projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Category Blog

PostHeaderIcon Example of Category Blog layout (FAQs/General category)

PostHeaderIcon ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „АРТ ИДЕЯ – АРТ АЛЕЯ” 2013

OPRR

art_idea

ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА

„АРТ ИДЕЯ – АРТ АЛЕЯ”

17-26 май 2013г.

гр.Пазарджик

 

Фестивалът се реализира по Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, финансиран по Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България, по договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040 между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР


NSRR 

Заповед № 2882/29.11.2012 год. за образуване на избирателни секции в Община Пазарджик за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 год.

Заповед № 2883/29.11.2012 год. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в Община Пазарджик за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 год.

Заповед № 3066/19.12.2012 год. относно изменение на Заповед № 2883/29.11.2012 год. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в Община Пазарджик за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 год.

 

PostHeaderIcon Програма 2011-2015 г.

 

Община ПАЗАРДЖИК

4400  Пазарджик, бул. България  №2, Общинска администрация,

тел:  / 034/ 44 55  01,

факс:  /034/ 44 24 95

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

 

П Р О Г Р А М А

2011-2015 г.

 

Резюме

Програмата взима под внимание стратегическите цели за общинско развитие за периода 2011 – 2015 г., като същевременно отразява възможностите за осигуряване на финансиране от Структурните фондове на ЕС. Крайният резултат е документ, отразяващ целите и сферите на въздействие през визирания период. Настоящата програма ще получи допълнителна детайлизация след разработването и приемането на Интегриран план за градско възстановяване и развитие, чието разработване се финансира по ДБФП с Оперативна програма „Регионално развитие”.  

ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

При предоставянето на публични услуги Община Пазарджик ще се ръководи от принципите на прогнозируемост, ефективност, ефикасност и контрол от страна на гражданите.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Достъп до информация, административна прозрачност и регламентираност на административните процедури.

ИНФРАСТРУКТУРА

Община Пазарджик не е само град Пазарджик и град Пазарджик не е само център.

ОБРАЗОВАНИЕ

Главна ценност в образователната система е детето. Интересите на общинската администрация и кметовете в селата следва да бъдат подчинени на основната цел – осигуряване на равен достъп и качествено образование на децата.

КУЛТУРА

Културата е духовният облик на община Пазарджик – колкото по-пъстра и многообразна бъде, толкова повече ще се обогатяват гражданите на Пазарджик.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Социалната  политика  в  община  Пазарджик ще  бъде  насочена към  намаляване  на  безработицата,  повишаване  качеството  на  живот  на  хората  с  ниски  доходи, хора  с  увреждания, сираци, самотни  майки,  деца,  нуждаещи  се  от  закрила  и  болни  възрастни  хора.

СПОРТ И ТУРИЗЪМ

Насърчаване на масовия спорт, привличане на децата и младежите в спортните зали и подпомагане на клубната дейност.

ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

Толерантност, взаимопомощ и насърчаване на различията в рамките на общоприетите от местната общност правила.

1. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

За реализацията на качествено административно обслужване на населението Община Пазарджик планира осигуряването на ефективно функциониране на електронното правителство и увеличаване броя на услугите предостявани по електронен път. Важен приоритет в тази сфера е продължаване на процеса на автоматизиране на дейностите. За постигането на тази цел следва да се осъществи следното:

 • Автоматизиране на административното обслужване по гражданско състояние в кметствата на Община Пазарджик чрез инсталиране на софтуерния продукт ActWare. Това ще допринесе за отстраняване на техническите грешки и неточности в издаваните актове по гражданско състояние.
 • Изграждане на VPN свързаност между локалните бази данни “Население” на кметствата и Общинската база данни с цел обмен на информацията по гражданската регистрация в реално време
 • Създаване на електронен вариант на личните регистрационни картони на населението в град Пазарджик и кметствата, с което ще отпадне поддръжката им на хартиен носител.
 • Създаване на електронен регистър чрез цифровизация на картотечния регистър на починалите лица в град Пазарджик и кметствата.
 • Регистърът ще улесни дейността по издаване на документи по гражданско състояние, свързани с данните на починалите лица.
 • Въвеждане на актовете по гражданско състояние в Националния регистър по гражданско състояние (НРГС), с което ще се предостави възможност на гражданите да се снабдяват с преписи от актовете в цялата страна.
 • Разширяване на номенклатурата от услуги, извършвани в Центъра за гражданска регистрация чрез прием на искания за документи, които трябва да се издадат от кметствата на Общината.

