PostHeaderIconПокана относно отваряне на офертите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Паз

Постъпилите офертите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” ще бъдат отворени на 04.06.2013 г. от 10.00 часа в Административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" №2, ет.2, „Стъклена зала”.