projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Конкурси

PostHeaderIcon Конкурси

PostHeaderIcon Конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 10 броя гаражи, с административен адрес: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Стоян Ангелов” № 75-в, с площ от 303 (триста и три) кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 13 броя гаражи, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Луда Яна”, с площ от 487 кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот І (първи) – производство и услуги в кв. 35 по плана на с. Добровница, Община Пазарджик, състоящ се от 6 189 кв.м. за изграждане на предприятие за...

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 14 броя гаражи, в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1740, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Луда Яна”, с площ от 487кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Център за социална интеграция и рехабилитация” за лица със зрителни увреждания в гр. Пазарджик, като делегирана от държавата дейност.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Публично оповестен конкурс относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.408.1.1, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Цар Самуил” № 15, ет. 1.

Продължение...