projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Проект на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи

PostHeaderIconПроект на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи

ПРОЕКТ!

НАРЕДБА

 

за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи

 

РАЗДЕЛ І

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Тази наредба урежда организацията на дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на паркирани МПС на територията на община Пазарджик без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи, както и на техническото осигуряване на тази дейност.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРИНУДИТЕЛНОТО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПАРКИРАНО МПС 

Чл.2. (1). Дейността по принудителното преместване на паркирано МПС е регламентирана нормативно и произтича от Закона за движението по пътищата – Глава VІ “Принудителни административни мерки”- чл. 171, т.5, във връзка с чл. 168, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.

(2) Наредбата урежда въпросите относно:

1. основанията за принудителното преместване на паркирано МПС без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач;

2. работния процес и дейността по принудителното преместване на паркирани МПС;

3. процедурите по освобождаването на принудително преместените МПС и дейността на специализирания паркинг за съхранение /наказателен паркинг/;

4. съхранението, отчета и таксуването на принудително преместените МПС;

5. правата и задълженията на служителите от групите /екипите/ на специализираните автомобили за принудително преместване на МПС и правата и задълженията на служителите на специализирания паркинг;

6. правата и задълженията на собствениците и упълномощените от тях водачи на принудително преместените МПС.

Чл.3. (1). Принудително преместване на паркирано МПС без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач се извършва, когато превозното средство е:

1. паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване, като в този случай, органите, които извършват принудителното преместване, уведомяват районното полицейско управление за новото местоположение на превозното средство, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на лицето или организацията, поискала преместването;

2. паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението, като в този случай, органите, които извършват принудителното преместване, уведомяват районното полицейско управление, от територията на което е преместен автомобилът, за новото местоположение на превозното средство, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на районното полицейско управление;

3. без табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места или са изминали 30 дни от отнемане или връщане на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство в Министерството на вътрешните работи.

Чл.4. Не се преместват принудително превозни средства с надпис: „Полиция“, „Бърза помощ“, „Пожарна безопасност и защита на населението“, „Изпълнителна агенция Автомобилна администрация”, автомобили с регистрация “Инвалиди” и пропуск “Инвалиди”, както и други, които са на специален режим. 

РАЗДЕЛ ІІІ

 

ТЕХНИЧЕСКО И КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМЕСТВАНИ НА МПС

 

Чл.5. (1). Дейността по принудителното преместване на МПС се осъществява с техническо средство: специализиран автомобил – тип „Паяк”, който да отговаря на изискванията на чл.6, ал.1 от Закона за автомобилните превози и да осигурява преместването и извозването на МПС от мястото, на което е паркирано, до специализирания паркинг.

 

(2). Специализираният автомобил тип „Паяк” трябва да бъде с носеща платформа, хидравлично краново устройство, застопоряващи скоби и принадлежности /каиши или вериги/ със сертификат за изправност.

 

(3). Специализираният автомобил тип „Паяк” трябва да бъде технически изправен, надлежно оборудван със светлинни системи, надписи, обозначения и принадлежности, удостоверяващи, че е автомобил на специален режим.

 

(4). Преместването на  МПС посредством специализиран автомобил тип „Паяк” и транспортирането му на отговорно пазене до определения за целта специализиран паркинг, следва да се извършва по ред, начин и със средства, които не допускат застрашаването на живота и здравето на хората и нанасянето на материални щети.

 

Чл.6. (1). Дейността по преместването на МПС чрез употребата на специализиран автомобил – тип “Паяк“ се осъществява от специализиран екип, който включва:

 

1. длъжностно лице от службите за контрол, определено от министъра на вътрешните работи или длъжностно лице, определено със заповед на кмета на общината;

 

2. водач на специализирания автомобил тип „Паяк”, който да отговаря на изискванията на чл.7а, ал.2 и чл.7б, ал.1 от Закона за автомобилните превози;

 

3. оператор на специализиран автомобил за преместване на МПС.

