projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове

PostHeaderIcon Търгове

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно магазинно помещение с площ 20.24 кв.м., с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к.4400, ул. „Градски пазар”.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Овчеполци, Цар Асен и Росен, община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VІ /шести/-общ. в кв. 76 /седемдесет и шест/ по плана на с. Синитево, Община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда – (обор), построена в УПИ ХХVІІІ по парцеларния план на Стопанския двор на с. Паталеница.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Константин Величков” № 1, ет. 0, с предназначение – заведение за обществено хранене.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 55155.502.1786 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа”, площ 285 кв. м.

There are no translations available.

Read more...