настоящата наредба.

7. (7) Оперативната дейност по издаването и преиздаването на картите, както и тяхното активиране и деактивиране и контрол се осъществява от БМ “Паркинги и охрана”при община Пазарджик.

8. (8) Видът на картите за преференциално паркиране, задължителната информация съдържаща се в тях и начина за обозначаване на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, при паркиране в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „Синя зона” и паркингите общинска собственост на територията на Пазарджишка община са указани в „Приложение №5” – неразделна част от настоящата наредба.

9. (9) Контролът на паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания се осъществява от служители на БМ ”ПО” при община Пазарджик и РУП – Пазарджик.

10. (10) Правоимащото лице е длъжно да се снабди, преди да паркира, от служители на БМ”ПО” със специален талон, удостоверяващ годината, месеца, дата и начален час на паркиране.

11. (11) При предоставянето на специалния талон, служителят на БМ “ПО”, установява съответствието на правоимащото лице и картата, издадена за преференциално паркиране.

12. (12) В случай на констатирано несъответствие между картата и лицето, желаещо да ползва място за паркиране на ППС, превозващо хора с трайни увреждания в откритите паркинг-зони с режим почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите общинска собственост, както и при установяване на неправомерно ползване, служителите на БМ “ПО” не предоставят талон по чл.9а, ал.10, поради което ППС следва да се паркира по реда на чл. 8 и чл. 9 или санкционирано по реда на наредбата.

13. (13) При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с трайни увреждания служителят на БМ “ПО” и/или РУП – Пазарджик отнема картата, която се връща на органа издал същата.

14. (14) Служители на БМ”ПО” и/или служители на РУП –Пазарджик извършват контролни проверки, доколко преференциалното паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и изискват и доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при присъствието на лицето притежател на картата, с която същото ППС е обозначено. При установяване на несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или неправомерно ползване, служителят изземва картата, като нарушителят подлежи на санкция по общия ред. Иззетата карта се предава на органа, издал същата за връщане на притежателя.

15. (15) При иззета карта за преференциално паркиране поради установеното й неправомерно ползване, на лицето притежател на картата не се издава нова карта до срока на валидност на анулираната карта, но не по-малко от една година от датата на отнемането.

16. (16) Редът и условията за осъществяване на контрола по ал.14 и ал.15 се регламентира със заповед на Кмета на Община Пазарджик.

17. (17) Правоимащите лица заплащат цена за издаването и/или преиздаването на картата, в срока на валидност на същата. Размерът на сумата, която заплащат правоимащите се равнява на разходите по издаването на картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания и се определя с решение на Общински съвет Пазарджик.

18. (18) При недостиг на паркоместа по ал. 1, паркирането се извършва по реда на чл. 8 и чл. 9.”

19. (19) При изгубване, кражба или унищожаване на издадената карта на правоимащото лице се преиздава такава за срок не по-дълъг от срока на първоначалната карта след подаване на надлежно искане.

§ 4. Чл. 22 се изменя както следва:

“(1) Актове за установяване на административни нарушения се съставят от длъжностни лица, определени от Кмета на Община Пазарджик и от служители на РУП-Пазарджик.

“(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или от упълномощените от него лица.”

§ 5. Създава се нов чл. 28 (нова, решение №…… ) с ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4:

“(1) Наказва се с глоба от 10 до 500 лв. лице, което, без да има това право, паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, или за превозно средство, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания.

(2) За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта за преференциално паркиране на извършителя се налага глоба в размер от 50 лв. до 100 лева, като картата се изземва от служителят установил нарушението.

(3) За неправомерно използване на издадената по съответния ред карта за преференциално паркиране на извършителя се налага глоба в размер от 300 лева до 500 лева.

(4) За използване на неиздадена по съответния ред, недействителна карта за преференциално паркиране на извършителя се налага глоба в размер от 300 лева до 500 лева, като картата се изземва от служителя установил нарушението. В този случай се уведомява и РУП.”

§ 6. Създава се нов раздел ІVа (нов, решение №…… ) ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ с §1 с точки 1, 2, 3 и 4:

                   “§1. По смисъла на тази наредба:

1."Човек с трайно увреждане" е лице, което вследствие на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто."

2. „ППС, превозващи хора с трайни увреждания” са ППС, които към момента при и по време на паркирането обслужват персонално лицето, отговарящо на критериите съгласно „Приложение №4” и са обозначени според изискванията на ЗДвП и тази наредба с валидна карта, издадена на името на обслужваното лице.

3.„Преференциално паркиране” е:

а/ Безплатно за време до  3 часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в „Синя зона” на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено, индивидуално, конкретно и лично обслужват хора с трайни увреждания.

4. Неправомерно е паркиране на специално обозначено място за ППС, превозващи хора с трайни увреждания при:

а) При паркиране без карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с трайни увреждания;

б) При паркиране с невалидна карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с трайни увреждания;

в) При паркиране на място за ППС, превозващи хора с трайни увреждания в отсъствие на правоимащото лице;

г) При паркиране на място за ППС, превозващи хора с трайни увреждания без талон, съгласно чл.9а, ал.10 от настоящата Наредба.”

