projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове

PostHeaderIcon Търгове

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Братаница, с. Добровница, с. Звъничево и с. Юнаците, община Пазарджик

Продължение...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на земеделска земя от ОПФ, представляваща поземлен имот с индентификатор 44879.126.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност „ДО СЕЛОТО”, площ 2957 кв.м

Продължение...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда /склад профили – бивша тютюносушилня/, със застроена площ 43 кв.м., парцеларния план на стопанския двор в землището на с. Дебръщица

Продължение...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за добиването и продажба на стояща дървесина на корен - тополови насаждения находяща се в ПИ № 026001 по КВС на з-ще с. Ивайло, местност „Кулински ливади”

Продължение...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Главиница, Мало Конаре, Говедаре, Синитово, Ивайло, Хаджиево и Величково, община Пазарджик.

Продължение...