projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Category Blog

PostHeaderIcon Example of Category Blog layout (FAQs/General category)

ДАНЪЧЕН   КАЛЕНДАР ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ЗМДТ ЗА 2012г.


Вид на задължението

С 5% отстъпка

І

вноска

ІІ

вноска

ІІІ

вноска

ІV

вноска

1.

ДНИ и ТБО

От 1.03 до 30.04

От 1.03 до 30.06

до 30.10

-

-

2.

Д върху ПС

От 1.03 до 30.04

От 1.03 до 30.06

до 30.10

-

-

3.

Патентен данък

до 31.01

до 31.01

до 30.04

до 31.07

до 31.10

С П Р А В К А

за определените размери на Данък върху недвижимите имоти за 2012 г.

 

 

 

 

 

 

№ по ред

Основа

Размер  

1.

За жилищни имоти

1,3

1.1.

На граждани

1,3

1.2.

На юридически лица

1,3

2. 

За нежилищни имоти

1,3

2.1.

На граждани

1,3

2.2.

На юридически лица

1,3

3. 

По населени места (опишете по-долу):

1,3

 

 

Данни за сметката за превод на Данък върху недвижимите имоти

Име на банката/ клон

"ОББ" АД ПАЗАРДЖИК

Адрес на банката

гр.ПАЗАРДЖИК, ул."11-ТИ АВГУСТ" № 2

IBAN

BG86UBBS80028432441510

BIC

UBBSBGSF

Код вид плащане

 442100

 

 

С П Р А В К А

за определените размери на Данък върху наследствата за 2012 г.

 

 

 

№ по ред

Основа

Размер  за наследствен дял над 250 хил.лв.     (%)

1.

За братя и сестри и техните деца

0,4

2. 

За лица извън посочените в т.1

3,3

 

 

Данни за сметката за превод на Данък върху наследствата

Име на банката/ клон

"ОББ" АД ПАЗАРДЖИК

Адрес на банката

гр.ПАЗАРДЖИК, ул."11-ТИ АВГУСТ" № 2

IBAN

BG86UBBS80028432441510

BIC

UBBSBGSF

Код вид плащане

 442200

С П Р А В К А

за определените размери на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин за 2012 г.

 

 

 

№ по ред

Основа

Размер (%)

1.

При дарение между братя и сестри и техните деца

0,4

2. 

При дарения между лица извън посочените в т.1

3,3

3.

При възмездно придобиване на имущество

2,2

 

 

Данни за сметката за превод на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Име на банката/ клон

"ОББ" АД ПАЗАРДЖИК

Адрес на банката

гр.ПАЗАРДЖИК, ул."11-ТИ АВГУСТ" № 2

IBAN

BG86UBBS80028432441510

BIC

UBBSBGSF

Код вид плащане

 442500

 

С П Р А В К А

за определените размери на Данък върху превозните средства за 2012 г.

№ по ред

Вид на превозното средство

Размер (лв.)

І.

За леки автомобили 

 

1.

до 37 kW включително

0,34

2.

над 37 kW до 55 kW включително

0,4

3.

над 55 kW до 74 kW включително

0,54

4.

над 74 kW до 110 kW включително 

1,1

5.

над 110 kW 

2

ІІ.

За ремаркета на леки автомобили:

 

1.

товарно ремарке 

5

2.

къмпинг ремарке

10

ІІІ.

За мотопеди 

 

ІV.

За мотоциклети:

 

1.

до 125 куб. см включително

12

2.

над 125 до 250 куб. см включително

25

3.

над 250 до 350 куб. см включително 

35

4.

над 350 до 490 куб. см включително 

50

5.

над 490 до 750 куб. см включително 

75

6.

над 750 куб. см 

100

V.

За триколка:

 

1.

до 400 кг включително

4

2.

над 400 кг 

6

VІ.

За автобуси:

 

1.

до 22 места, вкл. мястото на водача 

50

2.

над 22 места, вкл. мястото на водача

100

VІІ.

За товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса за всеки започнат тон товароносимост.

20

VІІІ.

За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите

50

ІХ.

За автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона 

100

Х.

За трактори:

 

1.

от 11 kW до 18 kW включително

5

2.

над 18 kW до 37 kW включително 

7

3.

над 37 kW 

10

ХІ.

За други самоходни машини

25

ХІІ.

За моторни шейни и превозни средства от категория L7 е по ЗДП

50

ХІІІ.

За плавателни средства:

 

1.

За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите

1

2.1.

За корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително

1

2.2.

За всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона

10

3.

За един джет

100

4.

За ветроходни и моторни яхти

20

5.

За скутери

2.7за kw

6.

За влекачи и тласкачи

0,14

7.

За речни несамоходни плавателни съдове

0,5

ХІV.

За гражданските въздухоплавателни средства:

 

1.

За самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети 

20

2.

За параплан

12

3.

За делтаплан

12

4.

За мотоделтаплан

20

5.

За свободен балон

30

6.

За планер

 

 

ХV.

За седлови влекач и влекач за ремарке:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона):

Данък (в лева)

 

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

 

А) с две оси

-

18

8

28

 

18

20

28

64

 

20

22

64

147

 

22

25

190

342

 

25

26

342

600

 

26

28

342

600

 

28

29

331

399

 

29

31

399

655

 

31

33

655

909

 

33

38

909

1381

 

38

-

1007

1369

 

Б) с три и повече оси

36

38

640

888

 

38

40

888

1228

 

40

-

1228

1817

 

ХVІ.

За товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т.:

 

Допустима максимална маса

Данък (в лева)

 

Брой оси на моторното

превозно средство

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

 

А) с две оси

12

13

30

61

 

13

14

61

168

 

14

15

168

237

 

15

-

237

536

 

Б) с три оси

15

17

61

106

 

17

19

106

217

 

19

21

217

282

 

21

23

282

434

 

23

-

434

675

 

В) с четири оси

23

25

282

286

 

25

27

286

446

 

27

29

446

708

 

29

-

708

1050

 

Данни за сметката за превод на Данък върху превозните средства

Име на банката/ клон

"ОББ" АД ПАЗАРДЖИК

Адрес на банката

гр.ПАЗАРДЖИК, ул."11-ТИ АВГУСТ" № 2

IBAN

BG86UBBS80028432441510

BIC

UBBSBGSF

Код вид плащане

 442300

 

                  С П Р А В К А

 

за размера на дължимия туристически данък за средствата за подслон и местата за настаняване

№ по ред

Основа

 

Размер  за нощувка, лв.

1.

категория 1 звезда

0,60

2. 

категория 2 звезди

0,80

3.

категория 3 звезди

1,00

4.

категория 4 звезди

1,20

5.

категория 5 звезди

1,40

 

Данни за сметката за превод на Туристически данък

Име на банката/ клон

"ОББ" АД ПАЗАРДЖИК

Адрес на банката

гр.ПАЗАРДЖИК, ул."11-ТИ АВГУСТ" № 2

IBAN

BG86UBBS80028432441510

BIC

UBBSBGSF

Код вид плащане

 442800

 

С П Р А В К А

за определените размери на Патентния данък по зони и дейности

Забележка: Изменене в ЗМДТ за 2009г-"Лицата, който осъществяват в един обект едновременно патентните дейности  по т.ІІІ и т.ХХХІ от приложението, дължат данък само за дейността по т.ІІІ от приложението

 

№ по ред

Патентни дейности

Размер на данъка по зони:

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

ІV зона

V зона

VІ зона

VІІ зона

VІІІ зона

ІХ зона

І.

Средства за подслон и места за настаняване 1 и 2 звезди, с не повече от 20 стаи 

220

190

180

75

25

 

 

 

 

ІІ.

Заведения за хранене и развлечения:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ресторанти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

1—2 звезди

15

14,5

14

5

3

 

 

 

 

1.2.

3 звезди

30

29

28

10

6

 

 

 

 

2.

Заведения за бързо обслужване:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

1—2 звезди

8

7,5

7

2

1

 

 

 

 

2.2.

 3 звезди

20

19

18

6

3

 

 

 

 

3.

Питейни заведения, с изключение на посочените в т.2.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

1—2 звезди

8

7,5

7

2

1

 

 

 

 

3.2.

3 звезди

20

19

18

6

2

 

 

 

 

4.

Кафе-сладкарници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

1—2 звезди

8

7,5

7

2

1

 

 

 

 

4.2.

3 звезди

30

29

28

10

3

 

 

 

 

5.

Барове:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Дневни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

2 звезди

30

29

28

10

3

 

 

 

 

б)

3 звезди

52

50

48

24

10

 

 

 

 

5.2.

Нощни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

2 звезди

39

37

35

14

5

 

 

 

 

б)

3 звезди

65

63

61

36

20

 

 

 

 

6.

Бюфети, каравани и павилиони

300

295

290

175

75

 

 

 

 

ІІІ.

Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта +Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература - една дейност

10

9

8

4

2

 

 

 

 

ІV.

Платени паркинги

60

55

50

20

5

 

 

 

 

V.

Дърводелски услуги  

360

355

350

100

50

 

 

 

 

VІ.

Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги 

390

385

380

110

40

 

 

 

 

VІІ.

Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали

1000

990

980

700

500

 

 

 

 

VІІІ.

Обущарски и шапкарски услуги 

60

58

56

40

30

 

 

 

 

ІХ.

Металообработващи услуги

480

475

470

200

100

 

 

 

 

Х.

Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги 

390

385

380

130

60

 

 

 

 

ХІ.

Машинописни и/или копирни услуги 

420

415

410

220

180

 

 

 

 

ХІІ.

Козметични услуги, поставяне на татуировки 

450

440

430

200

130

 

 

 

 

ХІІІ.

Маникюр, педикюр

260

255

250

80

60

 

 

 

 

ХІV.

Часовникарски услуги 

180

175

170

70

60

 

 

 

 

ХV.

Тапицерски услуги

360

355

350

200

180

 

 

 

 

ХVІ.

Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми 

650

645

640

230

190

 

 

 

 

ХVІІ.

Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства 

1000

990

980

350

280

 

 

 

 

ХVІІІ.

 Ремонт на електро- и водопроводни инсталации 

260

255

250

130

100

 

 

 

 

ХІХ.

Стъкларски услуги 

325

320

315

130

100

 

 

 

 

ХХ.

Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти 

465

460

455

174

47

 

 

 

 

ХХІ.

Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем — данъкът се определя в лв. според местонахождението на обекта.

1800

1790

1780

600

300

 

 

 

 

ХХІІ.

Компаньонки и компаньони 

5200

5100

5000

3520

3000

 

 

 

 

ХХІІІ.

Масажистки и масажисти 

1300

1290

1280

660

500

 

 

 

 

ХХІV.

Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти 

4550

4540

4530

2700

2000

 

 

 

 

ХХV.

Фотографски услуги 

600

590

580

300

200

 

 

 

 

ХХVІ.

Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти 

1000

990

980

200

100

 

 

 

 

ХХVІІ.

Санитарни възли, наети под аренда 

300

290

280

190

150

 

 

 

 

ХХVІІІ.

Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини

130

127,5

125

70

50

 

 

 

 

ХХІХ.

Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги 

85

82,5

80

60

50

 

 

 

 

ХХХ.

Заложни къщи 

18200

18150

18100

6600

3000

 

 

 

 

ХХХІ.

Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература 

120

117,5

115

60

30

 

 

 

 

ХХХІІ.

Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) 

900

890

880

390

300

 

 

 

 

ХХХІІІ.

Игри с развлекателен или спортен характер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон

170

165

160

110

100

 

 

 

 

2.

За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла

22

21

20

10

8

 

 

 

 

3.

За зали за боулинг и кегелбан

104

102

100

55

40

 

 

 

 

4.

За зали за билярд 

104

102

100

55

40

 

 

 

 

ХХХІV.