 

2. ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

2.1 УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Основни мерки в сферата, касаеща управлението на отпадъци, са  затваряне и рекултивиране на остаряло депо за твърди и строителни отпадъци, изграждане на ново депо, контролиране и недопускане появата на нови нерегламентирани сметища в населените  места от региона, рекултивация на замърсени терени, и въвеждане на разделно събиране на битовите и промишлени отпадъци.

Сред тези мерки се откроява един стратегически инвестиционен проект за дългосрочно управление на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Пазарджик - изграждането на депо за битови отпадъци. В тази връзка общината участва в Реализация на инвестиционен проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците от регион Пазарджик”, финансирана по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

Наред с горното, община Пазарджик ще поддържа постигната система за организирано събиране и транспортиране на отпадъците, обхващаща 100% от населението на общината – гр.Пазарджик и 31 населени места от територията на общината, ще подобрява качеството на предлаганата услуга .

Приоритетът е насочен основно  към постигане на съответствие с европейските Директива 75/442/ЕИО относно управление на отпадъците и Директива 1999/31/ЕИО относно депониране на отпадъци. 

 
 

2.2 ПУБЛИЧЕН ТРАНСПОРТ

За да реши комуникационните си проблеми, община Пазарджик поставя акцент върху непрекъснатото подобряване на транспортната система като един от елементите на Общия градоустройствен план и постоянното оптимизиране на организацията на движението на МПС в гр.Пазарджик. Крайната цел на целия приоритет е изграждането на високоскоростен, привлекателен, достъпен, природосъобразен и удобен обществен градски транспорт.

Към настоящия момент Общината залага като приоритетно в ктакосрочен план изпълнението на следните дейности:

 •  Разширяване на тролейбусната мрежа в гр. Пазарджик, както и закупуване на нови тролеи и подмяна на контактната мрежа;
 •  Автоспирки и заслони в населените места на територията на общината;     
 •  Изграждане на постоянна Автогара.

 

2.3 ОСВЕТЛЕНИЕ

Важен приоритет наред с поддържане на изградената система за улично осветление е и въвеждането на енергоспетяващи технологии и източници на енергия от ВЕИ. Предвижда се продължаване на дейности по реконструкция, монтаж и поддръжка на външно осветление в предблокови и междублокови пространства, зелени площи и второстепенни улици в гр. Пазарджик и населените места от територията на общината;

 

 

 

3. ИНФРАСТРУКТУРА

3.1 ВОДОПРЕНОСНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ (ВИК)

Община Пазарджик чрез реализацията на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г ще извърши инвестиционни дейности за разширяване на градска ПСОВ гр. Пазарджик за отделяне на биогенни елементи азот и фосфор от отпадъчна вода на съществуващ ПСОВ с цел пречистване на отпадъчни води до определените индивидуални емисионни ограничения, посочени в разрешителното за заустване. Ще се извърши рехабилитация на съществуваща канализационна мрежа с цел отвеждане на отпадъчните води от южната промишлена зона към ПСОВ, изграждане на нови облекчителни клонове за отвеждане на дъждовните водни количества към р. Марица, с цел облекчаване на функционирането на ПСОВ; изграждане на нова канализационна мрежа на територията на града, където няма изградена такава; рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа по трасето, по което се полага канализационна инфраструктура.

Планира се изграждането на канализационни системи в селата на територията на Община Пазарджик над 2000 екв. жители /с. Алеко Константиново, с.Главиница, с.Огняново, с.Черногорово/. Финансирането на инвестиционните дейности ще се осигури посредством кандидатстване с проектни предложения пред Оперативна програма „Околна среда”.

