projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon Съобщение относно: Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Оборудване на цех за рециклиране на предварително третирани пластмасови отпадъци"

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на КЛНН за захранване на ПИ 000449, м. „Кулински ливади” по КВС на землище Ивайло, общ. Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ електропровод до ПИ 048014 м. ”Каратопрак” по КВС на землище с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до ПИ 0001067 м. ”Говедарски път” по КВС на землище с. Паталеница, общ. Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП – парцеларен план за трасета на захранващи водопровод, канализация и електропровод до ПИ 55155.12.174-184, м.”Атчаир” по КККР на землище Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Обявление относно изготвен проект за изменение на на ПУП - ПЗ и РУП за УПИ XIII-644 / ПИ с идентификатор 55155.501.644 / в кв.199 по плана на гр.Пазарджик с обхват УПИ XIII-644 , УПИ XIV-643 , УПИ XII-645.

Продължение...