projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon Съобщение относно: Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Оборудване на цех за рециклиране на предварително третирани пластмасови отпадъци"

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на КЛНН за захранване на ПИ 000449, м. „Кулински ливади” по КВС на землище Ивайло, общ. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ електропровод до ПИ 048014 м. ”Каратопрак” по КВС на землище с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до ПИ 0001067 м. ”Говедарски път” по КВС на землище с. Паталеница, общ. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП – парцеларен план за трасета на захранващи водопровод, канализация и електропровод до ПИ 55155.12.174-184, м.”Атчаир” по КККР на землище Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Обявление относно изготвен проект за изменение на на ПУП - ПЗ и РУП за УПИ XIII-644 / ПИ с идентификатор 55155.501.644 / в кв.199 по плана на гр.Пазарджик с обхват УПИ XIII-644 , УПИ XIV-643 , УПИ XII-645.

There are no translations available.

Read more...