С реализацията на горепосочените дейности се цели от една страна подобряване на условията на живот, а от друга изпълнение на изискванията на екологичното законодателство.

 

3.2 ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

По отношение на пътната инфраструктура Община Пазарджик залага на следните два приоритета:

 • Осигуряване на пътни трасета и пътни връзки посредством които при преминаването на транзитния трафик минимално да се натоварват вътрешни градски улици и булеварди. От съществено значение за осъществяването на тази цел е реализацията на Западен околовръстен път. Към момента Община Пазарджик разполага с работен проект за I етап, представляващ участъка от мост „Атлантик” до кръстовището с бул. „Ал. Стамболийски”. Финансиране за този проект следва да се търси от републиканския бюджет чрез АПИ тъй като този път ще се яви част от републиканската пътна мрежа.
 • Поддържане и реконструкция на вътрешноградската и върешноселска улична мрежа, както и междуселищната общинска такава. Изпълнението на тази цел способства интеграцията на населените места в рамките на общината, увеличава мобилността на работната сила, олеснява достъпа до различни видове услуги, осигурява безопасността на движение. В допълнение на горното се предвижда при наличие на възможност да се изградят джобове за паркиране на улиците, обект на ремонти. Община Пазарджик разполага с проекти в различни фази за осъществяване на ремонтни дейности на основни улици и булеварди както следва:

Работни проекти:

 • Част от улица „Ген. Гурко” (от колелото на ул. “В. Левски” до кръстовището с полицията);
 • Идейни, технически и работни проекти в процес на разработка:

-     Западен околовръстен път – II етап (от кръстовището на бул. „Ал. Стамболийски” до изхода за магистрала „Тракия”);

- Западен околовръсетн път – III етап (от мост „Атлантик” до влизането в с. Главиница)от мост „Атлантик”;

- Околовръстен път кв. 1,2,3 и 7, Индустриална зона Пазарджик;

- Транспортни схеми     

- ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на ул."Гурко" от ул."Цар Симеон" до кръстовище с бул. Г. Бенковски";

- ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на   ул. "К. Величков" от кръстовище с бул. "Цар Освободители" до кръстовище с  бул. "Хр. Ботев";

- ИДЕЕН ПРОЕКТ  и схеми на инж. инфраструктура на ул. "К. Величков" от кръстовище  с  бул. "Хр. Ботев" до нов околовръстен път;

По отношение на пътната инфраструктура Община Пазарджик поставя като най-съществени за изпълнение следните обекти:

 • Реконструкция и ремонт на главни пътни артерии в гр. Пазарджик - ул. “Генерал Гурко”, ул. “Кочо Честименски”, ул. “Стефан Караджа” и др.;
 • Ремонт на второстепенни улици в гр. Пазарджик, благоустрояване на околоблоковите пространства и подходите към тях, както и на вторичните центрове в кварталите на града;
 • Подобряване на състоянието на пътната инфраструктура в населените места в община Пазарджик – чакълиране и асфалтиране;
 • Поддържане и благоустрояване на паркове и зелени площи, постепенна подмяна на дървесните видове;
 • Благоустрояване на тротоари;


3.3 ГРАДСКА СРЕДА

По отношение на градската среда се планират дейности, които са насочени в следните две направления:

 • Осигуряване на безопасна градска среда – планира се изпълнението на поредица от мерки, посредством които да се осигури безопасността на жителите на общината. За постигането на тази е необходимо изпълненито на следните мерки:

- Изграждане на система за видеонаблюдение в обектите общинска собственост и публичните територии;

- Прилагане на ГПОД - монтаж на указателни табели, хоризонтална и вертикална маркировка;

- Изграждане на светофарни уредби и таймери към тях;

- Указателни табели - входно-изходни артерии на населените места на селищата в Община Пазарджик;

- Привеждане на съществуващите в състояние отговарящо на изискванията за безопасност

