ДАНЪЧЕН   КАЛЕНДАР ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ЗМДТ ЗА 2012г.


Вид на задължението

С 5% отстъпка

І

вноска

ІІ

вноска

ІІІ

вноска

ІV

вноска

1.

ДНИ и ТБО

От 1.03 до 30.04

От 1.03 до 30.06

до 30.10

-

-

2.

Д върху ПС

От 1.03 до 30.04

От 1.03 до 30.06

до 30.10

-

-

3.

Патентен данък

до 31.01

до 31.01

до 30.04

до 31.07

до 31.10

С П Р А В К А

за определените размери на Данък върху недвижимите имоти за 2012 г.

 

 

 

 

 

 

№ по ред

Основа

Размер  

1.

За жилищни имоти

1,3

1.1.

На граждани

1,3

1.2.

На юридически лица

1,3

2. 

За нежилищни имоти

1,3

2.1.

На граждани

1,3

2.2.

На юридически лица

1,3

3. 

По населени места (опишете по-долу):

1,3

 

 

Данни за сметката за превод на Данък върху недвижимите имоти

Име на банката/ клон

"ОББ" АД ПАЗАРДЖИК

Адрес на банката

гр.ПАЗАРДЖИК, ул."11-ТИ АВГУСТ" № 2

IBAN

BG86UBBS80028432441510

BIC

UBBSBGSF

Код вид плащане

 442100

 

 

С П Р А В К А

за определените размери на Данък върху наследствата за 2012 г.

 

 

 

№ по ред

Основа

Размер  за наследствен дял над 250 хил.лв.     (%)

1.

За братя и сестри и техните деца

0,4

2. 

За лица извън посочените в т.1

3,3

 

 

Данни за сметката за превод на Данък върху наследствата

Име на банката/ клон

"ОББ" АД ПАЗАРДЖИК

Адрес на банката

гр.ПАЗАРДЖИК, ул."11-ТИ АВГУСТ" № 2

IBAN

BG86UBBS80028432441510

BIC

UBBSBGSF

Код вид плащане

 442200

С П Р А В К А

за определените размери на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин за 2012 г.

 

 

 

№ по ред

Основа

Размер (%)

1.

При дарение между братя и сестри и техните деца

0,4

2. 

При дарения между лица извън посочените в т.1

3,3

3.

При възмездно придобиване на имущество

2,2

 

 

Данни за сметката за превод на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Име на банката/ клон

"ОББ" АД ПАЗАРДЖИК

Адрес на банката

гр.ПАЗАРДЖИК, ул."11-ТИ АВГУСТ" № 2

IBAN

BG86UBBS80028432441510

BIC

UBBSBGSF

Код вид плащане

 442500

 

С П Р А В К А

за определените размери на Данък върху превозните средства за 2012 г.

№ по ред

Вид на превозното средство

Размер (лв.)

І.

За леки автомобили 

 

1.

до 37 kW включително

0,34

2.

над 37 kW до 55 kW включително

0,4

3.

над 55 kW до 74 kW включително

0,54

4.

над 74 kW до 110 kW включително 

1,1

5.

над 110 kW 

2

ІІ.

За ремаркета на леки автомобили:

 

1.

товарно ремарке 

5

2.

къмпинг ремарке

10

ІІІ.

За мотопеди 

 

ІV.

За мотоциклети:

 

1.

до 125 куб. см включително

12

2.

над 125 до 250 куб. см включително

25

3.

над 250 до 350 куб. см включително 

35

4.

над 350 до 490 куб. см включително 

50

5.

над 490 до 750 куб. см включително 

75

6.

над 750 куб. см 

100

V.

За триколка:

 

1.

до 400 кг включително

4

2.

над 400 кг 

6

VІ.

За автобуси:

 

1.

до 22 места, вкл. мястото на водача 

50

2.

над 22 места, вкл. мястото на водача

100

VІІ.

За товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса за всеки започнат тон товароносимост.

20

VІІІ.

За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите

50

ІХ.

За автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона 

100

Х.

За трактори:

 

1.

от 11 kW до 18 kW включително

5

2.

над 18 kW до 37 kW включително 

7

3.

над 37 kW 

10

ХІ.

За други самоходни машини

25

ХІІ.

За моторни шейни и превозни средства от категория L7 е по ЗДП

50

ХІІІ.

За плавателни средства:

 

1.

За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите

1

2.1.

За корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително

1

2.2.

За всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона

10

3.

За един джет

100

4.

За ветроходни и моторни яхти

20

5.

За скутери

2.7за kw

6.

