projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Конкурси

PostHeaderIcon Конкурси

PostHeaderIcon Конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Дневен център за възрастни хора с увреждания” в с.Звъничево, общ. Пазарджик

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ: част от сграда находяща се в югозападната и част с идентификатор 55155.505.1153.1, представляваща сценична зала, състояща се от: сцена с площ 160.00 кв. м., зала

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 28 броя гаражи, в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, с административен адрес: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Стоян Ангелов”

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 6 броя гаражи, в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1319, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Петър Бонев”, с площ от 172 кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за отдаване под наем на обособен самостоятелен обект – частна общинска собственост, представляващ помещение № 3 със застроена площ 34.32 кв. м., в УПИ ХХІІІ – кметство и поща, в кв. 38 по действащия застроителен и регулационен план на с. Синитево

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 11 броя гаражи, с административен адрес: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Стоян Ангелов” № 75-в, с площ от 304 кв.м.

Продължение...