 

§ 7. Създават се нови приложения № №3, 4, 5 и 6:

 

“ПРИЛОЖЕНИЕ №3 (към чл. 9а, ал. 4)

 

БРОЙ, РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ОБОЗНАЧАВАНЕ НА МЕСТАТА ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА ППС, ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

       I. Броят на паркинг-местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” на територията на Пазарджишка община, се определя както следва:

1. най-малко 2 /две/ места за паркиране се предвиждат в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” – с до 50 места;

2. най-малко 3 /три/ места от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” – с повече от 50 места;

3. най-малко 5 /пет/ места от местата за паркиране се предвиждат в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА”, когато са в непосредствена близост – пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни, културни, административни и производствени дейности; 

       II. Броят на местата за преференциално паркиране, предназначени за ППС, превозващи хора с трайни увреждания в паркингите общинска собственост на територията на Пазарджишка община се определя, както следва:

1. най-малко 2 /две/ места се предвиждат в паркингите общинска собственост на територията на Пазарджишка община – с до 50 места;

2. най-малко 3/три/ места от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в паркингите общинска собственост на територията на Пазарджишка община – с повече от 50 места;

3. най-малко 2 /две/ места от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в паркингите общинска собственост на територията на община Пазарджик, когато са в непосредствена близост – пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни, културни, административни и производствени дейности;

     IІІ. Местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в паркингите общинска собственост на територията на Пазарджишка община, се разполагат в непосредствена близост до достъпния вход за пешеходци на паркинга и отговарят на следните изисквания:
             1.широчината на едно място за паркиране е 360 сm. (фиг. 1);
             2. местата за паркиране и подходите към тях се изграждат при спазване на изискванията към настилката и са с наклон не повече от 3 /три/ % (1:33).               

     ІV.    Броят и локалното фиксирано разположение на местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите общинска собственост на територията на Пазарджишка община, се определят по схема, изработена от комисия, назначена от кмета на община Пазарджик. Готовата схема се съгласува с постоянната комисия на общински съвет Пазарджик по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението и се приема с решение от общински съвет Пазарджик.                                          

         V. Местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите общинска собственост на територията на община Пазарджик, се обозначават с пътен знак Д21 "Международен символ за достъпност", в съответствие с НАРЕДБА № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и с пътна маркировка с "Международен символ за достъпност", положена върху подходяща за целта настилка.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 (към чл. 9а, ал. 5)

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА, ПРИ ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ -"СИНЯ ЗОНА" И ПАРКИНГИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАЗАРДЖИШКА ОБЩИНА.

            І. КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА

І. Лице, което вследствие на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

ІІ.. Лицата по т. І желаещи да ползват преференциално паркиране трябва да подадат заявление до Кмета на Общината. Ако лицето не е навършило 16 год. възраст заявлението се подава от негов родител или законен представител.

ІІІ. Необходимите документи за предоставяне на правото са следните:

1. заявление по образец, утвърден от кмета на Община Пазарджик, подадено чрез БМ “ПО” до кмета на Община Пазарджик;

2. лична карта - копие;

3. два броя актуални снимки;

4. акт за раждане и копие на личната карта на родителя или законния представител – копие и оригинал (за сверяване);

5. решение на ТЕЛК или НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);

6. регистрационен талон на автомобила (свидетелство за регистрация на автомобила);– копие и оригинал (за сверяване);

7. документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване).

8. декларация по образец, утвърден от кмета на Община Пазарджик.

ІV. Кметът на Общината назначава комисия за разглеждане на подадените заявления с приложените към тях документи.

  1. V.Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й.

VІ. Комисията изготвя доклад до кмета на общината, в който отразява кои лица отговарят на критериите, посочени в т. І и кои не, налице ли са всички изискуеми документи и предложението на комисията на кои лица да бъде издадена карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране - "синя зона" и паркингите общинска собственост на територията на Пазарджишка община, и на кои лица да се откаже.

VІІ. Комисията може да изисква оригинал на документ на представено копие на същия за сверяване. В този случай комисията дава срок за представяне на изискания документ. Срокът не може да бъде по-кратък от 3 – ри работни дни и по-дълъг от 7 работни дни. При необходимост комисията може да изисква допълнителни документи, свързани непосредствено с изискванията за издаването на картата.

VІІІ. Комисията, ако установи несъответствие или нередовност в подадените със заявлението документи може да даде възможност на заявителя да ги отстрани в срока по т. VІІ. Ако нередовностите или несъответствията не бъдат отстранени в дадения срока заявленията с приложените документи не се разглеждат. Комисията отразява тези обстоятелства в доклада и предлага на кмета на общината да не се издават карти за преференциално паркиране.

ІX. Кметът на общината издава/преиздава или отказва  издаването/преиздавенето на картата за преференциално паркирана в едномесечен срок от постъпване на заявлението в общинска администрация гр.Пазарджик., ако не е представил изискващите се документи и/или не отговаря на критериите, посочени в т. І.

