PostHeaderIconПокана за присъствие на сесията по отваряне на офертите постъпили за участие в открита процедура по ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на строителен надзор по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията

POKANA_SN_Gradska_sreda_130613

ПОКАНА

 
 

На основание на чл.68, ал.3 от ЗОП, Община Пазарджик отправя покана към средствата за масово осведомяване и към юридическите лица с нестопанска цел да присъстват на сесията по отваряне на офертите постъпили за участие в открита процедура по ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на строителен надзор по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”, по Проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, ДБФП № BG161РО001/1.4-09/2012/002.

 

 

Сесията по отваряне на офертите ще се състои от 10,0. на 14.06.2013 г. в административната сграда на Община Пазарджик, бул. “България” 2, ет. 2, „Стъклена зала”.Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от от община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.