 • Подобряване на физическата среда - чрез изпълнението на мерки свързани с благоустрояване на вторичните центрове в кварталите; подобряване на материално-техническата база на училищата и детски градини; подържане и подобряване на условията на Градския пазар и кварталните такива; разширяване на подържаните зелени площи, както в парковете, така и тези разположени в междублоковите пространства;изграждане на нови детски площадки се цели създаване на по-добри условия за живот и развитие на стопанска дейност. Реализацията на тези мерки може да се осъществи както посредством кандидатстване от страна на общината за безвъзмездно финансиране по съответни програмни схеми, така и чрез публично-частни партньорства.

 

 

4. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

4.1 ОБРАЗОВАНИЕ

В сферата на образованието се открояват следните два приоритета:

 • Оптимизация на училищната мрежа в съответствие с Националната програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България/2009 – 2013 г./ и Стратегията за развитие на образователната система в община Пазарджик/2009 – 2015 г./ Поставените цели са:

-осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички ученици,подлежащи на задължително обучение;

-намаляване броя на маломерните и слети паралелки чрез оптимизациране на мрежата от училища и постигане на максимален обхват на децата в задължителна училищна възраст;

-ефикасност при разходването на финансовия ресурс

- създаване на подходящи условия за здравословно хранене на учениците от средищните училища.

 

 • Подобряване на материално-техническата база чрез извършване на основни и текущи ремонти на начални и основни училища и детски градини в града, които не са били обект на ремонтни дейности в предходен период, и в населените места. Изпълнението на тази цел може да бъде осигурено чрез включването в програми за финансиране и съфинансиране на проекти на училища и детски градини със средства от ЕС и националния бюджет.От съществено значение е изграждането на съоръжения за достъпна архитектурна среда за деца и ученици с увреждания;; изграждане на образователно-информационен център за работа с деца и родители от етническите малцинства; саниране на ОДЗ „Валентина Терешкова” и ЦДГ „Върбица”. Финансиране на групи по СИП религия в начален етап на обучение и групи СИП по здравно образование в гимназиална степен на обучение в общински училища.

    

4.2 КУЛТУРА

            В сферата на културата се планира осигуряване на съответните условия за провеждане на вече утвърдените събития от културния календар на Община Пазарджик. Ще се положат усилия за разширяване и разнообразяване на същия. Като най-съществен проект в тази посока е провеждането на „Регионален фестивал на изкуствата – Пазарджик” и утвърждаването му като знаково събитие в културния календар на региона. За организирането на същия е осигурено финансиране от Оперативна програма „Регионално развитие”. Предвижда се подготовка на оперетни постановки от Симфонично-оперетно дружество „М-ро Г. Атанасов”.

Планира се изготвяне на карта за културен туризъм в община Пазарджик, която ще улесни запознаването на жителите и гостите на общината с историческите и културни забележителности.

Необходимо е да се предприемат действия за подобряване на материално-техническата база и състоянието на сградите използвани от различните културни институти. В краткосрочен план следва да се довърши строителството на читалището в с.Юнаците, ремонтиране на сцената в РБ „Н.Фурнаджиев” като допълнително пространство за подготовка и изява на творчески състави;

 


 

5. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

5.1 СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Община Пазарджик е една от малкото общини в България с най-добре развита система от социални услуги за деца и лица в риск. Към така изградената система през настоящия мандат, за да бъде пълен набора от социални услуги, предоставяне на нуждаещите се планира разкриването на нови социални услуги както следва:

 • По проект “Детство за всички” предстои разкриването на три броя Център за настаняване от семеен тип за деца над 3 години и едно Защитено жилище за деца над три години с увреждания.
 • Преструктурирането на ДМСГ – Пазарджик и разкриването на Център за обществена подкрепа, включващ: Семейно консултиране, Майчино и детско здравеопазване, Приемна грижа за деца от 0-3 години; Дневен център за деца от 0-3 години; Център за настаняване от семеен тип за деца от 0-3 години; Звено „Майка и бебе”.
 • Център за социална рехабилитация и интеграция за лица правонарушители;
 • Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в социален риск;
 • Дневен център за възрастни хора;
 • Защитено жилище за възрастни с деменция;
 • Хоспис за лежащо болни хора;
 • Социално предприятие с трудо-терапевтични работилници за хора с различна степен и вид на увреждане;
 • Социална услуга –детска градина с 4 групи и Консултативен център за деца от 3-7 години.