 

(2). Длъжностното лице от службите за контрол, определено от министъра на вътрешните работи или длъжностното лице, определено със заповед на кмета на общината, установява и регистрира нарушението или другите причини, които налагат принудителното преместване на МПС, след което разпорежда на водача на специализирания автомобил и на оператора да извършат действията по принудителното преместване и изготвя Докладна записка.

(3). Водачът на специализирания автомобил отговаря за:

 

1. техническата му изправност;

 

2. безаварийното натоварване, транспортиране и разтоварване на принудително преместваното МПС от мястото на преместване до специализирания паркинг;

 

3. опазването на живота и здравето на гражданите и участниците в групата;

 

4. опазването на принудително преместваното МПС;

 

5. създаването на безопасни условия за придвижване до определения за целта специализиран паркинг.

 

(4). Операторът на специализирания автомобил – тип „Паяк” трябва да притежава необходимата за дейността му квалификация - завършен курс за работата с прикачени и кранови устройства.

 

(5). Операторът изпълнява функциите, отнасящи се до техническото изпълнение на дейността по принудителното преместване на МПС, а именно:

 

1. поставянето на скобите, окачването, натоварването и разтоварването на принудително преместваното МПС върху и от специализирания автомобил – тип „Паяк”;

 

2. изготвянето на констативен протокол за местоположението и външно състояние на принудително преместваното МПС;

 

3. фотографиране /с дигитален фотоапарат/ на принудително преместваното МПС преди започване на принудителното преместване;

 

4. инкасиране, в случаите, при които принудително преместеното МПС следва да бъде освободено  на място;

 

5. приключване на принудителното преместване и отчитане на дейността на специализираните паркинги.

 

РАЗДЕЛ ІV

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА МПС БЕЗ ЗНАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ИЛИ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ ТЯХ ВОДАЧИ

 

Чл.7 (1). При наличието на обстоятелства, посочени в чл.3 на настоящата наредба се извършва следното:

1. длъжностното лице от службите за контрол, определено от министъра на вътрешните работи и/или длъжностното лице, определено със заповед на кмета на общината, констатират нарушението или обстоятелствата, които налагат принудителното преместване и разпореждат започването на процедурата по принудителното преместване, като за случая изготвят докладна  записка;

 

2. получавайки разпореждане, водачът на специализиран автомобил тип „Паяк” стабилизира автомобила, придвижва стрелата на краново устройство с носещата рама над МПС, което следва да бъде принудително преместено;

 

3. операторът извършва оглед на паркираното МПС и фотографира същото /заснема местоположението и състоянието му/;

 

4. операторът проверява за наличието на външни повреди по принудително преместващото се МПС, както и за течове от двигателя му;

 

5. операторът изготвя Констативен протокол, след което поставя закрепващите скоби  и окачва сапените на носещата рама на крановото устройство;

 

6. преди и по време на процедурата по повдигане, преместване и натоварването на МПС операторът е длъжен да поддържа непрекъснат контакт и съгласува действията си с водача на специализирания автомобил до установяването на автомобила в напълно неподвижно състояние върху товарната платформа и при разтоварване на специализирания паркинг;

 

7. при изпълнение на процедура операторът наблюдава за изтичане на масла и други ГСМ и следи за недопускане замърсяване на пътя и на околната среда, нараняване на хора и повреди по преместваемото МПС;

 

Чл. 8. (1). При изпълнение на процедурата по принудителното преместване, когато собственикът или упълномощено от него лице се явят на мястото, преди автомобилът да е натоварен и стабилизиран, операторът съставя Констативен протокол с резолюция „Освободен на място”.

 

(2). В случаите по ал.1 операторът издава фискален бон на собственика или на упълномощения от него водач за сума, равна на половината от определената такса за принудително преместване.

 

(3). При изпълнение на процедурата по принудителното преместване, когато автомобилът е натоварен и стабилизиран, при явяване на собственика или на упълномощен от него водач, се заплаща определената такса в пълен размер. 

 

(4). При изпълнението на цялостна процедура за принудително преместване, принудително преместеният автомобил се приема на отговорно пазене на специализиран паркинг. До явяването на собственика или на упълномощен от него водач се изпълнява следното:

 

1. Извършва се разтоварване от платформата на специализирания автомобил тип „Паяк” на принудително преместеното МПС.

