PostHeaderIconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на публичност на Проект: „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на публичност на Проект: „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма „Административен капацитет“ – ОПАК, Приоритетна ос ІІ - „Управление на човешките ресурси”, под-приоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” съфинансирана от Европейския съюз, по Договор за БФП №А12-22-174/15.05.2013г. между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПАК


Документация rar-2_32

Образци