projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Птицеферма за кокошки носачки”.

PostHeaderIconСъобщение относно искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Птицеферма за кокошки носачки”.

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „ТСУ” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

„Птицеферма за кокошки носачки”.

 

Местонахождение: УПИ І 139, м. „Корията”, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

 

Възложител: „ИЛМА-ИЛ” ООД, ул. „Цар Самуил” №14, гр. Пазарджик    

 

         Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „ТСУ”.     

 

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /17.05.2013г. - 30.05.2013г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