Фитнес центрове и спортни зали:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

за 1 кв.м.

3,5

3,45

3,4

2

1,5

 

 

 

 

2.

и за един фитнес уред

300

300

300

300

300

 

 

 

 

ХХХV.

Химическо чистене, пране и гладене 

325

320

315

187

133

 

 

 

 

ХХХVІ.

Мелничарски услуги:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

За мелници за брашно 

18

18

18

18

18

 

 

 

 

2.

За мелници за фураж стационарни 

600

600

600

600

600

 

 

 

 

ХХХVІІ.

Услуги с атрактивен характер:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

корабчета

750

750

750

750

750

 

 

 

 

2.

лодки

450

450

450

450

450

 

 

 

 

3.

яхти

900

900

900

900

900

 

 

 

 

4.

джетове

900

900

900

900

900

 

 

 

 

5.

влакчета

30

30

30

30

30

 

 

 

 

6.

файтони

75

75

75

75

75

 

 

 

 

7.

водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения

150

150

150

150

150

 

 

 

 

8.

зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни

150

150

150

150

150

 

 

 

 

9.

въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши

150

150

150

150

150

 

 

 

 

10.

детски колички и моторчета

150

150

150

150

150

 

 

 

 

11.

стрелбища

300

300

300

300

300

 

 

 

 

ХХХVІІІ.

Обучение на водачи на моторни превозни средства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

мотопеди, мотоциклети

425

420

415

275

200

 

 

 

 

2.

други МПС

900

895

890

550

400

 

 

 

 

ХХХІХ.

Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства 

2000

2000

2000

2000

2000

 

 

 

 

ХХХХ.

Услуги със земеделска и горска техника:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

комбайн

330

330

330

330

330

 

 

 

 

2.

трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини 

110

110

110

110

110

 

 

 

 

3.

прикачни, навесни и стационарни машини 

11

11

11

11

11

 

 

 

 

 

 

Данни за сметката за превод на Патентния данък

Име на банката/ клон

"ОББ" АД ПАЗАРДЖИК

Адрес на банката

гр.ПАЗАРДЖИК, ул."11-ТИ АВГУСТ" № 2

IBAN

BG86UBBS80028432441510

BIC

UBBSBGSF

Код вид плащане

 441400

 

PostHeaderIcon Програма 2007-2011

 

znak

Община ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик, бул. България  №2, Общинска администрация,

тел: / 034/ 44 55  01,

факс: /034/ 44 24 95

е-mail: secretary@pazardjik. bg

 

П Р О Г Р А М А

2007-2011 г.


Резюме

Програмата взима под внимание стратегическите цели за общинско развитие за периода 2007 – 2011 г., като същевременно отразява намеренията на общината  да кандидатства за подкрепа от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС в периода 2007 – 2013.  Идеята на програмата е да се използват възможностите, които предоставят тези фондове на българските общини и с това да се допринесе за развитието и съвременното устройство на община Пазарджик.  Предложението се базира на актуализиран и детайлен анализ на инвестиционни проекти с приоритетно значение в 11 основни сфери плюс административното обслужване:

-          ВиК

-          Управление на отпадъците

-          Пътна инфраструктура

-          Публичен транспорт

-          Безопасни градски условия

-          Подобряване на физическата среда

-          Образователна инфраструктура

-          Социална инфраструктура

-          Културна инфраструктура

-          Спорт и спортна инфраструктура

-          Tуризъм

-          Административно обслужване

Крайният резултат е документ, отразяващ възможностите на общината и съобразен със специфичните изисквания за избираемост за финансиране от Структурните фондове. Целите и обектите, залегнали в програмата, ще се финансират както със средства от еврофондовете, така и от собствени източници и планиран инвестиционен кредит.

Принципи на управлението

ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

При предоставянето на публични услуги Община Пазарджик ще се ръководи от принципите на прогнозируемост, ефективност, ефикасност и контрол от страна на гражданите.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Достъп до информация, административна прозрачност и регламентираност на административните процедури.

ИНФРАСТРУКТУРА

Община Пазарджик не е само град Пазарджик и град Пазарджик не е само център.

Образование

Главна ценност в образователната система е детето. Интересите на общинската администрация и кметовете в селата следва да бъдат подчинени на основната цел – осигуряване на равен достъп и качествено образование на децата.

Социална политика

Социалната  политика  в  община  Пазарджик ще  бъде  насочена към  намаляване  на  безработицата,  повишаване  качеството  на  живот  на  хората  с  ниски  доходи, хора  с  увреждания, сираци, самотни  майки,  деца,  нуждаещи  се  от  закрила  и  болни  възрастни  хора.

Спорт и туризъм

Насърчаване на масовия спорт, привличане на децата и младежите в спортните зали и подпомагане на клубната дейност.

Етнически въпроси

Толерантност, взаимопомощ и насърчаване на различията в рамките на общоприетите от местната общност правила.

Култура

Културата е духовният облик на община Пазарджик – колкото по-пъстра и многообразна бъде, толкова повече ще се обогатяват гражданите на Пазарджик.

Водопреносни и канализационни мрежи (ВиК)

Община Пазарджик планира да изгради канализационни системи във всички села, чиито отпадни води към момента се отвеждат в септични ями и в прилежащите реки. Друг приоритетен за общината проект е изграждането на водоснабдителна система за условно чисти води, необходими в производствените процеси на територията на гр. Пазарджик. Градът се нуждае и от реконструкция на канализационната система чрез въвеждане на разделна канализация за битови отпадни и дъждовни води, която да се проведе поетапно, при запазване нормалния режим на употреба на мрежата от страна на сградите.

За всички тези проекти община Пазарджик ще търси финансова подкрепа по Оперативна програма „Околна среда”, която подпомага развитието на необходимата водоснабдителна и канализационна инфраструктура  на българските общини. Подходящият приоритет за финансиране е Приоритет 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали.

