projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК – ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ”

PostHeaderIconПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК – ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ”

pokana_OPRR_130613


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК – ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ”

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 20 юни 2013 година (четвъртък) от 16.00 часа в пленарната зала на Общинския съвет - Пазарджик (гр. Пазарджик, бул. "България" №2) ще се проведе кръгла маса по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036, проект Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, финансиран по приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е насочен към планиране на градското развитие чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик за периода 2014-2020 г. (ИПГВР), който да допринесе за повишаване на качеството на живот и съответните екологични условия, както и да подобри физическата среда в града и прилежащия агломерационен ареал, като част от по-широкообхватната стратегия за икономическо, социално и екологично развитие.

В рамките на обсъждането на краглата маса ще бъде представен Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик. На обсъждането ще бъдат представени включените в плана проекти в рамките на зоните за въздействие на ИПГВР.

Водени от принципа за най-широко гражданско участие при разработване на стратегически, устройствени и планови документи за бъдещето на града Ви каним да изразите мнения и коментари относно Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик.

Кръглата маса се организира в рамките на договор за възлагане на обществена поръчка BG161PO001/1.4-07/2010/036-U-10, изпълняван от ДЗЗД Обединение устойчиво развитие за Пазарджик”.

За допълнителна информация – интернет страницата на общината www.pazardjik.bg и интернет страница на проекта http://ipgvr.bggis.com/pazardzhik/bg-bg/предстоящо.aspx.

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик     


Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществяав с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.