PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 09 юли 2013 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

09 юли 2013 г.

 

 

  • Община Пазарджик в изпълнение на проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по подписан на 10.06.2013 г. Договор за БФП №BG161PO001/1.4-09/2012/002 е открила процедури за възлагане на обществени поръчки за всички предвидени дейности и към настоящия момент назначените комисии за провеждане на процедурите работят по разглеждане на представените документи както следва:

1. Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” – подадена една оферта;

2. Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Осъществяване на строителен надзор по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”- подадени 5 оферти;

3. Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” - подадени 10 оферти;

4. Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Одит по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” - подадени 10 оферти.

По отношение на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: „Осъществяване на авторски надзор по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” договарянето е проведено и е сключен договор за обществена поръчка с изпълнител „АРХОНТ” ЕООД, гр. София на стойност до 75108.95 лв. без ДДС.

Очаква се строителните дейности в изпълнение на проекта да стартират през месец август;

 

 

  • Община Пазарджик ще възложи строително-ремонтни дейности за възстановяване покривите на ДКТ „Константин Величков” гр. Пазарджик и Младежки дом гр. Пазарджик. Същите се налагат поради недоброто им състояние. Ще се извършат демонтажни работи на ламаринената обшивка и за двете сгради, като за ДКТ „Константин Величков” ще се извърши полагане на нова поцинкована ламарина за покриви, а за Младежки дом - покриване с LT ламарина върху готова основа и подмяна на олуци /корита/ от поцинкована ламарина 0,5 мм. Стойностите на ремонтните дейности възлизат съответно на 11 276 лв. и 50 024 лв.;

 

  • Община Пазарджик ще обяви процедура чрез публична покана по Закона за обществените поръчки с предмет „Строителни дейности с цел – възстановяване, ремонт и поддръжка на обекти, съоръжения към тях и прилежащи площи, в град Пазарджик и населените места от територията на общината”. Стойността на поръчката ще е до 264 000 лв. без ДДС, а дейностите за всеки конкретен обект, в зависимост от необходимостта от извършване на ремонт и/или възстановяване, ще се възлагат с възлагателни писма. Действително извършената работа, подлежаща на разплащане, ще се приема с двустранно подписани констативни протоколи от представители на възложител и изпълнител.;

 

  • Община Пазарджик продължава да монтира комбинирани детски съоръжения за игра в изпълнение на искания и молби на гражданите. Последните такива са монтирани в зелени площи и прилежащи пространства около административни адреси в гр. Пазарджик както следва: ул. „Г. С. Раковски” №9; ул. „Пловдивска” №49 и ул. „Васил Априлов” № 5. Налични са още 4 такива съоръжения, които предстои да бъдат поставени на подходящи за оформяне на детски площадки пространства.

Същевременно отново в изпълнение молби на граждани от жилищните комплекси на града се поставят пейки, като за изминалия месец са монтирани 75, всяка от които е на стойност 200 лв.;

 

  • Стартира Вторият Национален конкурс за млади поети „Димитър Бояджиев”. Той се провежда на 2 години, като право за участие имат автори до 30-годишна възраст. Първият носител на наградата /2011 г./ е поетът Стефан Радев от София.

Участието е анонимно. Всеки автор изпраща до 5 непубликувани стихотворения по електронен път или по пощата, в запечатан плик, като в по-малък плик приложи: име, адрес, телефон за контакти, на адрес: 4400 Пазарджик, бул. „България” 2, Община Пазарджик, за сектор „Култура”. Крайният срок за получаване на творбите е 20 септември.

Наградите са:

- издаване на стихосбирка на най-добре представилия се автор и

грамота;

- издаване на сборник със стихотворения на други автори, участвали в конкурса и отличени от комисията.

Резултатите от конкурса се обявяват на 1 октомври, Ден на поезията, на официална церемония;

 

  • До края на тази седмица ще бъдат изплатени субсидиите за ІІ-рото тримесечие на 2013 г. на спортните клубове. Двадесет и петте клуба ще получат финансови средства в размер на 23 050 лв. Общо субсидиите на спортните клубове за 2013 г. са на стойност 100 000 лева, които съгласно подписаните в началото на годината договори, се изплащат на четири части.