Проекти на община Пазарджик за изграждане на канализационни мрежи и подмяна на водопроводни мрежи в населените места (налични идейни и работни проекти):

·        Алеко Константиново –  работен - І етап;

·        Априлци – идеен проект;

·        Братаница – Главен колектор І;

·        Величково – ІІ етап;

·        Главиница – идеен;

·        Дебращица – работен - І етап;

·        Добровница – работен - І етап;

·        Звъничево – Главен колектор І;

·        Ивайло – работен - І етап;

·        Крали Марко – идеен проект;

·        Ляхово - идеен проект;

·        Мало Конаре – работни - І и ІІ етап;

·        Мокрище –  работен - І етап;

·        Овчеполци – идеен проект;

·        Огняново – работен - І етап;

·        Паталеница – идеен проект;

·        Пищигово – идеен проект;

·        Сарая – работен - І етап;

·        Сбор – „Допълнително водоснабдяване на с.Сбор от собствен водоизточник „;

·        Тополи Дол - идеен проект;

·        Хаджиево - работен - І етап;

·        Цар Асен - идеен проект;

·        Црънча - работен - І етап;

·        Черногорово - работен - І етап;

·        Юнаците - работен - І етап.

Други проекти за изграждане и реконструкция на канализационни и водопреносни мрежи:

·        Изграждане на водопровод локално платно север на пътя: Пазарджик-Пловдив в в участъка от СБА до асфалтов път за с. Добровница;

    *   Преместване на водопровод с.Паталеница в кв.4;
    *   Пътен възел КАТ в т.ч. изграждане на подземна водопреносна инсталация;
    *   Изграждане на Географската информационна система на община Пазарджик в частта подземен кадастър ВиК;
    *   Проектиране и изграждане на водопроводната и канализационната мрежа на град Пазарджик съгласно изискванията на Общия устройствен план;
    *   Реконструкция и изграждане на водопреносната врежа на всички населени места

и други.
 


Управление на отпадъците

Основни мерки в Програмата, касаещи управлението на отпадъци са  затваряне и рекултивиране на остаряло депо за твърди и строителни отпадъци, изграждане на ново депо, контрол и поява на нови нерегламентирани сметища в населените  места от региона, рекултивация на замърсени терени, укрепване на предприятията за сметосъбиране, сметоизвозване и обработка на отпадъците и въвеждане на разделно събиране на битовите и промишлени отпадъци.

Сред тези мерки се откроява един стратегически инвестиционен проект за дългосрочно управление на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Пазарджик - изграждането на депо за битови отпадъци. За тях, както и за депото, общината ще търси финансиране по ОП „Околна среда” (секторната програма, която подпомага изграждането на инфраструктура за управление на битови и строителни отпадъци), Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци.

Приоритетът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и е насочен основно  към постигане на съответствие с европейските Директива 75/442/ЕИО относно управление на отпадъците и Директива 1999/31/ЕИО относно депониране на отпадъци.
 

Пътна и икономическа инфраструктура

Община Пазарджик ще развива транспортна политика, съобразена с новата икономическа обстановка след присъединяването на България към ЕС и  отчитаща директното и индиректно влияние на транспортни коридори 8, 9 и 10 върху развитието на региона, която ще се реализира чрез максимално използване на възможностите, които предлага Европейският регионален фонд за финансиране на общинска пътна инфраструктура, която да спомага включването към националната пътна инфраструктура и оттам към трансевропейската транспортна мрежа TEN-T. 

Програмата, която подпомага развитието на общинската пътна мрежа, способстваща интеграцията на населените места в рамките на общината, увеличаваща мобилността на работната сила и олесняваща достъпа до различни видове услуги, е Оперативна програма „Регионално развитие”.

По приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност, Операция  2.1 Регионална и местна пътна инфраструктура община Пазарджик ще може да получи подкрепа за реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа, градската улична мрежа, както и за доизграждане на обходни трасета до основни пътни възли, мостови съоръжения и други.

Проектите, изброени по-долу, са избираеми за финансиране по ОП „Регионално развитие”, приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност, Операция  2.1 Регионална и местна пътна инфраструктура:

Налични работни проекти:

·        Западен околовръсетн път – I етап (от мост „Атлантик” до кръстовището с „Ал. Стамболийски”);

·        Кръстовище на бул. „България” и бул. „Ал.Батемберг”;

·        Част от улица „Ген. Гурко” (от колелото на ул. “В. Левски” до кръстовището с полицията);

Идейни, технически и работни проекти в процес на разработка:

·        Западен околовръстен път – II етап (от кръстовището на бул. „Ал. Стамболийски” до изхода за магистрала „Тракия”);

·        Западен околовръсетн път – III етап (от мост „Атлантик” до влизането в с. Главиница)от мост „Атлантик”;

·        Околовръстен път кв. 1,2,3 и 7, Индустриална зона Пазарджик;

·        Транспортни схеми     

·        Изход на кръстовището на гл. път за Пловдив;

·        Изграждане на пътни отбивки: отбивка в локално платно север на пътя: Пз-к-Пл-в до асф.път за с.Добровница;

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на ул."Гурко" от ул."Цар Симеон" до кръстовище с бул. Г. Бенковски";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на  ул."Цар Симеон"  от ул."Гурко" до кръстовище с бул. "К Честименски"";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на   бул. "К Честименски"от кръстовище с бул. "Г. Бенковски" до бул. "Ал. Стамболийски";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на   бул. "Цар Освободители"от кръстовище с  бул. "Ал. Стамболийски" до кръстовище с ул. "К. Величков";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на   ул. "К. Величков" от кръстовище с бул. "Цар Освободители" до кръстовище с  бул. "Хр. Ботев";

·        ИДЕЕН ПРОЕКТ  и схеми на инж. инфраструктура на ул. "К. Величков" от кръстовище  с  бул. "Хр. Ботев" до нов околовръстен път;

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на   ул. "Р. Алексиев" от кръстовище с бул. "Хр. Ботев" до нов околовръстен път;

