projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Профил на купувача Обява за събиране на оферти

PostHeaderIcon Обява за събиране на оферти

PostHeaderIcon Доставка на материали и консумативи за полагане на пътна маркировка

Продължение...

 

PostHeaderIcon Земни работи с цел отводняване и полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа на населените места от територията на община Пазарджик

Продължение...

 

PostHeaderIcon Почистване на участък от речното корито на река Марица

Продължение...

 

PostHeaderIcon Избор на педиатри, по проект „Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

Продължение...

 

PostHeaderIcon Доставка на разсад на сезонни цветя за зацветяване на обособени цветни площи на територията на община Пазарджик

Продължение...

 

PostHeaderIcon Поддържане и ремонт на художествено осветление на територията на община Пазарджик през 2017 г.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Поддържане и ремонт на светофарни уредби на територията на гр.Пазарджик и с.Звъничево, община Пазарджик през 2017 г.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за нуждите на Община Пазарджик

Продължение...

 

PostHeaderIcon Светлинна празнична украса в гр. Пазарджик – профилактика и ремонт на съществуващи елементи, доставка на нови, монтаж и демонтаж

Продължение...

 

PostHeaderIcon „Земни работи с цел отводняване и полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа на населените места от територията на община Пазарджик“

Продължение...

 

PostHeaderIcon „Осигуряване на външни експерти - оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.””

Продължение...