projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Профил на купувача

PostHeaderIcon Открита процедура

PostHeaderIcon Упражняване на строителен надзор по проект “Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал “Марица-Болница” на град Пазарджик

Продължение...

 

PostHeaderIcon Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ; изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен ...

Продължение...

 

PostHeaderIcon Извършване на строително-монтажни работи по проект “Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал “Марица-Болница” на град Пазарджик

Продължение...

 

PostHeaderIcon Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на Община Пазарджик

Продължение...

 

PostHeaderIcon Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови ...

Продължение...

 

PostHeaderIcon Осигуряване на охрана със СОС и сили за реагиране

Продължение...

 

PostHeaderIcon Осигуряване на невъоръжена охрана на общински обекти на територията на Община Пазарджик

Продължение...

 

PostHeaderIcon Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност ...

Продължение...

 

PostHeaderIcon Упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Продължение...

 

PostHeaderIcon Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Продължение...

 

PostHeaderIcon Изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Продължение...

 

PostHeaderIcon Доставка на готова храна

Продължение...