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на   бул. "Мария Луиза"от кръстовище с бул. "Цар Освободител" до кръстовище с ул. "Цар Шишман";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на   бул. "Мария Луиза"от кръстовище  ул. "Цар Шишман" до ул. "Пловдивска;

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на  ул. "Д. Греков" от кръстовище с бул. "Мария Луиза" до кръстовище  бул. "Ст. Стамболов";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на  ул. "П. Бонев" от кръстовище с бул. "Ал. Стамболийски" до кръстовище  ул. "Р. Алексиев";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на  ул. "П. Бонев" от кръстовище с бул. "Ал. Стамболийски" до кръстовище  бул. "Г. Бенковски";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на  ул. "П. Бонев" от  кръстовище  бул. "Г. Бенковски" до ул."Свобода";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  "Съзлъка" II етап изхода на гл. път за гр. Пловдив;

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на  ул. "Янтра"" от  кръстовище  с ул." Дунав" на юг до кв. 414;

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на кръстовище на ул. "Пловдивска" и бул."Ст. Караджа";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  за паркинг на ул."Стефан Стамболов"

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ на ул."Цар Симеон";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ на ул."Ованес Соваджиян" ;

·        ПРОЕКТ - Верт. план.  и ВиК на кръговото ул."Пловдивска" и бул."Ст.Стамболов".

Идейни проекти за градска улична инфраструктура, мостови съоръжения и икономическа инфраструктура:

·        Изграждане на етажен паркинг за централната градска част – района на Минералната баня;

·        Тържище Гелеменово – изработване и реализиране на проекта за изграждане на тържище, отговарящо на съвременните изисквания;

·        Изграждане на мостови съоръжения: мостово съоръжение за преминаване на "Паша арк" на западен околовръстен път - I етап;

·        Изграждане на улични отсечки: по ул. "Свобода", по продължение на бул. "Г.Бенковски", по ул."К.Честименски", ул."Т.Каблешков", ул"Н. Геров";

·        Благоустрояване на тротоари .
 

Публичен транспорт

За да реши комуникационните си проблеми, община Пазарджик поставя акцент върху планирането на транспортната система като един от елементите на Общия градоустройствен план. Ще се разработят планове за управление на трафика и въвеждане на автоматизирани системи за управление и контрол на трафика чрез подобряване на системи за управление и информационно обслужване. Общината ще разчита на финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.5. Системи за устойчив градски транспорт. Крайната цел на целия приоритет е изграждането на високоскоростен, привлекателен, достъпен, природосъобразен и удобен обществен градски транспорт.

 Община Пазарджик ще кандидатсва самостоятелно или в партньорство с публични компании за обществен транспорт.

Към настоящия момент Общината има заложени три приоритетни проекта, избираеми за финансиране по горепосочената операция:

    *

              Разширяване на тролейбусната мрежа в гр. Пазарджик, както и закупуване на нови тролеи и подмяна на контактната мрежа;
    *

              Автоспирки и заслони в населените места на територията на общината; 
    *

              Изграждане на Автогара.

Други възможни проекти, за които общината може да търси финансиране самостоятелно или в партнъорство с публични компании за обществен транспорт:

Обновяване на транспортната инфраструктура – висящата кабелна мрежа, бази за ремонт и поддръжка и оборудване; подобряване достъпността на основната инфраструктура до градските автобусни спирки – платформи за хора с увреждания, премахване на пречките за ориентация и информация, светлинно и звуково обявяване на спирките, разписания, четими и за хора с намалено зрение, информация за незрящи и др.


Безопасна градска среда

Програмата, която подпомага изграждането на безопасна градска среда чрез ефективна организация на пътното движение, подобрен  физически аспект на градските центрове и агломерации, предотвратени рискове, свързани с анормални климатични условия, е Оперативна програма „Регионално развитие”.  Община Пазарджик е очертала като приоритетни следните свои проекти за осигуряване на безопасна градска среда:

·  Изграждане на система за видеонаблюдение в гр. Пазарджик;

·  Прилагане на ГПОД - монтаж на указателни табели, хоризонтална и вертикална маркировка;

·  Изграждане на сфетофарни уредби и таймери към тях;

·  Указателни табели - входно-изходни артерии на населените места на селищата в Община Пазарджик;

·  Изграждане на Единен център за информация и координация на обществения сектор.

·  Разширяване на мрежата на уличното осветление в града и населените места;

·  Изграждане на художествено осветление на площади и сгради с историческо, архитектурно и обществено значение;

За финансиране по тях общината ще кандидатства самостоятелно или като член на сдружение на общини по Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска и Операция 1.5. Системи за устойчив градски транспорт.


Подобряване на физическата среда
По отношение подобряването на физическата среда Община Пазарджик е очертала като приоритетни мерките архитектурно-ландшафтно оформление на парк остров „Свобода”, парк „Стадиона”, както и за озеленяване на паркове и градинки, строеж и рехабилитация на детски площадки, алеи в гробищни паркове и др.

Общината може да получи финансиране по Оператвина програма „Регионално развитие”, която подпомага екологичното възраждане на градските центрове и агломерации с цел повишаването на качеството на живот на жителите.  По приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска - коригира недостигът на зелени площи и места за отдих и др. Общината може да кандидатства за подкрепа самостоятелно или като член на сдружение на общини.

·        Рехабилитация и реконструкция на централната пешеходна зона;

·        Реновиране на Градски пазар и кварталните пазари – изграждане на нова покривна конструкция, нови модули, осветление, инфраструктура;

·        Обособяване и изграждане на пазари на производителя за селскостопанска продукция – край с. Драгор, с. Звъничево и с. Мало Конаре;

·        Благоустрояване на вторичните центрове в кварталите;

·        Развитие на публично-частното партньорство между Общината и граждани за благоустрояване на публични пространства;

·        Подобряване на физическата среда на училищните дворове и детски градини.

 

Образователна инфраструктура

Реконструкция, ремонт и оборудване на общински образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища и университети, библиотеки, учебни корпуси се подпомагат по ОП „Регионално развитие”. Това е секторната програма, която подпомага осигуряването на подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи територии.

