PostHeaderIconПрограма 2007-2011

 

znak

Община ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик, бул. България  №2, Общинска администрация,

тел: / 034/ 44 55  01,

факс: /034/ 44 24 95

е-mail: secretary@pazardjik. bg

 

П Р О Г Р А М А

2007-2011 г.


Резюме

Програмата взима под внимание стратегическите цели за общинско развитие за периода 2007 – 2011 г., като същевременно отразява намеренията на общината  да кандидатства за подкрепа от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС в периода 2007 – 2013.  Идеята на програмата е да се използват възможностите, които предоставят тези фондове на българските общини и с това да се допринесе за развитието и съвременното устройство на община Пазарджик.  Предложението се базира на актуализиран и детайлен анализ на инвестиционни проекти с приоритетно значение в 11 основни сфери плюс административното обслужване:

-          ВиК

-          Управление на отпадъците

-          Пътна инфраструктура

-          Публичен транспорт

-          Безопасни градски условия

-          Подобряване на физическата среда

-          Образователна инфраструктура

-          Социална инфраструктура

-          Културна инфраструктура

-          Спорт и спортна инфраструктура

-          Tуризъм

-          Административно обслужване

Крайният резултат е документ, отразяващ възможностите на общината и съобразен със специфичните изисквания за избираемост за финансиране от Структурните фондове. Целите и обектите, залегнали в програмата, ще се финансират както със средства от еврофондовете, така и от собствени източници и планиран инвестиционен кредит.


Принципи на управлението

ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

При предоставянето на публични услуги Община Пазарджик ще се ръководи от принципите на прогнозируемост, ефективност, ефикасност и контрол от страна на гражданите.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Достъп до информация, административна прозрачност и регламентираност на административните процедури.

ИНФРАСТРУКТУРА

Община Пазарджик не е само град Пазарджик и град Пазарджик не е само център.

Образование

Главна ценност в образователната система е детето. Интересите на общинската администрация и кметовете в селата следва да бъдат подчинени на основната цел – осигуряване на равен достъп и качествено образование на децата.

Социална политика

Социалната  политика  в  община  Пазарджик ще  бъде  насочена към  намаляване  на  безработицата,  повишаване  качеството  на  живот  на  хората  с  ниски  доходи, хора  с  увреждания, сираци, самотни  майки,  деца,  нуждаещи  се  от  закрила  и  болни  възрастни  хора.

Спорт и туризъм

Насърчаване на масовия спорт, привличане на децата и младежите в спортните зали и подпомагане на клубната дейност.

Етнически въпроси

Толерантност, взаимопомощ и насърчаване на различията в рамките на общоприетите от местната общност правила.

Култура

Културата е духовният облик на община Пазарджик – колкото по-пъстра и многообразна бъде, толкова повече ще се обогатяват гражданите на Пазарджик.


Водопреносни и канализационни мрежи (ВиК)

Община Пазарджик планира да изгради канализационни системи във всички села, чиито отпадни води към момента се отвеждат в септични ями и в прилежащите реки. Друг приоритетен за общината проект е изграждането на водоснабдителна система за условно чисти води, необходими в производствените процеси на територията на гр. Пазарджик. Градът се нуждае и от реконструкция на канализационната система чрез въвеждане на разделна канализация за битови отпадни и дъждовни води, която да се проведе поетапно, при запазване нормалния режим на употреба на мрежата от страна на сградите.

За всички тези проекти община Пазарджик ще търси финансова подкрепа по Оперативна програма „Околна среда”, която подпомага развитието на необходимата водоснабдителна и канализационна инфраструктура  на българските общини. Подходящият приоритет за финансиране е Приоритет 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали.

