projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен ПУП –Парцеларен план за трасе на оптичен кабел в поземлен имот 000231 по КВС на землище с. Говедаре и поземлени имоти 000467 и 000484 по КВС на землище с. Хаджиево, общ. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГРОБИЩЕН ПАРК“

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно разрешено изработването на проект ПУП – Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия, преминаваща през землищата на с. Пищигово, община Пазарджик, област Пазарджик и гр. Съединение, община Съединение, област Пловдив.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка към съществуваща кравеферма за производство на млечни продукти“

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс за домати и краставици, закупуване на прилежащо оборудване, изграждане на сондажи за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения в имоти 131115 и 133086, ...

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.

Read more...