projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Конкурси

PostHeaderIcon Конкурси

PostHeaderIcon Публично оповестен конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 12 броя гаражи, с административен адрес: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Стоян Ангелов” № 75-в, с площ от 303 кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Публично оповестен конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 17 броя гаражи, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Луда Яна”, с площ от 487 кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, УПИ І (първи) – производство и услуги в кв. 35 по плана на с. Добровница, за изграждане на предприятие за производство на хляб и тестени изделия.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 5 броя гаражи, в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1274 по кадастралната карта, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик ул. “Петър Бонев” № 96-а.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ избено помещение с площ 23.00 кв. м., находящо се в двуетажна масивна сграда с изба /бивш здравен дом/, построена в УПИ ХХ – за услуги, кв.26 по плана на с.Огняново

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост

Продължение...