 

5.2 СПОРТ

Развитието на спорта в община Пазарджик ще продължи в няколко направления:

І. Спорт за всички или т.н. масов спорт, който предвижда:

1. Осигуряване на свободен достъп на спортната база с квалифицирани специалисти във ваканционните дни за приобщаване на учениците и децата в неравностойно положение към занимания с физ. упражнения и спорт за подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност.

2. Осигуряване на богат общински спортен календар по различните видове спорт за учениците по възрасти от Община Пазарджик.

ІІ. Туризъм:

1. Проучване на възможностите за откриване и направа на нови екопътеки и туристически маршрути в Община Пазарджик.

2. Ежегодно провеждане на летен лагер “Школа по планинарство” на х. “Добра Вода”.

ІІІ. Високо спортно майсторство:

1. Възстановяване на спортното училище във вид, позволяващ водене на тренировъчен процес за спортно усъвършенстване и спортно майсторство.

За реализиране на всички планирани цели е необходимо и развитие на материалната база, изразяващо се в:

1. Възстановяване и модернизиране спортната зала, прилежащите и помещения и спортни площадки на “Зоната на здравето “ и приспособяване за спортуване на хора с увреждания.

2. Реновиране на стадион “Г. Бенковски”, позволяващо водене подготовката на отборите по футбол и лека атлетика и провеждане на официални срещи и състезания.

3. Продължаване модернизирането на спортните зали “В. Левски” , “Младост” и комплекс “Хебър” с цел превръщането им в притегателен център на подрастващите за занимания с физически упражнения и спорт.

4.   Реновиране и изграждане на велоалеи с цел, популяризиране на велосипеда, като екологично средство за придвижване и спортуване.

5. Изграждане на зона за фитнес на открито в парк”Острова” и парк”Стадиона”.

Последна промяна (Сряда, 29 Февруари 2012г. 17:57ч.)

 

КОЛЕДНО – НОВОГОДИШНА  ПРОГРАМА

НА  ОБЩИНА  ПАЗАРДЖИК – 2016
1 декември, четвъртък
10,30 и 15,00 ч. Библиотека “Н.Фурнаджиев"
Прожекция на филма „Бриджит джоунс на ръба на разума”
Режисьор: Бийбън Кидрон
В ролите: Рене Зелуегър, Хю Грант, Колин Фърт
 
2 декември, петък
18.00 ч. Художествена галерия “Г. Машев”
Годишна изложба на Дружеството на пазарджишките художници. Връчване наградите на Община Пазарджик
 
5 - 23 декември
Празнични прояви на Младежки дом
/по отделна програма/

7 декември, сряда
18.30 ч. Арт галерия “Боев”
Изложба скулптура и живопис на Леон Бабачев

8 декември, четвъртък
10,30 и 15,00 ч. Библиотека “Н.Фурнаджиев"
Прожекция на филма „ Лесна, а?
Режисьор: Уил Глък
В ролите: Ема Стоун, Пен Беджли, Аманда Байнс
 
18.30 ч. Концертна зала “М-ро Г. Атанасов”
Концерт на симфоничен оркестър - Пазарджик
Диригент: Григор Паликаров
Солист: Калина Митева – цигулка
 
9 декември, петък
17.30 ч. пл.”Константин Величков”
Запалване светлините на Коледната елха
 
19.30 ч. ДКТ “Константин Величков” – голяма сцена
Спектакъла Името” – гостува Сатиричен театър
 
10 декември, събота
11.00 ч. пред ДКТ “Константин Величков”
Ден на Елза и замръзналото кралство  
 
