Продължение...

 

Продължение...

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18а, ал.3 от Закона за социално подпомагане, чл.37 ал.1 и ал.2 и чл.38, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, кметът на Община Пазарджик със Заповед № 1896 / 17.09.2011 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга „Защитено жилище” за лица с интелектуални затруднения в гр. Пазарджик, като делегирана от държавата дейност, както следва:

Продължение...

 

Продължение...

 
Още статии...