Приоритетната ос, по която община Пазарджик може е избираема за финансиране е Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. Социална инфраструктура.

Община Пазарджик очертава следните обекти като приоритетни в сферата на образователната инфраструктура:

·        Основен ремонт НУ „В. Друмев”;

·        Основен ремонт НУ „Н. Фурнаджиев”;

·        Основен ремонт НУ „В. Левски”;

·        Основен ремонт НУ „Г.С. Раковски”;

·        Основен ремонт ОУ „Хр. Смирненски”;

·        Основен ремонт ОУ „Ст. Захариев”;

·        Основен ремонт ОУ „Хр. Ботев”;

·        Основен ремонт ОУ „Л. Каравелов”;

·        Основен ремонт Прогимназия „Кирил и Методий”;

·        Основен ремонт СОУ „Д. Гачев”;

·        Основен ремонт СОУ „Г. Бенковски”;

·        Основен ремонт СОУ „Г. Брегов”;

·        Основен ремонт на СОУ"Петър Берон";

·        Основен ремонт ЕГ „Б. Брехт”;

·        Основен ремонт ОУ с.Главиница;

·        Основен ремонт ОУ с.Говедаре;

·        Основен ремонт ОУ с.Звъничево;

·        Основен ремонт ОУ с.Ивайло;

·        Основен ремонт ОУ с.Сарая;

·        Основен ремонт ОУ с.Мало Конаре;

·        Основен ремонт ОУ с.Огняново;

·        Основен ремонт на Прогимназия "Асен Златарев" с.Черногорово;

·        Основен ремонт ОУ с.Паталеница;

·        Основен ремонт ОУ с.Црънча;

·        Основен ремонт ОУ с.Хаджиево;

·        Основен ремонт МГ и Гимн."Ив.Аксаков";

·        Основен ремонт на ОУ"Проф.Ив.Батаклиев";

·        Основен ремонт на ОУ"Климент Охридски";

·        Основен ремонт на НУ"Отец Паисий";

·        Изграждане на компютърни кабинети в МГ;

·        Основен ремонт Обединен детски комплекс;

·        Основен ремонт Средношколско общежитие;

·        Изграждане на ЦДГ в с.Мокрище - І етап;

·        Изграждане на ЦДГ с. Братаница;

·        Изграждане на ЦДГ с. Алеко Константиново;

·        Основен ремонт ЦДГ с. Добровница;

·        Основен ремонт ЦДГ с. Паталеница;

·        Основен ремонт ЦДГ с.Мирянци;

·        Основен ремонт ЦДГ с. Црънча;

·        Основен ремонт ЦДГ с. Дебращица;

·        Основен ремонт на ЦДГ “Слънчо”;

·        Основен ремонт на ЦДГ „Калина Малина”;

·        Основен ремонт на ЦДГ „Здравец”;

·        Основен ремонт на ЦДГ “Върбица”;

и други.


Социална инфраструктура

Приоритет на Община Пазарджик е подобряване качеството на живот на населението на територията на общината и в частност на качеството на живот на хората в неравностойно положение. Програмата, която подпомага изграждането на подходяща и рентабилна здравна и социална инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи територии, е ОП „Регионално развитие”.

Към настоящия момент Община Пазарджик планува реализацията на проекти, основно свързани със строеж и рехабилитация на социални домове:

    * Дом за стари хора "Г. Кръстевич";
    * Център за рехабилитация  и социална интеграция в с.Звъничево - ІІ етап;
    * Дом за медико-социални грижи за деца „Алберт Алвас”;
    * Социален патронаж Црънча;
    * Социален патронаж Черногорово;
    * Дневен център за деца и младежи с интелектуални затруднения “Вяра, Надежда и Любов”;
    * Дневен център за възрастни с интелектуални затруднения;
    * Дом за стари хора с. Главиница – ІІ етап;
    * Център за рехабилитация и социална интеграция в кв. „Изток” – гр. Пазарджик;

Обекти с важно социално значение:

·        Изграждане на жилища за хора в неравностойно положение от малцинствен произход.

·        Изграждане на обществена баня в кв. “Изток”;
Конкретната приоритетна ос по ОП е Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. Социална инфраструктура.

Други проекти в социалнта сфера, за които общината ще търси финансиране от Структурните фондове на ЕС, са реконструкция, ремонт и оборудване на общински лечебни и здравни заведения за спешна помощ (включително линейки), първична, специализирана извънболнична и болнична помощ; реконструкция, ремонт, разширение и оборудване на общински лечебни рентгенологични заведения и др.

·        Диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания;
 


Културна инфраструктура

Към настоящия момент Община Пазарджик планува реализацията на проекти, свързани основно със строеж и ремонт на общинските музеи, галерии и театър:

    *  Регионален Исторически музей;
    *  Художествена галерия "Ст. Доспевски;
    *  ДКТ „К. Величков”;
    *  Читалище „Н. Вапцаров”;
    *  Читалище „Хр. Ботев”;
    *  Читалище „Пробуда”;
    *  Читалище с. Огняново;
    *  Читалище с. Черногорово;
    *  Читалище с.Братаница;
    *  Читалище с.Гелеменово;
    *  Читалище с.Главиница;
    *  Читалище с.Дебръщица;
    *  Читалище с.Добровница;
    *  Читалище с.Мало Конаре;
    *  Читалище с.Пищигово;
    *  Читалище с.Росен;
    *  Читалище с.Сарая;
    *  Читалище с.Црънча;
    *  Читалище с.Черногорово;
    *  Геновата къща;
    *  Хадживелевата къща;
    *  Къща музей „Г. Герасимов”;
    *  Възстановяване на старата часовникова кула.
    *  Център за културно-масова дейност /на мястото на Минералната баня/;
    *  Културен дом в с. Юнаците;

Секторната програма, която финансира инициативи за изграждане на общинска културна инфраструктура, е ОП”Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. Социална инфраструктура. Ще бъдат подкрепени мерки за изграждане и ремонт на културни центрове и всякакви обекти, свързани с културния живот на населението в градските центрове и техните прилежащи територии.

