projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Харта на клиента

Община ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик, бул. ”България” 2,

тел.: (034) 44 55 01, факс: (034) 44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bg; Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

УТВЪРДИЛ,

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:

/Т.ПОПОВ/

ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

 

Хартата на клиента е документ, който има предназначението да помогне на гражданите да се запознаят с видовете услуги, извършвани от Общинска администрация – Пазарджик, да им разясни на кратко основните права, които различни закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност да ги насочи към пътя, по който биха могли да защитят тези права, както и да заложи стандарти за административно обслужване.

Хартата на клиента се създава на основа стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране приета с Решение № 465 на МС от 09.07.2002 г. и планът за изпълнението й, приет с Решение № 671 на МС от 2003 г.

Общинската администрация подпомага Кмета при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

В общинска администрация Пазарджик е внедрена Система за управление на качеството по Европейския стандарт БДС ЕN ISO 9001:2000. В резултат на провежданата политика по качеството и ефективно действащата система за управление на качеството, общинската администрация цели да постигне подобрение на дейността си и да спечели доверието и уважението на своите клиенти.

Следвайки тези принципи предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване. Основните цели, които си поставяме са:

- да подобрим достъпа до услуги, като подробно ви информираме за вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;

- постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които ви обслужват;

- постигане на прозрачност и отзивчивост, като ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административно обслужване;

- да ви насърчим да изказвате мнението си за получаването от вас услуги;

- намаляване възможностите за корупция, както и възможностите за обвинения в корупция.

С тази Харта искаме да ви запознаем с услугите, които нашата администрация предоставя на потребителите. Искаме да ви информираме за нивото на обслужване, на което можете да разчитате от страна на нашите служители. Да споделим какво очакваме от вас и какво следва да предприемете, ако стандартите не се изпълняват и не сте доволни от нивото на обслужване.

Периодично Хартата на клиента се актуализира, за да бъде в съответствие с настъпилите изменения в нашите дейности и за да отговаря на променящите се потребности на потребителите ни.

Какво можете да очаквате от нас

Ние:

- Ще се отнасяме с уважение и търпение към вас;

- Ще се държим професионално и ще отговаряме на въпросите ви точно и ясно в кръга на своята компетентност;

- Ще бъдем коректни с вас и ще стремим да вникнем в проблема ви, като предложим най-оптималното решение;

- Ще спазваме стриктно предварително обявеното приемно време;

- Ще предоставяме услугите в нормативно определените срокове, а при възможност и предсрочно;

- Ще се стараем обстановката, в която предоставяме услугите да е приветлива и предразполагаща;

- Ще изискваме от нашите служители да се въздържат от предубеденост или пристрастие чрез думи или поведение;

- Ще се стремим да разширяваме начините за достъп и предоставянето на информация и услуги.

Очакваме от вас:

- Да се отнасяте с уважение към нас и да не проявявате агресивно поведение. Ако отправяте заплахи или поведението ви е неадекватно, ще ви помолим да напуснете местата за прием;

- Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;

- Да спазвате предварително обявеното приемно време на административните звена, които предоставят услуги;

- Да ни предоставяте информацията, която ни е необходима за изпълнение на исканата от вас услуга, както и да ни уведомявате своевременно за настъпилите промени;

- Да се отнасяте позитивно и с доверие към възможностите, които ви дават предоставяните услуги или информация.

 

При нас можете да получите следните административни услуги:

Услуги извършвани от Общинска администрация – Пазарджик

1. Административни услуги, извършвани от дирекция “Гражданско състояние, адресна регистрация и ЕСГРАОН

Документи по гражданското състояние се приемат в Центъра за Гражданска регистрация на населението.

1. Издаване на удостоверение за наследници

2. Издаване на удостоверение за идентичност на имена.

3. Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт.

4. Издаване дубликати за удостоверение за раждане или за граждански брак.

5. Повторно издаване на препис – извлечение от акт за смърт.

6. Издаване на удостоверение за семейно положение.

7. Издаване на удостоверение за родствени връзки.

8. Адресна регистрация и/или издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес от друго населено място.

9. Адресна регистрация и/или издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес в рамките на населеното място.

10. Заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в РБългария.

11. Заверка на покана-декларация за частно посещение в РБългария на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или на един от тях са от български произход.

12. Легализация на документи по гражданското състояние в чужбина.

13. Други видове удостоверения по гражданското състояние по искане на гражданин.

14. Издаване на удостоверение за лишаване на лице от родителски права.

15. Определяне на административен номер на сграда в населените места на общината.