Проекти на община Пазарджик за изграждане на канализационни мрежи и подмяна на водопроводни мрежи в населените места (налични идейни и работни проекти):

·        Алеко Константиново –  работен - І етап;

·        Априлци – идеен проект;

·        Братаница – Главен колектор І;

·        Величково – ІІ етап;

·        Главиница – идеен;

·        Дебращица – работен - І етап;

·        Добровница – работен - І етап;

·        Звъничево – Главен колектор І;

·        Ивайло – работен - І етап;

·        Крали Марко – идеен проект;

·        Ляхово - идеен проект;

·        Мало Конаре – работни - І и ІІ етап;

·        Мокрище –  работен - І етап;

·        Овчеполци – идеен проект;

·        Огняново – работен - І етап;

·        Паталеница – идеен проект;

·        Пищигово – идеен проект;

·        Сарая – работен - І етап;

·        Сбор – „Допълнително водоснабдяване на с.Сбор от собствен водоизточник „;

·        Тополи Дол - идеен проект;

·        Хаджиево - работен - І етап;

·        Цар Асен - идеен проект;

·        Црънча - работен - І етап;

·        Черногорово - работен - І етап;

·        Юнаците - работен - І етап.

Други проекти за изграждане и реконструкция на канализационни и водопреносни мрежи:

·        Изграждане на водопровод локално платно север на пътя: Пазарджик-Пловдив в в участъка от СБА до асфалтов път за с. Добровница;

    *   Преместване на водопровод с.Паталеница в кв.4;
    *   Пътен възел КАТ в т.ч. изграждане на подземна водопреносна инсталация;
    *   Изграждане на Географската информационна система на община Пазарджик в частта подземен кадастър ВиК;
    *   Проектиране и изграждане на водопроводната и канализационната мрежа на град Пазарджик съгласно изискванията на Общия устройствен план;
    *   Реконструкция и изграждане на водопреносната врежа на всички населени места

и други.
 Управление на отпадъците

Основни мерки в Програмата, касаещи управлението на отпадъци са  затваряне и рекултивиране на остаряло депо за твърди и строителни отпадъци, изграждане на ново депо, контрол и поява на нови нерегламентирани сметища в населените  места от региона, рекултивация на замърсени терени, укрепване на предприятията за сметосъбиране, сметоизвозване и обработка на отпадъците и въвеждане на разделно събиране на битовите и промишлени отпадъци.

Сред тези мерки се откроява един стратегически инвестиционен проект за дългосрочно управление на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Пазарджик - изграждането на депо за битови отпадъци. За тях, както и за депото, общината ще търси финансиране по ОП „Околна среда” (секторната програма, която подпомага изграждането на инфраструктура за управление на битови и строителни отпадъци), Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци.

Приоритетът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и е насочен основно  към постигане на съответствие с европейските Директива 75/442/ЕИО относно управление на отпадъците и Директива 1999/31/ЕИО относно депониране на отпадъци.
 


Пътна и икономическа инфраструктура

Община Пазарджик ще развива транспортна политика, съобразена с новата икономическа обстановка след присъединяването на България към ЕС и  отчитаща директното и индиректно влияние на транспортни коридори 8, 9 и 10 върху развитието на региона, която ще се реализира чрез максимално използване на възможностите, които предлага Европейският регионален фонд за финансиране на общинска пътна инфраструктура, която да спомага включването към националната пътна инфраструктура и оттам към трансевропейската транспортна мрежа TEN-T. 

Програмата, която подпомага развитието на общинската пътна мрежа, способстваща интеграцията на населените места в рамките на общината, увеличаваща мобилността на работната сила и олесняваща достъпа до различни видове услуги, е Оперативна програма „Регионално развитие”.

По приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност, Операция  2.1 Регионална и местна пътна инфраструктура община Пазарджик ще може да получи подкрепа за реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа, градската улична мрежа, както и за доизграждане на обходни трасета до основни пътни възли, мостови съоръжения и други.

Проектите, изброени по-долу, са избираеми за финансиране по ОП „Регионално развитие”, приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност, Операция  2.1 Регионална и местна пътна инфраструктура:

Налични работни проекти:

·        Западен околовръсетн път – I етап (от мост „Атлантик” до кръстовището с „Ал. Стамболийски”);

·        Кръстовище на бул. „България” и бул. „Ал.Батемберг”;

·        Част от улица „Ген. Гурко” (от колелото на ул. “В. Левски” до кръстовището с полицията);

Идейни, технически и работни проекти в процес на разработка:

·        Западен околовръстен път – II етап (от кръстовището на бул. „Ал. Стамболийски” до изхода за магистрала „Тракия”);

