PostHeaderIconНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

There are no translations available.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ 

Стъпка 1: Учредяване и регистриране на Сдружение на собствениците
Учредяване и регистриране на СС се извършва по реда на раздел III от ЗУЕС.
Заявлението за учредяване на СС съдържа следните приложения:
  • Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец – приложение № 1копие, заверено „Вярно с оригинала“;

  • Протокол за поставяне на поканата по образец – приложение № 2копие, заверено „Вярно с оригинала“;

  • Протокол от общото събрание на собствениците по образец – приложение № 3 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

  • Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците по образец – приложение № 4. Споразумението се съставя в два еднообразни екземпляра – един за сдружението и един за публичния регистър на общината.

 

След учредяване на СС в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание, по реда, предвиден в закона, се извършва регистрацията на СС в общината. Общинските власти вписват СС в публичен регистър и издават на сдружението Удостоверение за регистрация, копие от което се прилага към Заявлението за интерес и финансова помощ /ЗИФП/.

СС се вписва в регистър БУЛСТАТ (чл. 25 ал. 5 от ЗУЕС).

 

Стъпка 2: Сдружение на собствениците заявяват интерес пред общината чрез Заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ (приложение № 5 - образец) за участие в програмата на базата на постигнато 67 % съгласие (изчислено съгласно ЗУЕС).

Заявлението съдържа следните приложения:

  • Справка на собствениците на самостоятелните обекти по образец – приложение № 6 – попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на СС;

  • Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

  • Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец – приложение № 7 копие, заверено „Вярно с оригинала“;

  • Протокол за поставяне на поканата по образец – приложение № 8копие, заверено „Вярно с оригинала“;

  • Протокол от общото събрание на СС по образец – приложение № 9, съдържащ решения съгласно Методическите указания и нотариална заверка на подписа на управителя под протоколните решения – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

  • Декларация - не член на СС - приложение № 12.

Заявлението за учредява на СС и ЗИФП се комплектуват и подават на гише № 4 в Център за информация и услуги на гражданите, в сградата на община Пазарджик.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ: 

Контролен лист 
Схема_минимални помощи_27012015
Договор СС-община_Приложение
Договор за целево финансиране_Приложение

Last Updated (Monday, 02 February 2015 11:56)