projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon С Ъ О Б Щ Е Н И Е

There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        

          На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 30, ал. 2 от ППЗК и взето Решение № 134/23.06.2011 г. на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик съобщава, че:

1. На 11.08.2011 г. (четвъртък) от 10,00 часа в “Заседателна зала”, ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, ще се проведе открито заседание на комисия, назначена от Кмета на Общината, за отваряне на офертите за участие в открита процедура за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.503.821, с площ 1195 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост № 190/18.10.2010 г. и части от улица с идентификатор 55155.503.9558, с обща площ 1420 кв.м., съгласно скица № 393/23.07.2010 г., издадена от дирекция „Архитектура” при община Пазарджик

Read more...