·        Западен околовръсетн път – III етап (от мост „Атлантик” до влизането в с. Главиница)от мост „Атлантик”;

·        Околовръстен път кв. 1,2,3 и 7, Индустриална зона Пазарджик;

·        Транспортни схеми     

·        Изход на кръстовището на гл. път за Пловдив;

·        Изграждане на пътни отбивки: отбивка в локално платно север на пътя: Пз-к-Пл-в до асф.път за с.Добровница;

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на ул."Гурко" от ул."Цар Симеон" до кръстовище с бул. Г. Бенковски";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на  ул."Цар Симеон"  от ул."Гурко" до кръстовище с бул. "К Честименски"";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на   бул. "К Честименски"от кръстовище с бул. "Г. Бенковски" до бул. "Ал. Стамболийски";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на   бул. "Цар Освободители"от кръстовище с  бул. "Ал. Стамболийски" до кръстовище с ул. "К. Величков";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на   ул. "К. Величков" от кръстовище с бул. "Цар Освободители" до кръстовище с  бул. "Хр. Ботев";

·        ИДЕЕН ПРОЕКТ  и схеми на инж. инфраструктура на ул. "К. Величков" от кръстовище  с  бул. "Хр. Ботев" до нов околовръстен път;

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на   ул. "Р. Алексиев" от кръстовище с бул. "Хр. Ботев" до нов околовръстен път;

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на   бул. "Мария Луиза"от кръстовище с бул. "Цар Освободител" до кръстовище с ул. "Цар Шишман";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на   бул. "Мария Луиза"от кръстовище  ул. "Цар Шишман" до ул. "Пловдивска;

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на  ул. "Д. Греков" от кръстовище с бул. "Мария Луиза" до кръстовище  бул. "Ст. Стамболов";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на  ул. "П. Бонев" от кръстовище с бул. "Ал. Стамболийски" до кръстовище  ул. "Р. Алексиев";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на  ул. "П. Бонев" от кръстовище с бул. "Ал. Стамболийски" до кръстовище  бул. "Г. Бенковски";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на  ул. "П. Бонев" от  кръстовище  бул. "Г. Бенковски" до ул."Свобода";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  "Съзлъка" II етап изхода на гл. път за гр. Пловдив;

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на  ул. "Янтра"" от  кръстовище  с ул." Дунав" на юг до кв. 414;

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  на кръстовище на ул. "Пловдивска" и бул."Ст. Караджа";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  за паркинг на ул."Стефан Стамболов"

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ на ул."Цар Симеон";

·        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ на ул."Ованес Соваджиян" ;

·        ПРОЕКТ - Верт. план.  и ВиК на кръговото ул."Пловдивска" и бул."Ст.Стамболов".

Идейни проекти за градска улична инфраструктура, мостови съоръжения и икономическа инфраструктура:

·        Изграждане на етажен паркинг за централната градска част – района на Минералната баня;

·        Тържище Гелеменово – изработване и реализиране на проекта за изграждане на тържище, отговарящо на съвременните изисквания;

·        Изграждане на мостови съоръжения: мостово съоръжение за преминаване на "Паша арк" на западен околовръстен път - I етап;

·        Изграждане на улични отсечки: по ул. "Свобода", по продължение на бул. "Г.Бенковски", по ул."К.Честименски", ул."Т.Каблешков", ул"Н. Геров";

·        Благоустрояване на тротоари .
 


Публичен транспорт

За да реши комуникационните си проблеми, община Пазарджик поставя акцент върху планирането на транспортната система като един от елементите на Общия градоустройствен план. Ще се разработят планове за управление на трафика и въвеждане на автоматизирани системи за управление и контрол на трафика чрез подобряване на системи за управление и информационно обслужване. Общината ще разчита на финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.5. Системи за устойчив градски транспорт. Крайната цел на целия приоритет е изграждането на високоскоростен, привлекателен, достъпен, природосъобразен и удобен обществен градски транспорт.

 Община Пазарджик ще кандидатсва самостоятелно или в партньорство с публични компании за обществен транспорт.