19.00 ч. ДКТ “Константин Величков” – камерна сцена
Спектакъла „Женска логика” – премиера

13 декември, вторник
18.30 ч. Концертна зала “М-ро Г. Атанасов”
Коледен концерт на състави към ч-ще “Виделина”
 
14 декември, сряда
18.00 ч. Концертна зала “М-ро Г. Атанасов”
Коледен концерт на школите при ч-ще „Хр. Ботев”

15 декември, четвъртък
10,30 и 15,00 ч. Библиотека “Н.Фурнаджиев"
Прожекция на филма „Сърдити старчета”
Режисьори: Доналд Петри и Харуъд Дойч
В ролите: Дарил Хана, Джак Лемън, Уолтър Матау
 
18.30 ч. Концертна зала “М-ро Г. Атанасов”
Концерт на симфоничен оркестър - Пазарджик

16 декември, петък
18.00 ч. Концертна зала “М-ро Г. Атанасов”
Благотворителен концерт на СОУ ”Георги Брегов”
                  
17 – 24 декември
пред ДКТ “Константин Величков”
Коледен базар  
 
17 декември, събота
11.00 ч. пред ДКТ “Константин Величков”
Ден на Хари Потър 
 
16.00 ч. Художествена галерия "Ст. Доспевски"
Юбилейно честване и изложба "50 години Художествена галерия "Станислав Доспевски"
 
19.30 ч. ДКТ “Константин Величков” – голяма сцена
Концерт на група Мастило

19 – 23 декември
10.00-16.00 ч. Етнографска експозиция, ул.“Отец Паисий“8
КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА

20 декември, вторник
18.00 ч. Концертна зала “М-ро Г. Атанасов”
Коледен концерт на ОДК
 
18.30 ч. ДКТ “Константин Величков”
Връчване на годишните награди “Сладкопойна чучулига

21 декември, сряда
18.00 ч. Концертна зала “М-ро Г. Атанасов”
Коледен концерт на състави към ч-ще “Виделина”

22 декември, четвъртък
10,30 и 15,00 ч. Библиотека “Н.Фурнаджиев"
Прожекция на филма „По-сърдити старчета”
Режисьори: Доналд Петри и Харуъд Дойч
В ролите: София Лорен, Джак Лемън, Уолтър Матау
 
18.30 ч. Концертна зала “М-ро Г. Атанасов”
Коледен концерт на симфоничен оркестър - Пазарджик

19.00 ч. ДКТ “Константин Величков” – камерна сцена
Спектакъла „Женска логика”

23 декември, петък
19.00 ч. Концертна зала “М-ро Г. Атанасов”
Коледен концерт на Орлин Горанов и клуб „Импулс”

24 декември, събота
11.00 ч. пред ДКТ “Константин Величков”
Ден на  Game of thrones   
 
29 декември, четвъртък
10,30 и 15,00 ч. Библиотека “Н.Фурнаджиев"
Прожекция на филма „ Невероятната съдба на амели пулен
Режисьор: Жан-Пиер Жьоне
В ролите: Одри Тоту, Матийо Касовиц, Доминик Пинон
 
31 декември, събота
23.00 ч. пл.”Константин Величков”
Празнична новогодишна програма с участието на:
оркестър Сияниеи оркестър „Красен”


          

/Възможни са промени и допълнения в афиша/

 

PostHeaderIcon Етичен кодекс


Община ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик, бул. ”България” 2,

тел.: (034) 44 55 01, факс: (034) 44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bg; Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

УТВЪРДИЛ,

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:

/Т.ПОПОВ/

ЕТИЧЕН КОДЕКС

на общинския служител при общинска администрация Пазарджик

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Настоящият кодекс определя етичните правила на поведение на служителите в

общинска администрация Пазарджик , както и на служителите в звената подпомагащи нейната дейност и има за цел да укрепи общественото доверие в морала и професионализма на служителите, както и да издигне престижа на местната изпълнителна власт.