Не подлежат на таксуване следните услуги:

а/ Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;

б/ отбелязвания, допълнения и поправки в актовете за гражданско състояние;

в/ поддържане регистъра на населението;

г/ отрязване промяна на име в регистрите по гражданско състояние на населението;

д/ издаване на удостоверение за наследствена пенсия.

 

ІІ. Административни услуги извършвани от дирекция “Териториално и селищно строителство” /ТСУ/.

Документи по услугите, извършвани от Дирекция “ТСУ”, се приемат в Центъра за информация и услуги.

16. Освидетелстване за премахване на строежи, застрашени от самосрутване, негодни за по-нататъшно използване или вредни в санитарно-хигиенно отношение.

17. Издаване на удостоверение за ползване на вътрешна газопроводна инсталация, разположени изцяло в сградата.

18. Разрешение за извършване на таксиметров превоз.

19. Издаване на разрешение за отсичане, окастряне и изкореняване на дървесни и храстови видове.

20. Отговори на молби, жалби и писма, свързани с опазване на околната среда.

21. Разрешение за извършване на дейности, включващи събиране, транспортиране, съхраняване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци /чл.37, ал.1/ от Закона за ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.

22. Справка за издаден документ в областта на опазване на околната среда.

23. Становище за съгласувателно писмо за влиянието върху околната среда на проект, обект на дейност.

24. Позволително за ползване на лечебни растения от имоти, общинска собственост.

25. Извадка от наличен цифров модел на кадастрален план.

26. Извадка от наличен цифров модел на кадастрален план и регулационен план.

27. Извадка от наличен цифров модел на специализирана карта и регулационен план.

28. Схема на улиците и кварталите на град Пазарджик.

29. Схема на улиците и кварталите на населено място в община Пазарджик.

30. Списък на координати на подробни точки.

31. Извършване на проверки, съгласно чл.159, ал.3 от ЗУТ.

32. Разрешение за ползване на общински терени за складиране на строителни материали и строителни отпадъци.

33. Издаване на разрешение за депониране на строителни и производствени отпадъци на градско сметище.

34. Издаване на разрешение за депониране на земни маси на градско сметище.

35. Издаване скица на недвижим имот.

36. Издаване скица на недвижим имот с указан начин на застрояване.

37. Презаверяване на скица.

38. Попълване на приложение от Данъчна декларация.

39. Удостоверение за факти и обстоятелства за териториално и селищно устройство /чл.116 от ЗУТ/.

40. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документации към тях.

41. Удостоверение за факти и обстоятелства по обезсилен план.

42. Комбинирана скица.

43. Удостоверение за описание и идентичност на имота.

44. Копие от реперен карнет.

45. Кординатен регистър на точки.

46. Изменение на действащи планове.

47. Определяне на трасе за подземни проводи.

48. Искане за откриване на отчуждително производство за улици по действащи планове.

49. Искане на временни пътища, преминаване през чужди поземлени имоти и осигуряване на достъп.

50. Допълване /поправяне/ на кадастрален план.

51. Маркиране на място на съществуващи подземни проводи.

52. Уточняване на трасе на кабел в сноп от кабели.

53. Издаване на разрешение за прокопаване.

54. Издаване на разрешение по чл.33 от ЗК – съгласие на правна сделка на съсобствен имот.

 

ІІІ. Административни услуги извършвани от дирекция “Архитектура”

55. Издаване на разрешение за строеж /чл.148 от ЗУТ/.

56. Подготовка и докладване на проектите на архитектурно-градоустройствената комисия и изготвяне на проектно решение.

57. Привеждане в изпълнение на решенията на Общинския експертен съвет – чл.6 от ЗУТ.

58. Допускане на изменения на влезли в сила устройствени планове /чл.135 от ЗУТ/.

59. Одобряване на подробни устройствени планове по чл.133 от ЗУТ.

60. Разгласяване на заповедите, с които са одобрени ЗРП и техните изменения, преди обжалването им с обявление в ДВ.

61. Подготвяне на становища по поделяемостта на съсобствени имоти, сгради, жилища при условията на чл.201, 202 от ЗУТ.

62. Разрешаване на временни пристройки, свързани с организация и механизация на строителството по чл.54 от ЗУТ.

63. Даване на разрешение по чл.147 от ЗУТ.

64. Издаване на разрешение за строеж за извършване на работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства /чл.72 от ЗУТ/.

65. Заверяване на заповедни книги по чл.157 от ЗУТ.

66. Допускане на отклонения от строителните правила, норми и нормативи при надстрояване, пристрояване или преустройство на сгради при условията на чл.36 от ЗУТ.

