projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница

Заповеди

There are no translations available.

Read more...

 
There are no translations available.

Read more...

 
There are no translations available.

Read more...

 
There are no translations available.

Read more...

 
There are no translations available.

З А П О В Е Д

 

2996

 

гр. Пазарджик, 14.12.2016 г.

 

 

С обявление с изх. № 34-00-59/20.09.2016 г., съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост е уведомен собственикът на имот с пл. № 658 в кв. 42 по плана на с. Паталеница за предстоящото отчуждаване на част от посочения имот, попадащ в улица с о.т.о.т. 136-137 по плана на с. Паталеница. Обявлението е със съдържание регламентирано в чл. 25, ал. 1 от ЗОС.

Извършена е процедурата регламентирана в цитираната правна норма, като обявлението е изпратено с писмо с изх. № 34-00-59/26.09.2016 г. на кметството с. Паталеница за поставяне на информационното табло на кметството; публикувано е на 27.09.2016 г. на страниците на два централни ежедневника /в-к „Монитор” и в-к „Телеграф”/, и на един местен ежедневник /в-к „Знаме” на 28.09.2016 г./, както и на интернет страницата на Общината.

С горното е открито административното производство за отчуждаване на част от имот пл. № 658, кв. 42 по плана на с. Паталеница, което е започнало по инициатива на компетентния административен орган – Кметът на Община Пазарджик /чл. 25, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 24, ал. 1 от АПК/.

Подробният устройствен план, въз основа на чиито предвиждания следва да се отчужди част от имот с пл. № 658 в кв. 42 по плана на с. Паталеница е одобрен с влязлата в сила заповед № 171/08.07.1976 г. Съгласно чл. 208 от ЗУТ срокът за започване на отчуждителните процедури по ЗДС и ЗОС за изграждане на обекти – публична държавна или публична общинска собственост е 5 години, десет години - за изграждане на елементи на техническата инфраструктура по чл. 64 от ЗУТ, а за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 - петнадесет години от влизане в сила на плановете.

В Тълкувателно решение № 4/02.11.2016 г. по тълк. дело № 6/2015 г. е прието от Общото събрание на колегиите при Върховния административен съд, че характерът на сроковете предвидени в посочения чл. 208 от ЗУТ е преклузивен и изтичането им преклудира възможността за отчуждаване по реда на ЗОС и ЗДС.

Съгласно чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК административният орган проверява предпоставките за издаването на индивидуалния административен акт, вкл. за наличие на други специални изисквания, установени със закон; т.е. когато същите не са налице е длъжен да прекрати административното производство.

Нормата на чл. 56, ал. 2 от АПК дава основание за прекратяване на административното производство и в случаите на чл. 30, ал. 2 от АПК; т.е. ако не са удовлетворени изискванията на закона.

 

 

Поради горното и на основание чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал. 2 от АПК

 

П Р Е К Р А Т Я В А М:

 

Административното производство по отчуждаването на част от имот с пл. № 658 в кв. 42 по плана на с. Паталеница, попадащ в улица с о.т.о.т. 136-137 по плана на с. Паталеница.

Препис от заповедта да се връчи на н-ци Любен Атанасов Пройчев.

Заповедта за прекратяване на производството подлежи на обжалване пред Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от нейното съобщаване.

 

 

 

    ТОДОР ПОПОВ

    Кмет на Община Пазарджик

 
More Articles...