projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове

PostHeaderIcon Търгове

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Звъничево, община Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сглобяема сграда на бетонова основа – павилион, със застроена площ 73.00 кв. м., гр. Пазарджик, ул. „Сан Стефано” № 1

Продължение...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Хаджиево, с. Синитово, с. Добровница, с. Говедаре и с. Братаница, общ. Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на земеделска земя от ОПФ, представляваща поземлен имот № 110014 по КВС на землище с. Огняново, местност „ДОЛНА АДА”, площ 17.587 дка, начин на трайно ползване – затревена нива,.

Продължение...