PostHeaderIcon Обществени поръчки - профил на купувача

PostHeaderIcon Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Одит на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик” – етап І и етап ІІ

There are no translations available.

 

Read more...