projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове

PostHeaderIcon Търгове

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с обща площ 26.00 кв.м., на втория етаж в триетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІІ /трети/ в кв. 48 /четиридесет и осем/ по плана на с. Огняново.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Мало Конаре, Величково, Мокрище, Сбор и Паталеница, община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот І - общ. в кв. 73 по плана на с. Синитево.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на движима вещ – частна общинска собственост, представляваща метален павилион с площ 8.32 кв. м, за жил. стр., магазини и гаражи в кв. 370 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Гео Милев”.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на земеделска земя от ОПФ, представляваща поземлен имот № 145005 по КВС на землище с. Ляхово, местност „ДО СЕЛОТО”, площ 2.956 дка.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...