PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 28 май 2013 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

28 май 2013 г.

 

 

  • Приключи реализацията на Проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово”. Проектът се реализира в периода 16 март 2012 г. - 16 юли 2013 г. с финансовата подкрепа на ОП ”Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/042.

След сключен анекс към договора за безвъзмездна финансова помощ общата стойност на проекта е 949 007,64 лв., като европейското съфинансиране, чрез Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 805 946,68 лв., национално съфинансиране е в размер на 94 817,26 лв., собственият принос е в размер на 47 408,63 лв. и допълнителният финансов принос на бенефицента е в размер на 835,07 лв.

Проектът предвиждаше дейности по изграждане и възстановяване на съоръжения за защита от наводнения, по течението на река Телки Дере и укрепване на петите на водните откоси, предпазващи бреговете от ерозия и подкопаване, като дейностите по почистване и удълбаване на речното корито се очаква да доведат до подобряване на пропускателната способност и предотвратяване на бъдещи заливания. Изградени са около 1 800 линейни метри съоръжения за предотвратяване на наводнения.

Във връзка с реализацията на проекта са изпълнени предвидените строително-монтажни работи, стойността на които възлиза на 711 311,54 лева без ДДС. На 30.04.2013 г. е подписан Акт Образец №15 за установяване годността за приемане на строеж „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово” и на 14.05.2013 г. е внесено в ДНСК гр. София искане за назначаване на държавна приемателна комисия за установяване годността на строежа за въвеждането му в експлоатация.

Дейностите по проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово” са изпълнени и предстои подготвяне и внасяне на искане за окончателно плащане, съгласно указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.;

 

  • Община Пазарджик напомня, че крайният срок за подаване на заявления за узаконяване на незаконни строежи, построени до 22.07.2003 г. е 26.11.2013 г. Заявления по образец желаещите могат да получат на гише №4 в Центъра за информация и услуги на гражданите или в техническите служби при Кметствата на населените места. Подлежат на узаконяване по искане на собственика строежи, които са били допустими по разпоредбите, действали по време на строителството или по действащите разпоредби на ЗУТ. Процедурата се предприема във връзка с §127, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗУТ /ДВ бр. 82/2012 г./ в сила от 26.11.2012 г., за строежи, попадащи в §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ /ДВ бр.65 /22.07.2003г./ незаявени за узаконяване в срок до 22.07.2003 г.;

 

  • В населените места се извършват строително-монтажни и строително-ремонтни дейности на обществени сгради и значими обекти. Ремонтите са на обща стойност 290 хил. лв. и включват следните дейности: ремонт на сгради, благоустрояват се центровете и главните улици, обособяват се спортни площадки и игрища, монтират се детски съоръжения за игра и пейки, озеленяване. Възложители на ремонтните дейности са кметовете на населени места, по предварително изготвени КСС от специалисти на Дирекция “ТСУ” на Община Пазарджик;
  • Регионален исторически музей- Пазарджик спечели проект пред Агенцията за хората с увреждания: „Оптимизиране на работни места за лица с увреждания в Регионален исторически музей – Пазарджик”. Отпуснатата субсидия в размер на 13 570 лв. е предназначена за ремонт, обзавеждане и оборудване с техника на два кабинета в централната сграда на музея. Реализирането на този проект ще даде възможност на лица, придобили увреждания, да продължат да изпълняват задълженията си в здравословни и безопасни условия на труд и ще допринесе за спокойна и интегрирана работна среда;

 

  • По силата на сключено партньорско споразумение между Община Пазарджик и Агенция за социално подпомагане, Дирекция ”Закрила на детето”, Община Пазарджик реализира проект „И аз имам семейство”.

Към днешна дата Екипът по приемна грижа в Община Пазарджик е приел единадесет заявления за оценка на кандидати за професионални приемни родители. На пет от тях вече са изготвени социални доклади за оценка и проведени задължителните обучения.

Съгласно влезлите в сила промени от 04.09.2012 г. в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях в РДСП град Пазарджик вече функционира Комисия по приемна грижа, която утвърждава или отказва утвърждаването на кандидатите за приемни семейства. До настоящия момент пет от кандидатите за професионални приемни семейства са утвърдени като професионални приемни родители. След съгласуване с Отдел ”Закрила на детето” предстои подбор на подходящи за тези семейства деца, с които утвърдените вече приемни родители да стартират процес на опознаване;

 

  • На 1-ви юни се навършват 20 години от въвеждане на тролейбусния транспорт в град Пазарджик. В нашия град е изградена най-новата тролейбусна система в България, която във времето е развивана и предстои да бъде разширена, за да задоволява в пълна степен транспортната потребност на жителите на града ни. Във връзка с годишнината и с цел популяризиране на екологичния транспорт и начините за успешното му експлоатиране, Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура” и “Тролейбусен транспорт” АД организират поредица от събития, включващи:

- презентация на исторически и модерни тролейбуси и автобуси;

- разходки из града с тролейбус Skoda 9Tr /каквито са първите тролейбусни коли в нашия град/;

- представяне на фотографии от историята и съвременността на тролейбусния транспорт;

- модели на превозни средства на градския транспорт, които ще бъдат осигурени от Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура”;

 

  • Над седемстотин изпълнители получиха сертификати за участие във второто издание на Фестивала на изкуствата „Арт идея-арт алея”, а регистрираните зрители, които в повечето събития бяха и активни участници, са над 3 000. За десетте фестивални дни от 17 до 26 май 2013 г. Пазарджик се превърна в алея на изкуствата и иновативните идеи и обедини в себе си креативния дух на художници, музиканти, творчески състави, фотографи, танцьори и артисти от различни поколения. Фестивалът имаше гости от Сърбия, Русия, Италия, а от страната се включиха артисти от Пазарджик, София, Пловдив, Ихтиман, Белово. Активни участници и във второто издание на „Арт идея-арт алея” бяха културните институти – Младежки дом, Художествена галерия „Станислав Доспевски”, Регионален исторически музей, библиотека „Никола Фурнаджиев, както и галериите „Ровър”, „Артфорум”, „Вагабонд”, „Боев” и „Георги Машев”.

Арт фестът подари на жителите и гостите на Пазарджик 107 събития, в които участваха професионалисти и любители, даде възможност на младите хора да покажат своите иновативни идеи в областта на изкуствата. Едно от най-атрактивните събития за тях беше акустичната вечер и въртенето на огньове, както и откритите нестандартни арт пространства, в които за първи път бяха показани нови филми, експериментален театър, демонстрации на редки музикални инструменти. В притегателен център се превърна и фотоизложба „Пазарджик – минало и настояще” в парк остров „Свобода”.

Проектът се реализира от Община Пазарджик с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г., като целта е фестивалът „Арт Идея – Арт Алея” да се превърне в традиционен културен форум и туристическа атракция за града.