PostHeaderIconИнформация - 30.09.2014 г.

There are no translations available.

С решение № 2402 / 30.09.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал. 1, т. 8 от ЗОП с предмет „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” на Обект 5: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват прилежащ тротоар и велоалея на Ул. "Ал. Стамболийски"  и ул."Стоян Ангелов" към жилищен район Устрем; Обект 6: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Устрем - ул."Одрин" и прилежащите тротоари на ул."Петър Бонев"; Обект 7: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Устрем ПИ 380; Обект 8: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Устрем ПИ 359 - югоизточна част; Обект 9: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Устрем ПИ 359 - северозападна част; Обект 10: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Устрем ПИ 331”, като за договарянето е поканен „Строймонтаж” ЕООД, гр. Пазарджик.

Last Updated (Monday, 13 October 2014 12:54)