Към настоящия момент Общината има заложени три приоритетни проекта, избираеми за финансиране по горепосочената операция:

    *

              Разширяване на тролейбусната мрежа в гр. Пазарджик, както и закупуване на нови тролеи и подмяна на контактната мрежа;
    *

              Автоспирки и заслони в населените места на територията на общината; 
    *

              Изграждане на Автогара.

Други възможни проекти, за които общината може да търси финансиране самостоятелно или в партнъорство с публични компании за обществен транспорт:

Обновяване на транспортната инфраструктура – висящата кабелна мрежа, бази за ремонт и поддръжка и оборудване; подобряване достъпността на основната инфраструктура до градските автобусни спирки – платформи за хора с увреждания, премахване на пречките за ориентация и информация, светлинно и звуково обявяване на спирките, разписания, четими и за хора с намалено зрение, информация за незрящи и др.Безопасна градска среда

Програмата, която подпомага изграждането на безопасна градска среда чрез ефективна организация на пътното движение, подобрен  физически аспект на градските центрове и агломерации, предотвратени рискове, свързани с анормални климатични условия, е Оперативна програма „Регионално развитие”.  Община Пазарджик е очертала като приоритетни следните свои проекти за осигуряване на безопасна градска среда:

·  Изграждане на система за видеонаблюдение в гр. Пазарджик;

·  Прилагане на ГПОД - монтаж на указателни табели, хоризонтална и вертикална маркировка;

·  Изграждане на сфетофарни уредби и таймери към тях;

·  Указателни табели - входно-изходни артерии на населените места на селищата в Община Пазарджик;

·  Изграждане на Единен център за информация и координация на обществения сектор.

·  Разширяване на мрежата на уличното осветление в града и населените места;

·  Изграждане на художествено осветление на площади и сгради с историческо, архитектурно и обществено значение;

За финансиране по тях общината ще кандидатства самостоятелно или като член на сдружение на общини по Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска и Операция 1.5. Системи за устойчив градски транспорт.Подобряване на физическата среда
По отношение подобряването на физическата среда Община Пазарджик е очертала като приоритетни мерките архитектурно-ландшафтно оформление на парк остров „Свобода”, парк „Стадиона”, както и за озеленяване на паркове и градинки, строеж и рехабилитация на детски площадки, алеи в гробищни паркове и др.

Общината може да получи финансиране по Оператвина програма „Регионално развитие”, която подпомага екологичното възраждане на градските центрове и агломерации с цел повишаването на качеството на живот на жителите.  По приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска - коригира недостигът на зелени площи и места за отдих и др. Общината може да кандидатства за подкрепа самостоятелно или като член на сдружение на общини.

·        Рехабилитация и реконструкция на централната пешеходна зона;

·        Реновиране на Градски пазар и кварталните пазари – изграждане на нова покривна конструкция, нови модули, осветление, инфраструктура;

·        Обособяване и изграждане на пазари на производителя за селскостопанска продукция – край с. Драгор, с. Звъничево и с. Мало Конаре;

·        Благоустрояване на вторичните центрове в кварталите;

·        Развитие на публично-частното партньорство между Общината и граждани за благоустрояване на публични пространства;

·        Подобряване на физическата среда на училищните дворове и детски градини.


 

Образователна инфраструктура

Реконструкция, ремонт и оборудване на общински образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища и университети, библиотеки, учебни корпуси се подпомагат по ОП „Регионално развитие”. Това е секторната програма, която подпомага осигуряването на подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи територии.

Приоритетната ос, по която община Пазарджик може е избираема за финансиране е Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. Социална инфраструктура.