Спорт и спортна инфраструктура

Община Пазарджик очертава като приоритетни в сфера „Спортна инфраструктура” проекти за строеж и ремонт на спортни комплекси, спортни зали, плувни басейни и други спортни съоръжения:

    *

              Работнически комплекс „Зоната на здравето”;
    *

              Спорта зала "Младост";
    *

              Спортна зала "Хебър";
    *

              Спортна зала "Васил Левски";
    *

              Плувен басейн;
    *

              Рехабилитация на спортни обекти във всички населени места от общината;
    *

              Възстановяване на спортната база в училищата – площадки и физкултурни салони;

Мерки в сферата на младежта и спорта ще бъдат подкрепени от ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма, Операция 3.1. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура. Общината може да кандидатства самостоятелно или като член на сдружение на общини. 
 

Туризъм

Проектите за развиване на туристическа инфраструктура и осигуряване на достъп до обекти с туристическо значение (обекти от културно-историческото наследство, природни забележителности  и др.) представляват интерес за община Пазарджик и тя може да потърси финансиране на подобни инициативи по ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма, Операция 3.1.

Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура. Общината може да кандидатства самостоятелно иликато член на сдружение на общини. 

Други общински проекти, които биха могли да получат финансиране по тази мярка:

    *

              Реставрация на църквата „Св. Димитър”;
    *

              Селищна могила  с. Юнаците;
    *

              Баткунска крепост;
    *

              Развитие на природни, културни и исторически атракции, възстановяване и обновяване на планински хижи публична собственост, заслони и съоръжения за безопасност;
    *

              Допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите (комунални услуги и удобства за туристическите атракции и нуждите на посетителите, осигуряваща интегрирано развитие на туристическите продукти) и т.н.

 


Административно обслужване

За реализацията на качествено и достъпно административно обслужване Община Пазарджик планира да осъществи следните дейности:

·        Децентрализиране на административните услуги, посредством изграждане на Център за информация и услуги в квартал “Изток” на град Пазарджик, обхващащ района на изток от улиците “Стефан Караджа” и “Пловдивска”;

·        Въвеждане на ефективно обслужване на гражданите на едно гише, т.е издаването на документи с идентично съдържание от различни общински структури да се предоставят на едно и също място;

·        Автоматизиране на административното обслужване по гражданското състояние в кметствата, чрез закупуване и внедряване на необходимия софтуерен продукт;

·        Осигуряване на интернет връзка с всички кметстава на Общината и достъп до общинската локална база данни “Население”;

·        Създаване на електронен регистър чрез цифровизация на семейните регистри;

·        Създаване на гише за обслужване на юридически лица;

·        Създаване на условия за получаване на услуги по електронен път;

·        Разширяване номенклатурата услуги, извършвани в отдел МДТ.


Последна промяна (Сряда, 29 Февруари 2012г. 17:28ч.)

 

PostHeaderIcon Partnersobs

oblast

nap_pz

riokoz

pamedia

riosv

iga

rdvr

biblioteka

bgcpo1

mainlogo

main1

solvitbg

logo

nsalogo

emblema

dsh

Последна промяна (Четвъртък, 03 Април 2014г. 15:58ч.)

 

PostHeaderIcon Важни номера

СПИСЪК НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ПАЗАРДЖИК

МЗГ

Наименование на структурата

 

Ведомство

Адрес

Ръководител

Телефон

Факс

Агенция по кадастъра

Служба по кадастъра

МРРБ

Ул."Цар Шишман"№2,

Ет.5-Пазарджик

НАЧАЛНИК СЕКТОР

Инж. Румен Касандров

тел. 034/44-40-57,

тел. 034/44-86-25

Бюро по труда

Пазарджик

МТСП

Агенция по заетостта

Ул."Екз.Йосиф"№15А

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Катя Шопова

тел. 034/44-55-95,

тел. 034/44-56-01

Военно окръжие

МО

Ул."2-ри януари"10

Пазарджик

НАЧАЛНИК

Под.пол. Емил Колегов

тел. 034/44-54-60,

тел. 034/44-54-63

"Държавен архив" - 

отдел Пазарджик

Дирекция РДА - Пловдив 

Ул."Св.Иван Рилски"№5"

Пазарджик

ДИРЕКТОР

тел. 034/44-44-38

Дирекция

"Гражданска защита"

Държавна агенция

"ГЗ"-МС

Бул. България №2

Пазарджик, ет.14

ДИРЕКТОР

Комисар инж. Иван Панайотов

тел. 034/44-51-18,

тел. 034/43-42-20

Затвора. Изпълнение на наказанията, Главна дирекция

Пазарджик

ГУ"Места за лишаване от свобода" към МП

 

ДИРЕКТОР

Веселин Коцев

тел. 034/40-85-55

Изпълнителна агенция"Пътища"

Областно пътно управление - Пазарджик

МРРБ

Бул. "Ал.Стамболийски"№20

Пазарджик

ДИРЕКТОР

инж. Михаил Владимиров Рашков     

тел. 034/44-44-10,

тел. 034/44-62-12

Комисия по търговия и защита на потребителите

МИ

Ул.П.Яворов №1,ет.3,ст.6

НАЧАЛНИК

тел. 034/44 34 95

КАТ – Пътна полиция

Регионална дирекция на вътрешните работи Пазарджик

Сектор пътна полиция - КАТ

МВР

Ул."Пловдивска"№84

Пазарджик

НАЧАЛНИК

гл. инспектор Тодор Тодоров

Пропуск на КАТ  

тел. 034/43-43-92

Местна служба за съвети в земеделието

МЗГ

 Ул."Царица Йоанна" №4

Сграда на селско стопанския техникум

 Началник отдел

 тел. 034/44 58 94

НАП

"Национална агенция за приходите"