67. Одобряване на схеми за разполагане на преместваеми съоръжения по чл.56 от ЗУТ.

68. Временни строежи по чл.49 от ЗУТ.

69. Съгласуване на идейни архитектурни проекти по чл.141 от ЗУТ.

70. Одобряване на работни и технически архитектурни проекти по чл.144 от ЗУТ.

71. Издаване на виза за проучване и проектиране по чл.140 от ЗУТ, установяване на градоустройствен статут, разрешение за преустройство.

72. Издаване на разрешения за строеж на обекти, включително и на техническата инфраструктура с общинско значение по чл.148 от ЗУТ.

73. Издаване на разрешения за поставяне на елементи на художествената украса, надписи и реклами при условията на чл.57 от ЗУТ НОС и РИЕ.

74. Изпълняване на задачите по чл.124 от ЗУТ /възлагане на проекти ОУП и ПУП/.

75. Предложения за разрешаване смяна, отреждане за озеленяване, градоустройствени планове по чл.9, ал.3 от ЗУТ до Общински съвет.

76. Подпечатване на екзекутивна документация по чл.175, ал.1 от ЗУТ.

77. Издаване на становище за приемателни комисии, относно необходимост от процедура по узаконяване.

78. Издаване на удостоверения за факти по градоустройствени планове и архитектурни проекти.

79. Записване и архивиране на проектна документация.

80. Разгласяване, съобщаване и обявяване на планове, проекти и индивидуални административни актове по чл.149, чл.130 и др. от ЗУТ.

81. Даване на устни справки по застроителни планове.

82. Приемане на документи за издаване на удостоверения за ползване по предназначение на обекти по чл.4 от Наредба 6.

83. Издаване на удостоверения по пар.16 от ЗУТ.

84. Учредяване право на пристрояване и надстрояване към съществуващи жилищни и нежилищни сгради.

85. Оценяване за съответствие на частите на инвестиционния проект със съответните изисквания към строежите на реда на чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ.

86. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта категория.

87. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от пета категория.

88. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти и с разрешения за поставяне по чл.56 от ЗУТ и с разрешения за строеж за смяна предназначението на съществуващи помещения или сгради без извършване на СМР.

89. Издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия и услуги.

 

ІV. Административни услуги, извършвани от дирекция “ФСДУС”

Документи по услугите, извършвани от дирекция “ФСДУС” се приемат в ЦИУГ

90. Регистрация на земеделска и горска техника.

91. Издаване на удостоверения за частна ветеринарно-медицинска практика.

92. Регистрация на кучета.

93. Свидетелство за собственост на едър рогат добитък.

94. Издаване на свидетелство за собственост при продажба на пчелни семейства.

95. Издаване на удостоверения за регистрация на разпределена квота тютюн по чл.5 от ЗТТИ.

96. Издаване на удостоверения за трудов стаж – УП2 и образец 30.

97. Освобождаване на заловено собствено куче.

98. Конкурсна документация за провеждане на конкурс за определяне на ползвател на общински терен, съгласно Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Пазарджик.

99. Заповед за определяне на ползвател за даване на разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения върху терени общинска собственост.

100. Разрешение за поставяне на РИЕ по Наредбата за рекламната дейност в община Пазарджик.

101. Тръжна /конкурсна/ документация за участие в търг /конкурс/ за закупуване на имоти – ЧОС.

102. Тръжна /конкурсна/ документация за участие в търг /конкурс/ за отдаване под наем на имоти ЧОС.

103. Тръжна /конкурсна/ за предоставяне на концесия.

104. Отдаване под наем на движими общински вещи.

105. Продажба на движими общински вещи.

106. Ползване на общински терен за поставяне на гаражна клетка.

107. Учредяване на вещно право на ползване по ЗОС.

108. Приватизация на ЧОС по Закона за приватизация и след приватизационен контрол.

109. Разрешение за търговия с тютюневи изделия.

110. Регистрация на търговия на едро и дребно на продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки.

111. Разрешение за извършване на търговска дейност след 22.00 часа.

112. Категоризация на туристически обекти.

113. Заверка регистър за търговия с ОЧЦМ.

114. Заверка регистър на хотелиер.

115. Издаване на справка за местонахождение и точно описание на обект.

116. Издаване на удостоверение за квадратура на обект.

117. Покупко-продажба по 235-то ПМС.

118. Издаване на препис от документи за собственост-договори на апартаменти, закупени по чл.117 от ЗТСУ или по реда на Наредбата за държавните имоти, договори за отстъпено право на строеж.

