projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon Обявление относно подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Пазарджик

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно инвестиционно предложение „Събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употребамоторни превозни средства (ИУМПС)” с местонахождение: в УПИ ІІ – 5954, 7435, кв.508 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно инвестиционно предложение „Ферма за отглеждане на овце-майки и мобилна мандра” с местонахождение: в УПИ ХХХІV, УПИ ХХХV и УПИ ХХХVІ от парцеларен план на Стопански двор, местност „Градището”, землището на село Мало Конаре, общ. Пазарджик

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно разрешаване изработване на ПУП

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно разрешаване изработване на ПУП

Продължение...

 

PostHeaderIcon Разрешение №109 от 27.10.2010г. относно проучване на строителни материали - подземни богатства в площ "Кайметлий " разположена в землището на с.Величково, община Пазарджик.

Разрешение №109 от 27.10.2010г. относно проучване на строителни материали - подземни богатства в площ "Кайметлий " разположена в землището на с.Величково, община Пазарджик.