projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon Съобщение относно предстояща кампания за разделно събиране на следните отпадъци.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ ПО СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА НАЕТАТА ПЛОЩ...

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на КЛСН от нов ЖР стълб на ВЛ „Варвара” до нов ТП в ПИ №045009, м. „Млечока” по КВС на землище с.Братаница, общ. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод от нов ЖР стълб до ТП в имот с идентификатор 55155.8.264, м. „Зайкови мандри” по КККР на гр. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод започващ от ТП в ПИ №001380 до ПИ №001411 в стопански двор, м. „Градището” по КВС на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...