 

2. Операторът представя на дежурния диспечер констативния протокол.

 

3. Дежурният диспечер подписва за „приел“ констативния протокол след извършване на оглед и вписва автомобила в Дневника на принудително преместените МПС.

 

(5). Дневникът за принудително преместените МПС трябва да съдържа следните данни: № по ред, дата и час на приемане на МПС; марка, модификация, цвят и рег. № на МПС; № на констативния протокол за състоянието на МПС, оператор – предал принудително преместеното МПС с положен подпис, диспечер – приел на отговорно пазене МПС с положен подпис; дата и час на освобождаване на МПС; данни за собственика или на упълномощеното  от него лице /име, презиме, фамилия сравнени по документи за самоличност/, адрес по местоживеене на получилия МПС; подпис на получилия; № на платежния документ, с който са заплатени дължимите такси.

 

(6). Местата, отнасящи се към обстоятелствата по чл.3, ал.1, т.2 от настоящата наредба, се маркират с указателни табели, предупреждаващи водачите на МПС за предстоящо принудително преместване при извършено нарушение.

 

РАДЗЕЛ V

 

ОБСЛУЖВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПАРКИНГ

 

Чл.9. (1). Специализираният паркинг е мястото, където се приемат на отговорно пазене и се извършват действията по освобождаването на принудително преместените автомобили.

 

(2). Определянето на специализиран паркинг се извършва със заповед на кмета на община Пазарджик.

 

Чл.10. (1). Специализираният паркинг трябва да е ограден от всички страни и с монтирана бариера на входа и да осигурява надеждна защита на приетите на отговорно пазене принудително преместени МПС.

 

(2). Към специализирания паркинг се изгражда диспечерски пункт, оборудван с необходимата електронна техника и средства за извършване на услугата.

 

(3). На специализирания паркинг се монтира техника за видеонаблюдение и се организира непрекъснат видеоконтрол.

 

(4). Специализираният паркинг трябва да бъде добре осветен през тъмната част от денонощието.

 

Чл.11. (1). Специализираният паркинг се обслужва денонощно и непрекъснато от диспечери.

 

(2). Специализираният паркинг се охранява денонощно и непрекъснато от охранители и/или с технически средства за охрана /СОТ/.

 

Чл.12. (1). Дежурният диспечер съставя и издава необходимите документи, отнасящи се до приемането, освобождаването и заплащането на таксите за принудително преместените МПС.

 

(2). При явяване на собствениците или на упълномощени от тях водачи за освобождаване на принудително преместено МПС, ги уведомява за дължимите суми, издава фискален бон и фактура при поискване.

 

(3). В случаи, когато собственикът или упълномощеният водач предявят претенции за нанесени повреди по принудително преместеното МПС, същите се вписват в дневник.

 

(4). В присъствието на охраната или свидетели фотографира принудително преместеното МПС съгласно заявените претенции.

 

(5). Диспечерът уведомява собственика  на принудително преместено МПС за правата му и за реда, по който може да подаде жалба.

 

(6). Срокът за отговор на жалбата по ал.5 е седемдневен.

 

РАЗДЕЛ VІ

 

ПРИНУДИТЕЛНО ЗАДЪРЖАНЕ НА МПС ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО СРЕДСТВО СКОБА

 

Чл.13. (1). Дейността по принудителното задържане на МПС произтича от разпоредбите на чл.167, ал.2 от ЗДП – глава V „Права и задължения на службите за контрол” и решенията на Общинския съвет - Пазарджик.

 

(2). За принудително задържане на МПС , извършило нарушение на действащата нормативна уредба,  може да се използва техническо средство „скоба”.

 

(3). Дейността по употребата на техническото средство „скоба” за принудително задържане се осъществяват по реда и условията, посочени в тази Наредба.

 

(4). Конструкциите на техническото средство „скоба” и начинът на употреба на същото не трябва да нанасят повреди на моторното превозно средство.

 

(5). Забранява се повреждането на поставена скоба, както и освобождаването и от неупълномощени лица.