Община Пазарджик очертава следните обекти като приоритетни в сферата на образователната инфраструктура:

·        Основен ремонт НУ „В. Друмев”;

·        Основен ремонт НУ „Н. Фурнаджиев”;

·        Основен ремонт НУ „В. Левски”;

·        Основен ремонт НУ „Г.С. Раковски”;

·        Основен ремонт ОУ „Хр. Смирненски”;

·        Основен ремонт ОУ „Ст. Захариев”;

·        Основен ремонт ОУ „Хр. Ботев”;

·        Основен ремонт ОУ „Л. Каравелов”;

·        Основен ремонт Прогимназия „Кирил и Методий”;

·        Основен ремонт СОУ „Д. Гачев”;

·        Основен ремонт СОУ „Г. Бенковски”;

·        Основен ремонт СОУ „Г. Брегов”;

·        Основен ремонт на СОУ"Петър Берон";

·        Основен ремонт ЕГ „Б. Брехт”;

·        Основен ремонт ОУ с.Главиница;

·        Основен ремонт ОУ с.Говедаре;

·        Основен ремонт ОУ с.Звъничево;

·        Основен ремонт ОУ с.Ивайло;

·        Основен ремонт ОУ с.Сарая;

·        Основен ремонт ОУ с.Мало Конаре;

·        Основен ремонт ОУ с.Огняново;

·        Основен ремонт на Прогимназия "Асен Златарев" с.Черногорово;

·        Основен ремонт ОУ с.Паталеница;

·        Основен ремонт ОУ с.Црънча;

·        Основен ремонт ОУ с.Хаджиево;

·        Основен ремонт МГ и Гимн."Ив.Аксаков";

·        Основен ремонт на ОУ"Проф.Ив.Батаклиев";

·        Основен ремонт на ОУ"Климент Охридски";

·        Основен ремонт на НУ"Отец Паисий";

·        Изграждане на компютърни кабинети в МГ;

·        Основен ремонт Обединен детски комплекс;

·        Основен ремонт Средношколско общежитие;

·        Изграждане на ЦДГ в с.Мокрище - І етап;

·        Изграждане на ЦДГ с. Братаница;

·        Изграждане на ЦДГ с. Алеко Константиново;

·        Основен ремонт ЦДГ с. Добровница;

·        Основен ремонт ЦДГ с. Паталеница;

·        Основен ремонт ЦДГ с.Мирянци;

·        Основен ремонт ЦДГ с. Црънча;

·        Основен ремонт ЦДГ с. Дебращица;

·        Основен ремонт на ЦДГ “Слънчо”;

·        Основен ремонт на ЦДГ „Калина Малина”;

·        Основен ремонт на ЦДГ „Здравец”;

·        Основен ремонт на ЦДГ “Върбица”;

и други.Социална инфраструктура

Приоритет на Община Пазарджик е подобряване качеството на живот на населението на територията на общината и в частност на качеството на живот на хората в неравностойно положение. Програмата, която подпомага изграждането на подходяща и рентабилна здравна и социална инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи територии, е ОП „Регионално развитие”.

Към настоящия момент Община Пазарджик планува реализацията на проекти, основно свързани със строеж и рехабилитация на социални домове:

    * Дом за стари хора "Г. Кръстевич";
    * Център за рехабилитация  и социална интеграция в с.Звъничево - ІІ етап;
    * Дом за медико-социални грижи за деца „Алберт Алвас”;
    * Социален патронаж Црънча;
    * Социален патронаж Черногорово;
    * Дневен център за деца и младежи с интелектуални затруднения “Вяра, Надежда и Любов”;
    * Дневен център за възрастни с интелектуални затруднения;
    * Дом за стари хора с. Главиница – ІІ етап;
    * Център за рехабилитация и социална интеграция в кв. „Изток” – гр. Пазарджик;

Обекти с важно социално значение:

·        Изграждане на жилища за хора в неравностойно положение от малцинствен произход.

·        Изграждане на обществена баня в кв. “Изток”;
Конкретната приоритетна ос по ОП е Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. Социална инфраструктура.

Други проекти в социалнта сфера, за които общината ще търси финансиране от Структурните фондове на ЕС, са реконструкция, ремонт и оборудване на общински лечебни и здравни заведения за спешна помощ (включително линейки), първична, специализирана извънболнична и болнична помощ; реконструкция, ремонт, разширение и оборудване на общински лечебни рентгенологични заведения и др.