Чл.2. (1) Служителят работи за интересите на общинската администрация, като поведението му се основава на принципите на законност, лоялност, прозрачност, безпристрастност, отговорност и отчетност.

(2) Служителите са длъжни да изпълняват функциите си компетентно, обективно и

добросъвестно, като се стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес

на гражданите. Те работят за постигане на най-рационалното и ефективно изразходване на общинските ресурси.

(3) Служителят противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в администрацията, като не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, които могат да повлияят служебните му задължения.

(4) Общината не подкрепя връзките на служителите си с криминално проявени лица.

(5) Служителите нямат право да агитират на работното си място в защита на политически или религиозни цели.

(6) Служителят е длъжен да защитава добросъвестно интересите на Община Пазарджик, както и да популяризира нейните цели и функции.

ГЛАВА ВТОРА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГРАЖДАНИ

Чл.3. (1) Служителят изпълнява задълженията си безпристрастно и без предубеждение, като така създава условия на равнопоставеност на разглежданите случаи и засегнатите лица и предоставя качествени административни услуги, достъпни за всички граждани.

(2) Служителят е длъжен да опазва данните и личната информация на гражданите, станали му известни при или по повод на изпълнението на служебните му задължения.

Чл.4. Служителят участва в процеса на подобряване на административните услуги за гражданите, като се отнася с уважение, отзивчиво, открито и внимателно с тях. Не провокира с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им се стреми да ги разреши, като контролира поведението си независимо от обстоятелствата.

Чл.5. Служителят предоставя необходимата информация на гражданите по начин, защитаващ техните законови права и интереси.

Чл.6. Служителите отговарят на поставените им въпроси в съответствие с професионалната си компетентност, а ако не могат да отговорят – насочват гражданите към съответните отговорни служители в общината.

Чл.7. Служителите не трябва да правят грешни или подвеждащи писмени или устни изявления по въпроси от служебен характер.

Чл.8. Служителите извършват административното обслужване навременно и в съответствие със закона.

Чл.9. Служителите се отнасят към гражданите с уважение и добри маниери, зачитайки техните права и въздържайки се от дискриминационни действия на политическа, идеологическа, езикова, расова, етническа или религиозна основа.

Чл.10. На служителите не се разрешава да използват служебното си положение, за да заплашват гражданите или да осъществяват психически или физически тормоз.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.11. Служителят изпълнява функциите си ефективно и законосъобразно в съответствие с длъжностната си характеристика и зачитайки обществените интереси.

Чл.12. Служителят изпълнява задълженията си компетентно и безпристрастно.

Чл.13. Служителят не използва служебното си положение за своя лична полза или за ползата на някой друг.

Чл.14. Служителят не допуска корупция в своята работа или в работата на другите и противодейства на всички прояви на корупция в общинската администрация.

Чл.15. Служителят не изразява лично мнение, което може да се приеме за официален коментар на общината.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОТНОШЕНИЕ С КОЛЕГИТЕ

Чл. 16. (1) Отношението на служителя с колегите му се ръководи от принципите на лоялност, уважение и сътрудничество. Със своите действия или обществени изявления той не уронва имиджа и професионалната дейност на колегите си.

(2) Служителят уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.

Чл.17. Недопустимо е отправянето на обиди и дискриминационното отношение между служители на общината.

Чл.18. При изпълнение на служебните задължения служителите с готовност помагат

на колегите си доколкото позволява тяхната компетентност.

Чл.19. Служител, който заема висок ръководен пост трябва да служи за пример на другите служители със своето професионално поведение, отговорност и лоялност.

Чл.20. Служителят се съобразява със служебната йерархия и стриктно спазва законовите актове и разпоредби на висшестоящите, които от своя страна изработват

ясни и точни инструкции и заповеди. В случай на неправомерна заповед, служителят

може да изиска нейното писмено потвърждение или да откаже да я изпълни.

Чл.21. Възникването на спорове между служителите на общината в присъствието на

граждани е недопустимо.

