projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon Съобщение относно предстояща кампания за разделно събиране на следните отпадъци.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ ПО СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА НАЕТАТА ПЛОЩ...

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на КЛСН от нов ЖР стълб на ВЛ „Варвара” до нов ТП в ПИ №045009, м. „Млечока” по КВС на землище с.Братаница, общ. Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод от нов ЖР стълб до ТП в имот с идентификатор 55155.8.264, м. „Зайкови мандри” по КККР на гр. Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод започващ от ТП в ПИ №001380 до ПИ №001411 в стопански двор, м. „Градището” по КВС на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

Продължение...