Пазарджик

МФ

Главна Данъчна Дирекция

Ул."Ас.Златаров"№7

Пазарджик

ДИРЕКТОР

ТД на НАП

Людмила Царкова

тел. 034/40-32-00, 

факс 034/44-62-54

Областна инспекция по труда ОИТ

МТСП

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Ул."Екзарх Йосиф"№15

Пазарджик

НАЧАЛНИК

Васил Мезов

тел. 034/44 14 91

Областна дирекция

"Земеделие и гори"

МЗГ

Бул."Екзарх Йосиф""№3,ет.4

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Стоян Траянов

тел. 034/44-31-83,

тел. 034/44-18-45

Областна Дирекция

"Държавен Фонд Земеделие"

МЗГ

Бул."България"

Хотел"Тракия",ет.3

ДИРЕКТОР

тел. 034/40-64-22,

тел. 034/40-64-33

Регионална инспекция по околната среда и водите

МОСВ

Ул."Гурко"№3,ет.4,

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Костадин Гешев

тел. 034/40 19 39

Регионална дирекция за национален строителен контрол

РДНСК

МРРБ

Ул."Гурко"№3А

НАЧАЛНИК

Руслан Райчев

тел. 034/ 44-55-31,

тел. 034/ 44-39-77,

факс 034/ 44-35-22

Регионално управление на горите-Пазарджик

МЗГ-НУГ

Бул. "Ал.Стамболийски"№50

Пазарджик

НАЧАЛНИК

инж. Владимир Влахов

тел. 034/ 44-55-96,

тел. 034/ 44-83-34

Областна дирекция по безопасност на храните

 

 

БАБХ

Ул."Н.Цанов"№4

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Д-р Петко Митев 

 

тел. 034/44 42 12

тел. 034/44 43 36

тел. 034/44 45 26

Районно управление"Социално осигуряване"

ТП на НОИ

Ул."Екз.Йосиф"№15А

ДИРЕКТОР    

  

  

  

тел. 034/40 42 10

тел. 034/44 50 71

тел. 034/40 42 60

Регионален   здравна инспекция  

МЗ

Ул."Болнична"№17

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Д-р Фани Петрова

Секретар/

Деловодител

тел.034/44 53 65

034/44 30 31

034/44 52 62

Регионална дирекция"Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане

МТСП

Ул."Гурко"№3А

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Радка Кежева

тел. 034/44 47 24

тел. 034/44 16 88

Областна дирекция”Полиция”

МВР

Пл."Съединение"№3

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Йордан  Рогачев

тел. 034/434 434 

централа

РУП

Пазарджик

МВР

Пл."Съединение"№3

Пазарджик

Гл. инспектор

Ненко Годжевъргов

тел. 034/43-42-81,

факс  034/43-42-10

Регионална служба по противопожарна и аварийна безопасност – РС ПАБ

МВР

Ул."К.Величков"№16

Пазарджик

НАЧАЛНИК

 инж.И.Панайотов

Писков

тел. 034/44 41 87

по МВР 392

0889/244 551

Районна здравно-осигурителна каса - РЗОК

МЗ

Ул.11-ти Август №2

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Ани Михайлова

тел. 034/40-21-05,

факс 034/40-21-07

Гражданска регистрация и административно обслужване /ГРАО/, Главна дирекция, Териториално звено

МРРБ

Ул."Цар Шишман"№2

Ет.5,ст.505

Пазарджик

НАЧАЛНИК СЕКТОР

Мариана Мачканска

тел. 034/44 56 60

Комисия по търговия и защита на потребителя,

Териториално подразделение

 

Пазарджик

Ул."Пейо Яворов"

№1,ет.3,ст.6

Директор

тел. 034/44 34 95

Окръжен съд-Пазарджик

 

Ул."Хан Крум"№3

Пазарджик

Председател

Елеонора Серафимова

тел. 034/ 40-95-56

Окръжна прокуратура- Пазарджик

 

Ул."Хан Крум"№3

Пазарджик

Окръжен прокурор

Васил Малинов

тел. 034/40-82-10,

тел. 034/40-82-13

Окръжна следствена служба

Пазарджик

 

Пл.Съединение"№2

Завеждащ отдел

Даниела Янева

тел. 034/40-29-10,

факс 034/40-29-40

Районен съд- Пазарджик

 

Ул."Хан Крум"№3

Председател

Веселка Златева – Кожухарова

тел. 034/ 40-96-00

Районна прокуратура

Пазарджик

 

Ул."Хан Крум"№3

Районен прокурор

Георги Кацаров

тел. 034/40-80-34,

тел. 034/40-82-14

Териториално поделение

"Български пощи"

 

Ул."Екзарх Йосиф"№11

Началник

Светлана Джоклева

тел. 034/40-71-00

Център за спешна медицинска помощ

 

Ул. “Болнична”7

Началник

д-р Надка Радева Пангарова

тел. 034/44 45 64

Административен съд Пазарджик

   

Председател

Мариана Шотева

деловодство

тел. 034/ 40-72-11,

тел. 034/ 40-72-24

Клон Пазарджик

Електроразпределение

 

Ул. “Гурко” 4

Началник

Златко Златанов

тел. 070017777

ВиК

   

Управител

инж. Атанас Узунов

тел. 034/ 44-43-40

КНСБ - Пазарджик

 

Ул. “Екзарх Йосиф” 15

Ръководител

Александър Шопов

тел. 034/ 44-42-88

СРС “Подкрепа”

   

Ръководител

Никола Минчев

тел. 034/ 44-23-33

Последна промяна (Понеделник, 20 Март 2017г. 15:05ч.)

 

PostHeaderIcon Спешни номера

 

Важни телефонни номера
phone ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ
112

СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

150

ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
160
ПОЛИЦИЯ
166
ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА

02 / 9632000

Първите четири телефонни номера могат да бъдат избирани от всеки уличен телефон без монета или фонокарта, както и от всеки gsm апарат без ваучер. Номер 112 може да се избира от gsm и без sim карта. Спешните телефонни номера се из бират без код за населено място!!!

Последна промяна (Понеделник, 31 Март 2014г. 12:52ч.)

 
Още статии...