119. Издаване на копие от документи за отчуждени имоти, заповеди за обезщетяване на бивши собственици на отчуждени имоти.

120. Заверка на молба-декларация за снабдяване с документ по обстоятелствена проверка.

121. Издаване на удостоверение за реституционни претенции.

122. Отписване на имоти общинска собственост.

123. Издаване на удостоверение, че недвижимият имот няма общински характер.

124. Продажба по чл.135, ал.1 ЗОС.

125. Ликвидиране на съсобственост-доброволна делба по чл.36 от ЗОС.

126. Замяна на общински имот с частен.

127. Издаване разрешение по чл.33 от ЗК-съгласие на правна сделка на собствен имот.

128. Закупуване на апартаменти и гаражи.

129. Продажба на общински имот по пар.50”а” от ПЗР на ЗИД на ЗТСУ.

130. Учредяване право на строеж по чл.35, ал.2 от ЗОС, във връзка с пар.17, ал.2 от ПР на ЗУТ.

131. Учредяване право на  пристрояване и надстрояване по чл.38 от ЗОС.

132. Издаване на удостоверение по чл.199 от ЗУТ.

133. Издаване на удостоверение по чл.33 от ЗС.

134. Замяна на земеделска земя.

135. Отдаване под наем на земеделска земя.

136. Продажба на земеделска земя.

137. Удостоверение за картотекиране по ЗУЖВГМЖСВ.

Документи по услугите, извършвани от отдел “МДТ” се приемат в центъра за услуги на бул”България”41

 

137 а. Удостоверение за данъчна оценка

Данъчна оценка на земеделски имоти /физически лица и фирми/

Данъчна оценка на имоти в регулация

- за физически лица

- за фирми

Данъчна оценка за незавършено строителство /37%;63%/, право на строеж, право на ползване

137 б. Заверка на информация в служебното каре от Декларация по чл. 14 от ЗМДТ

138. Копирни услуги.

 

V. Административни услуги, извършвани от дирекция “Образование и култура”

Документи по услугите, извършвани от дирекция Образование и култура” се приемат в ЦИУГ

139. Вписване в регистъра на община Пазарджик на местните поделения на вероизповеданията.

VI. Административни услуги, извършвани от дирекция “Социални дейности”

Документи по услугите, извършвани от дирекция “Социални дейности” се приемат в ЦИУГ

140. Настанителна заповед на общинско жилище.

141. Персонални пенсии по чл.92 от КЗОО.

 

I. Обредни дейности

142. Ползване на гробни места над 8 г.

143. Регистрация на документи за сключване на граждански брак.

144. Сватбен ритуал.

145. Сватбен ритуал в Пазарджик при сключване на смесени бракове между чужди и български граждани.

146. Погребване в стар гроб.

147. Погребване в нов гроб.

148. Екскумация.

149. Урнополагане.

150. Транспортиране на покойник до обредния дом.

151. Изваждане и пренасяне на кости от един гроб в друг.

152. Транспортиране на покойник от/или до друго населено място.

153. Превозване на покойник от ритуалната зала до гроба.

154. Траурен ритуал в зала.

155. Провеждане на помен.

156. Ползване на зала за почерпка за 1 час.

157. Еднократно почистване на гроб.

158. Изсичане на храсти и малки дървета.

159. Изсичане на големи дървета и извозване на материала.

160. Равняване на гроб.

161. Заявка и отпечатване на некролози.

162. Попълване на клетвена декларация.

163. Издаване на преписи по траурната дейност.

164. Разрешение за ограждане на гробно място.

165. Платен вход за влизане в гробищния парк с МПС.

а/ за инвалиди – безплатно.

 

IІ. Младежки дом

166. Услуги, предоставяне от петнадесетте школи и клубове към дома.

 

Вие можете да подадете своето искане за извършване и да получите извършената услуга или информация в Центъра за информация и услуги на гражданите на общината.

Във взаимоотношенията си с вас при предоставянето на административни услуги ние се ръководим от следните нормативни актове:

- Закон за администрацията;

- Закона за местното самоуправление и местната администрация;

- Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица;

- Закон за достъп до обществена информация;

- Закон за защита на личните данни;

- Закона за защита на класифицираната информация;

- Закон за гражданската регистрация;

- Закон за административните нарушения и наказания;

- Закон за устройство на територията и наредбите към него;

- Закон за собствеността;

- Закон за кадастъра и имотния регистър;

- Закон за опазване на околната среда;

- Закон за управление на отпадъците;

- Закона за водите;

- Закон за общинската собственост;

- Закона за концесиите;

- Закон за приватизация и след приватизационен контрол;

- Закон за задълженията и договорите;

- Закон за местните данъци и такси;

- Закон за тютюна и тютюневите изделия;

- Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

По важни Наредби:

- Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги;

- Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

- Наредба за обществения ред на територията на община Пазарджик;

- Наредба за реда за провеждане на търгове и конкурси и за предоставяне на концесии;

- Наредба за рекламната дейност;

- Наредба за търговската дейност;

- Наредба за пожарната безопасност;

- Наредба за управление на общинските пътища;

- Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Пазарджик.

- Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик;

- Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Пазарджик;

 

Предоставяне на информация и консултации.

 

Периодично актуализираме информацията във връзка с нашите дейности по предоставяне на услуги чрез:

- Информационното табло пред ЦИУГ в сградата на общината;

- Безплатни брошури при поискване и след изчерпване на количествата на гишетата в ЦИУГ;

- Интернет страницата на общината.

Консултации можем да ви предоставим – лично или по телефона, в рамките на установеното приемно време на административните ни звена.

Какви са ползите за вас:

- Получавате пълна, точна и ясна информация за дейностите на общинската администрация и предоставяните услуги;

- Ако въпросите, които ни поставяте не са в кръга на нашата компетентност, ние ще ви насочим към кого следва да се обърнете;

- Ако отговор по ваша жалба или молба е неясен или не ви удовлетворява, ние ще го преразгледаме и ще направим по-подробно и ясно изложение, в рамките на компетенциите си и нормативните изисквания.

 

Можете да се свържете с нас, като:

- Позвъните на тел.: 402-324 в рамките на работното време на общинската администрация – от 8.30ч. до 12.30ч. и от 13.30ч. до 17.00ч.

- Изпратете вашето писмо на факс: 034/44 24 95 или на е-mail secretary@pazardgik.bg

Когато ни посетите:

- Ако не необходимо предварително записване за прием, служителите ни ще Ви приемат и обслужат по възможност в рамките на 10 мин.

- Ако имате предварително уговорена среща, ще се стараем да ви приемем в уговорения час;

- Ако е необходимо да ни посетите отново, ще се постараем това да стане във възможно най-кратък срок.

 

Когато ни пишете:

- Адресирайте писмата си на адрес: 4400, Пазарджик, бул.”България” – 2;

- Можете да получите информация по телефон, дали сме получили писмото или факса ви, с какъв номер и на коя дата е регистрирано при нас.

 

Когато ви пишем:

- Ще адресираме писмата на адреса, който сте ни посочили;

- Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си;

- Ще ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните компетентни органи вашите предложения, сигнали, жалби или молби.

 

Когато предоставяме услугите, от които се нуждаете:

- Можете да разчитате на равнопоставено, коректно, открито и любезно отношение;

- Ще актуализираме своевременно информацията за предоставяните от нас услуги по начини удобни и достъпни за вас;

- Ще разширяваме възможностите за достъп до административните ни услуги;

- Ще проучваме и анализираме вашите предложения за подобряване на административното обслужване и достъпа до административни услуги, като приложимите ще намерят отражение в работните процеси на административните звена.

Очакваме да бъдете активни и искрени в подготвяните и провеждани от нас анкети за обратна връзка с потребителите.

 

Ако не сте доволни:

- От изпълнението на стандартите за обслужване;

- От отношението на конкретен наш служител;

- Или имате други оплаквания.

 

Молим ви, уведомете ни, сигнализирайте за нередностите!

като подадете писмена жалба, оплакване или възражение до кмета на община Пазарджик.

 

Полезна информация!

 

Административното обслужване на физическите и юридически лица в Община Пазарджик е организирано на принципа “Едно гише” в ЦИУГ.

 

Работно време на общинска администрация .

Всеки работен ден: от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч.

 

Работно време на ЦИУГ.

Всеки работен ден: от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 18.30 ч.

 

Работно време на дирекция “Гражданско състояние, адресна регистрация и ЕСГРАОН”.

Всеки работен ден: от 8.30 ч. до 18.30 ч.

 

Работно врема на отдел „Местни данъци и такси”

Всеки работен ден: от 8.30 ч. до 18.30 ч.

Приемно време на Кмета на общината:

Вторник: от 15.00 ч. до 17.00 ч.

 

Допълнителна информация за Хартата.

Тази Харта е утвърдена от Кмета на Община Пазарджик и е публикувана в Интернет страницата на общината:

www.pazardgik.bg

Тя ще се преразглежда и актуализира периодично, съобразно настъпили устройствени изменения и допълнения в дейността на общинската администрация и в отговор на изискванията на клиентите ни.