Чл.22. Когато личните противоречия, възникващи между служителите не могат да бъдат решени от самите тях, се уреждат с помощта на техните преки ръководители или ако това е невъзможно – чрез висшестоящия орган.

ГЛАВА ПЕТА

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.23. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот служителят следва поведение, което не уронва престижа на администрацията и се държи по начин, съобразен със закона и с етичните норми.

(2) Служителят спазва благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното му положение и на институцията, която представлява.

Чл.24. Служителят придобива и управлява личната си собственост и собствеността на семейството си така, че да не поражда съмнения за възползване от служебното си положение.

Чл.25. Служителят се старае да увеличава ефективността и професионализма в работата си и желанието да развива собствения си потенциал.

Чл.26. Служителят изпълнява финансовите си задължения така, че да не уронва престижа на общинската администрация. Служителите са длъжни навреме и точно да декларират данни, свързани с определяне на данъчните им задължения.

Чл.27. Служителят трябва да информира ръководителя си за случаите на злоупотреба или корупция.

Чл.28. Служителят не може да извършва дейности, забранени от Закона за държавния служител и други нормативни актове, както и да получава приходи от такива дейности.

Чл.29 Служителят е длъжен да подаде сигнал за нередности и измами или за подозрение за такива свързани с изпълнение на проекти финансирани от ЕС на служителя по нередностите и Кмета на общината.

ГЛАВА ШЕСТА

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.30. Общинската собственост, документите и данните могат да се използват от служителите само за изпълнение на служебните им задължения. Служителите ги опазват и информират своевременно в случай на повреда или загуба.

Чл.31. Служителите не могат да изнасят собственост или документи извън общината, освен ако това не е необходимо за изпълнение на задълженията им.

Чл.32. На служителите не се разрешава да използват общинските автомобили за цели, различни от служебните им.

Чл.33. При използване на служебните телефони, факс, копирни машини, канцеларски материали и Интернет, служителите трябва да спазват лимитите, определени във вътрешните правила и разпоредби на общината.

Чл.34. Всички документи, създадени от служителите във връзка със служебните им задължения се считат за общинска собственост след напускане на служителите.

ГЛАВА СЕДМА

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл.35. Служителят не оповестява информацията и фактите, които са му станали известни при изпълнение на служебните му задължения или представляват служебна тайна.

Чл.36. Използването на информация, придобита във връзка с изпълнението на служебните задължения на общинския служител за лични облаги е абсолютно забранено. Служителите са задължени да пазят служебната тайна.

Чл.37. Служителите, които са напуснали общината, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна поради или във връзка с длъжността, която са заемали, или функциите, които са изпълнявали.

ГЛАВА ОСМА

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.38. Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

Чл.39. В общинска администрация Пазарджик се спазват и прилагат разпоредбите на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

ГЛАВА ДЕВЕТА

ПРИЕМАНЕ НА ПАРИ И ПОДАРЪЦИ

Чл.40. Искането или приемането от външни източници, от служител или подчинен на услуги, пари или други вещи с парична стойност по време на изпълнение на служебните задължения на служителя е недопустимо. Приемането на подаръци подлага на риск обективността на служителя.

Чл.41. Служителят не трябва да приема оферти за закупуване на стоки и услуги с отстъпка, с изключение на случаите, когато такава възможност се дава на всички останали потребители.

Чл.42. Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или друга обвързаност с външни лица и организации, която би могла да компрометира безпристрастността на изпълнението на служебните му задължения.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Етичния кодекс да се доведе до знанието на служителите и гражданите, като копие от него се постави на видно място в „Център за информация и услуги на гражданите” към Община Пазарджик и публикува на сайта на Община Пазарджик.

§ 2. При неспазване нормите на поведение на настоящия Етичен кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

§ 3. Настоящият Етичен кодекс е утвърден от кмета на община Пазарджик със Заповед № 115 / 22.01.2010 год. и влиза в сила от датата на утвърждаване.


Последна промяна (Сряда, 13 Юли 2011г. 17:00ч.)

 
Още статии...