 

Чл. 14. (1). Принудително задържане на МПС чрез използване на техническо средство „скоба” става на улици, площади и паркинги - общинска собственост, на които е въведен режим за кратковременно паркиране „синя зона”.

 

(2). Принудително задържане на МПС в „синя зона” чрез използване на техническо средство „скоба” се извършва в случаите:

 

1. когато на видно място, на предното стъкло на паркирал автомобил на водача не е поставен талон за паркиране;

 

2. когато водачът на паркирал автомобил не е попълнил коректно всички данни върху поставения талон;

 

3. когато времетраенето на паркирането надвишава максимално определено и обозначено на пътния знак;

 

4. когато времетраенето на паркирането надвишава времето, обозначено на талона /талоните/;

 

5. когато върху талона /талоните/ е обозначен по-късен от действителния час за начало на паркирането;

 

6. когато се поставят допълнителни талони, надвишаващи максимално определеното времетраене на паркирането.

 

(3). Принудителното задържане на МПС чрез използване на техническото средство „скоба” се прилага до заплащане на дължимата такса.

 

Чл.15. Дейността по принудителното задържане на МПС чрез използване на техническо средство „скоба” се осъществява от БМ “Паркинги и охрана“ – Община Пазарджик.

 

РАЗДЕЛ VІІ

 

ТАКСИ И ТАКСУВАНЕ НА МПС ПРИ ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРИНУДИТЕЛНО ЗАДЪРЖАНЕ

 

Чл.16. (1). Таксата за извършването на принудително преместване на МПС чрез използване на специализиран автомобил – тип „Паяк” е 30.00 /тридесет/ лева с включен данък добавена стойност /ДДС/.

 

(2). Таксите за отговорно пазене /съхранение/ на принудително преместените ППС на територията на специализиран паркинг е според времето на престоя, както следва:

 

- по 1.20 лева за всеки започнат час, но не повече от 12.00 лева за първото денонощие;

 

- за всяко започнато следващо денонощие - по 12.00 лева.

 

(3). При започнала процедура за принудително преместване на неправилно паркирано МПС, когато собственикът се яви на място, преди автомобилът да е натоварен и стабилизиран, превозното средство се освобождава срещу заплащане на половината от определената такса по ал.1.

 

Чл.17. Таксата за извършването на принудително задържане на МПС , чрез използване на техническо средство „скоба” е в размер на 6.00 /шест/ лева с ДДС.

 

РАЗДЕЛ VІІІ

 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.18. Контрол по спазването на правилата за престой и паркиране от водачите на МПС се извършва от органите за контрол, посочени в глава V на ЗДвП.

 

Чл.19. В случаите на принудително преместване или на принудително задържане по реда на тази наредба, санкциите, които се налагат на собствениците или на упълномощените от тях водачи на МПС, са съгласно Закона за движение по пътищата и Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пазарджик.

Чл.20. За освобождаването на техническо средство “скоба” от неупълномощено лице, извършителят се наказва с глоба в размер от 50 до 200 лева.

 

Чл.21. За повреждане на пътен знак, указателна табела или друго регламентирано поставено съоръжение по тази наредба, както и за заличаване на хоризонтална маркировка, извършителят се наказва с глоба в размер от 50 до 200 лева.

 

Чл.22. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на тази Наредба „упълномощени лица” са лицата, притежаващи нотариално заверено пълномощно.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Контролът по изпълнението на тази Наредба се осъществява от кмета на община Пазарджик или от определени от него лица.

 

§ 2. Въпросите, свързани с отговорността за вреди при изпълнението на тази Наредба се решават съгласно действащото законодателство.

 

§ 3. Тази Наредба се издава на основание чл.167, ал.2, т.2 от ЗДП – Глава пета „Права и задължения на служителите за контрол” и на чл.171 от ЗДП – Глава шеста „Принудителни административни мерки”.

 

§ 4. Наредбата е приета от Общински съвет Пазарджик с Решение № ................................ г., Протокол № .......

 

§ 5. Наредбата влиза в сила в седемдневен срок от нейното публикуване в един местен вестник.