·        Диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания;
 Културна инфраструктура

Към настоящия момент Община Пазарджик планува реализацията на проекти, свързани основно със строеж и ремонт на общинските музеи, галерии и театър:

    *  Регионален Исторически музей;
    *  Художествена галерия "Ст. Доспевски;
    *  ДКТ „К. Величков”;
    *  Читалище „Н. Вапцаров”;
    *  Читалище „Хр. Ботев”;
    *  Читалище „Пробуда”;
    *  Читалище с. Огняново;
    *  Читалище с. Черногорово;
    *  Читалище с.Братаница;
    *  Читалище с.Гелеменово;
    *  Читалище с.Главиница;
    *  Читалище с.Дебръщица;
    *  Читалище с.Добровница;
    *  Читалище с.Мало Конаре;
    *  Читалище с.Пищигово;
    *  Читалище с.Росен;
    *  Читалище с.Сарая;
    *  Читалище с.Црънча;
    *  Читалище с.Черногорово;
    *  Геновата къща;
    *  Хадживелевата къща;
    *  Къща музей „Г. Герасимов”;
    *  Възстановяване на старата часовникова кула.
    *  Център за културно-масова дейност /на мястото на Минералната баня/;
    *  Културен дом в с. Юнаците;

Секторната програма, която финансира инициативи за изграждане на общинска културна инфраструктура, е ОП”Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. Социална инфраструктура. Ще бъдат подкрепени мерки за изграждане и ремонт на културни центрове и всякакви обекти, свързани с културния живот на населението в градските центрове и техните прилежащи територии.


Спорт и спортна инфраструктура

Община Пазарджик очертава като приоритетни в сфера „Спортна инфраструктура” проекти за строеж и ремонт на спортни комплекси, спортни зали, плувни басейни и други спортни съоръжения:

    *

              Работнически комплекс „Зоната на здравето”;
    *

              Спорта зала "Младост";
    *

              Спортна зала "Хебър";
    *

              Спортна зала "Васил Левски";
    *

              Плувен басейн;
    *

              Рехабилитация на спортни обекти във всички населени места от общината;
    *

              Възстановяване на спортната база в училищата – площадки и физкултурни салони;

Мерки в сферата на младежта и спорта ще бъдат подкрепени от ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма, Операция 3.1. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура. Общината може да кандидатства самостоятелно или като член на сдружение на общини. 
 


Туризъм

Проектите за развиване на туристическа инфраструктура и осигуряване на достъп до обекти с туристическо значение (обекти от културно-историческото наследство, природни забележителности  и др.) представляват интерес за община Пазарджик и тя може да потърси финансиране на подобни инициативи по ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма, Операция 3.1.

Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура. Общината може да кандидатства самостоятелно иликато член на сдружение на общини. 

Други общински проекти, които биха могли да получат финансиране по тази мярка:

    *

              Реставрация на църквата „Св. Димитър”;
    *

              Селищна могила  с. Юнаците;
    *

              Баткунска крепост;
    *

              Развитие на природни, културни и исторически атракции, възстановяване и обновяване на планински хижи публична собственост, заслони и съоръжения за безопасност;
    *

              Допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите (комунални услуги и удобства за туристическите атракции и нуждите на посетителите, осигуряваща интегрирано развитие на туристическите продукти) и т.н.

 Административно обслужване

За реализацията на качествено и достъпно административно обслужване Община Пазарджик планира да осъществи следните дейности:

·        Децентрализиране на административните услуги, посредством изграждане на Център за информация и услуги в квартал “Изток” на град Пазарджик, обхващащ района на изток от улиците “Стефан Караджа” и “Пловдивска”;

·        Въвеждане на ефективно обслужване на гражданите на едно гише, т.е издаването на документи с идентично съдържание от различни общински структури да се предоставят на едно и също място;

·        Автоматизиране на административното обслужване по гражданското състояние в кметствата, чрез закупуване и внедряване на необходимия софтуерен продукт;

·        Осигуряване на интернет връзка с всички кметстава на Общината и достъп до общинската локална база данни “Население”;

·        Създаване на електронен регистър чрез цифровизация на семейните регистри;

·        Създаване на гише за обслужване на юридически лица;

·        Създаване на условия за получаване на услуги по електронен път;

·        Разширяване номенклатурата услуги, извършвани в отдел МДТ.


Последна промяна (Сряда, 29 Февруари 2012г. 17:28ч.)