projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Конкурси

PostHeaderIcon Конкурси

PostHeaderIcon Конкурс за отдаване под наем на имоти и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с площ 159.00 кв. м., съставляващ УПИ VІІ – училище /училище „Н. Фурнаджиев”/, в кв. 129 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Ц. Церковски”.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 8 броя гаражи, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Петър Бонев” № 96-б, с площ от 281 (двеста осемдесет и един) кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост и почистване на площта с цел ползване на имота като селскостопанска територия, находящ се в с. Юнаците, Община Пазарджик и утвърждавам документацията за участие...

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за отдаване под наем на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджикл

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 11 броя гаражи, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Петър Бонев” № 96-б, с площ от 281 (двеста осемдесет и един) кв.м.

Продължение...