Х. Преиздаването на карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране - "синя зона" и паркингите общинска собственост на територията на Пазарджишка община се извършва при условията и по реда за издаване на карта за преференциално паркиране.

Срокът на действие на картата за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране - "синя зона" и паркингите общинска собственост на ППС, превозващи хора с трайни увреждания е една календарна година.

 

 

 

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

ЧРЕЗ

БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”

 

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА

ПАЗАРДЖИК

 

ВХ.№……………………

……………………………

 

З А Я В Л Е Н И Е

От

 

……………………………………………………………………………………….

( трите имена)

 

……………………………………………………………………………….............

( област,община,град,село)

 

лична карта…………………….издадена на……………………от……………

 

постоянен адрес:…………………………………………………………………..

( ж.к.,ул.,бл.,вх.,ет., ап.)

 

тел./GSM:…………………………………………………………………..............

            e-mail:………………………………………………………………………………

 

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

 

 

            Моля, да ми бъде издадена карта за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания.

            Смятам, че покривам критериите определени за правоимащите лица. За целта прилагам следните документи:

1.Решение на ТЕЛК/НЕЛК №……………………….

2.Копие на лична карта;

3.регистрационен талон на автомобила

4.два броя актуални снимки

5.………………………………………

6.……………………………………….

7.………………………………………..

 

 

Дата:                                                                                 С уважение:

Гр……………….                                                                           1. …………………

                                                                                                                      /подпис/

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 (към чл. 9а, ал. 8)

 

ВИД НА КАРТИТЕ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ, ИНФОРМАЦИЯ СЪДЪРЖАЩА СЕ В ТЯХ И НАЧИН ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ПРИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ МЕСТА В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И ПАРКИНГИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

             I. Вид на картите за преференциално паркиране в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите общинска собственост на автомобили, превозващи хора с трайни увреждания.

1. Картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите общинска собственост се изготвят в съответствие с изискванията на стандартизирания модел на общността от Приложение „Разпоредби относно модела на общността на карта за паркиране на хора с увреждания” към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 04.06.1998г.

2. Картите за преференциално паркиране  на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите общинска собственост са задължително ламинирани с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм. Цветът на картата за паркиране трябва да бъде светло син, с изключение на белия знак за „инвалид“, който трябва да бъде на тъмно син фон.

           II.  Задължително информационно съдържание на картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите общинска собственост .

1. Картата за паркиране на ППС превозващи хора с трайни увреждания трябва да бъде разделена вертикално на две части отпред и на гърба.

2. Визуализираната задължителна информация, отпечатана на външните повърхности на картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите общинска собственост е както следва:

А)   Лявата част отпред трябва да съдържа:

а/    символ на инвалидна количка в бяло на тъмно син фон;

б/    дата на изтичане на картата за паркиране;

в/    серийния номер на картата за паркиране;

г/    името и печата на издаващия орган/организация.

Б)    Дясната част отпред трябва да съдържа:

            а/  с главни букви думите „Карта за паркиране за хора с трайни увреждания”     на български език, а на подходящо  отстояние с малък шрифт думите „Карта за паркиране” на други езици;

б/    думите „Модел на европейските общности” на български език;

в/    като фон отличителния код на Република България – BG, заобиколен  от кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз;

г/    холограмен знак.

В)    Лявата част на гърба трябва да съдържа:

а/    фамилията на притежателя;

б/    първото (първите) име (имена) на притежателя;

в/    подписа на притежателя или друг идентифициращ знак; 

г/    снимка на притежателя.

Г)   Дясната част на гърба трябва да съдържа:

а/    твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва  място за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите общинска собственост;

 б/  твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на   превозното средство така, че лицевата и част да се вижда изцяло с цел проверка;

в/    текста на чл. 99а от ЗДвП/с малък шрифт/.

Д)  Данните се въвеждат на български език;

       III. Начин на обозначаване на ППС, превозващи хора с трайни увреждания при преференциално паркиране на специално обозначените за тази цел места в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите общинска собственост .

1. Непосредствено при паркиране в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите общинска собственост на специално обозначените за целта места, картата задължително се поставя в долния ляв ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част с изображението на  „Международен символ за достъпност” на плътен тъмно син фон да се вижда изцяло.

2.   На таблото на автомобила, зад предното стъкло, в непосредствена близост до картата за преференциално паркиране се поставя специалния талон, предвиден в чл. 9а, ал.10 от настоящата Наредба, удостоверяващ година, месец, дата и начален час на паркиране. Талонът се поставя така, че отбелязванията да се виждат ясно и отчетливо отвън с цел осигуряване възможност за контрол.

3.  При неизпълнението на условията по т. 1. и т.2., ППС престояващо или паркирано върху специално обозначените места за преференциално паркиране в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите общинска собственост на автомобили превозващи хора с трайни увреждания, може да бъде принудително преместено.

 

     § 8. “§ 12 (нов, решение №…… ) Наредбата е изменена и допълнена с Решение № … от ………… 2013г., взето с Протокол № ... Изменението и допълнението влизат в сила 7 дни след публикуването им в местната преса.”

 

 

           

Председател на Общински съвет - Пазарджик

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