projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Конкурси

PostHeaderIcon Конкурси

PostHeaderIcon Конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 10 броя гаражи, с административен адрес: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Стоян Ангелов” № 75-в, с площ от 303 (триста и три) кв.м.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 13 броя гаражи, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Луда Яна”, с площ от 487 кв.м.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Конкурс за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот І (първи) – производство и услуги в кв. 35 по плана на с. Добровница, Община Пазарджик, състоящ се от 6 189 кв.м. за изграждане на предприятие за...

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Конкурс за за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 14 броя гаражи, в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1740, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Луда Яна”, с площ от 487кв.м.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Център за социална интеграция и рехабилитация” за лица със зрителни увреждания в гр. Пазарджик, като делегирана от държавата дейност.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Публично оповестен конкурс относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.408.1.1, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Цар Самуил” № 15, ет. 1.

There are no translations available.

Read more...