projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен водопровод, захранващ ПИ №048040 в местността „ Поповица” по КВС на землище Звъничево, общ. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно инвестиционно предложение за: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА СМЕСЕНО СЪБРАНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП –Парцеларен план за трасе на подземен водопровод, захранващ имот с идентификатор 55155.27.91, местност „ТАТАР МЕЗАР”, по КККР на землище Пазарджик, общ. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Обявление: Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицето Теменужка Тинкова Михайлова

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане и експлоатация на обекти "За жилищно строителство"“, местност "Пенева нива", землище на с. Главиница, общ. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...