За влекачи и тласкачи

0,14

7.

За речни несамоходни плавателни съдове

0,5

ХІV.

За гражданските въздухоплавателни средства:

 

1.

За самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети 

20

2.

За параплан

12

3.

За делтаплан

12

4.

За мотоделтаплан

20

5.

За свободен балон

30

6.

За планер

 

 

ХV.

За седлови влекач и влекач за ремарке:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона):

Данък (в лева)

 

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

 

А) с две оси

-

18

8

28

 

18

20

28

64

 

20

22

64

147

 

22

25

190

342

 

25

26

342

600

 

26

28

342

600

 

28

29

331

399

 

29

31

399

655

 

31

33

655

909

 

33

38

909

1381

 

38

-

1007

1369

 

Б) с три и повече оси

36

38

640

888

 

38

40

888

1228

 

40

-

1228

1817

 

ХVІ.

За товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т.:

 

Допустима максимална маса

Данък (в лева)

 

Брой оси на моторното

превозно средство

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

 

А) с две оси

12

13

30

61

 

13

14

61

168

 

14

15

168

237

 

15

-

237

536

 

Б) с три оси

15

17

61

106

 

17

19

106

217

 

19

21

217

282

 

21

23

282

434

 

23

-

434

675

 

В) с четири оси

23

25

282

286

 

25

27

286

446

 

27

29

446

708

 

29

-

708

1050

 

Данни за сметката за превод на Данък върху превозните средства

Име на банката/ клон

"ОББ" АД ПАЗАРДЖИК

Адрес на банката

гр.ПАЗАРДЖИК, ул."11-ТИ АВГУСТ" № 2

IBAN

BG86UBBS80028432441510

BIC

UBBSBGSF

Код вид плащане

 442300

 

                  С П Р А В К А

 

за размера на дължимия туристически данък за средствата за подслон и местата за настаняване

№ по ред

Основа

 

Размер  за нощувка, лв.

1.

категория 1 звезда

0,60

2. 

категория 2 звезди

0,80

3.

категория 3 звезди

1,00

4.

категория 4 звезди

1,20

5.

категория 5 звезди

1,40

 

Данни за сметката за превод на Туристически данък

Име на банката/ клон

"ОББ" АД ПАЗАРДЖИК

Адрес на банката

гр.ПАЗАРДЖИК, ул."11-ТИ АВГУСТ" № 2

IBAN

BG86UBBS80028432441510

BIC

UBBSBGSF

Код вид плащане

 442800

 

С П Р А В К А

за определените размери на Патентния данък по зони и дейности

Забележка: Изменене в ЗМДТ за 2009г-"Лицата, който осъществяват в един обект едновременно патентните дейности  по т.ІІІ и т.ХХХІ от приложението, дължат данък само за дейността по т.ІІІ от приложението

 

№ по ред

Патентни дейности

Размер на данъка по зони:

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

ІV зона

V зона

VІ зона

VІІ зона

VІІІ зона

ІХ зона

І.

Средства за подслон и места за настаняване 1 и 2 звезди, с не повече от 20 стаи 

220

190

180

75

25

 

 

 

 

ІІ.

Заведения за хранене и развлечения:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ресторанти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

1—2 звезди

15

14,5

14

5

3

 

 

 

 

1.2.

3 звезди

30

29

28

10

6

 

 

 

 

2.

Заведения за бързо обслужване:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

1—2 звезди

8

7,5

7

2

1

 

 

 

 

2.2.

 3 звезди

20

19

18

6

3

 

 

 

 

3.

Питейни заведения, с изключение на посочените в т.2.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

1—2 звезди

8

7,5

7

2

1

 

 

 

 

3.2.

3 звезди

20

19

18

6

2

 

 

 

 

4.

Кафе-сладкарници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

1—2 звезди

8

7,5

7

2

1

 

 

 

 

4.2.

3 звезди

30

29

28

10

3

 

 

 

 

5.

Барове:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Дневни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

2 звезди

30

29

28

10

3

 

 

 

 

б)

3 звезди

52

50

48

24

10

 

 

 

 

5.2.

Нощни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

2 звезди

39

37

35

14

5

 

 

 

 

б)

3 звезди

65

63

61

36

20

 

 

 

 

6.

Бюфети, каравани и павилиони

300

295

290

175

75

 

 

 

 

ІІІ.

Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта +Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература - една дейност

10

9

8

4

2

 

 

 

 

ІV.

Платени паркинги

60

55

50

20

5

 

 

 

 

V.

Дърводелски услуги  

360

355

350

100

50

 

 

 

 

VІ.

Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги 

390

385

380

110

40

 

 

 

 

VІІ.

Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали

1000

990

980

700

500

 

 

 

 

VІІІ.

Обущарски и шапкарски услуги 

60

58

56

40

30

 

 

 

 

ІХ.

Металообработващи услуги

480

475

470

200

100

 

 

 

 

Х.

Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги 

390

385

380

130

60

 

 

 

 

ХІ.

Машинописни и/или копирни услуги 

420

415

410

220

180

 

 

 

 

ХІІ.

Козметични услуги, поставяне на татуировки 

450

440

430

200

130

 

 

 

 

ХІІІ.

Маникюр, педикюр

260

255

250

80

60

 

 

 

 

ХІV.

Часовникарски услуги 

180

175

170

70

60

 

 

 

 

ХV.

Тапицерски услуги

360

355

350

200

180

 

 

 

 

ХVІ.

Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми 

650

645

640

230

190

 

 

 

 

ХVІІ.

Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства 

1000

990

980

350

280

 

 

 

 

ХVІІІ.

 Ремонт на електро- и водопроводни инсталации 

260

255

250

130

100

 

 

 

 

ХІХ.

Стъкларски услуги 

325

320

315

130

100

 

 

 

 

ХХ.

Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти 

465

460

455

174

47

 

 

 

 

ХХІ.

Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем — данъкът се определя в лв. според местонахождението на обекта.

1800

1790

1780

600

300

 

 

 

 

ХХІІ.

Компаньонки и компаньони 

5200

5100

5000

3520

3000

 

 

 

 

ХХІІІ.

Масажистки и масажисти 

1300

1290

1280

660

500

 

 

 

 

ХХІV.

Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти 

4550

4540

4530

2700

2000

 

 

 

 

ХХV.

Фотографски услуги 

600

590

580

300

200

 

 

 

 

ХХVІ.

Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти 

1000

990

980

200

100

 

 

 

 

ХХVІІ.

Санитарни възли, наети под аренда 

300

290

280

190

150

 

 

 

 

ХХVІІІ.

Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини

130

127,5

125

70

50

 

 

 

 

ХХІХ.

Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги 

85

82,5

80

60

50

 

 

 

 

ХХХ.

Заложни къщи 

18200

18150

18100

6600

3000

 

 

 

 

ХХХІ.

Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература 

120

117,5

115

60

30

 

 

 

 

ХХХІІ.

Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) 

900

890

880

390

300

 

 

 

 

ХХХІІІ.

Игри с развлекателен или спортен характер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон

170

165

160

110

100

 

 

 

 

2.

За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла

22

21

20

10

8

 

 

 

 

3.

За зали за боулинг и кегелбан

104

102

100

55

40

 

 

 

 

4.

За зали за билярд 

104

102

100

55

40

 

 

 

 

ХХХІV.

Фитнес центрове и спортни зали:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

за 1 кв.м.

3,5

3,45

3,4

2

1,5

 

 

 

 

2.

и за един фитнес уред

300

300

300

300

300

 

 

 

 

ХХХV.

Химическо чистене, пране и гладене 

325

320

315

187

133

 

 

 

 

ХХХVІ.

Мелничарски услуги:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

За мелници за брашно 

18

18

18

18

18

 

 

 

 

2.

За мелници за фураж стационарни 

600

600

600

600

600

 

 

 

 

ХХХVІІ.

Услуги с атрактивен характер:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

корабчета

750

750

750

750

750

 

 

 

 

2.

лодки

450

450

450

450

450

 

 

 

 

3.

яхти

900

900

900

900

900

 

 

 

 

4.

джетове

900

900

900

900

900

 

 

 

 

5.

влакчета

30

30

30

30

30

 

 

 

 

6.

файтони

75

75

75

75

75

 

 

 

 

7.

водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения

150

150

150

150

150

 

 

 

 

8.

зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни

150

150

150

150

150

 

 

 

 

9.

въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши

150

150

150

150

150

 

 

 

 

10.

детски колички и моторчета

150

150

150

150

150

 

 

 

 

11.

стрелбища

300

300

300

300

300

 

 

 

 

ХХХVІІІ.

Обучение на водачи на моторни превозни средства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

мотопеди, мотоциклети

425

420

415

275

200

 

 

 

 

2.

други МПС

900

895

890

550

400

 

 

 

 

ХХХІХ.

Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства 

2000

2000

2000

2000

2000

 

 

 

 

ХХХХ.

Услуги със земеделска и горска техника:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

комбайн

330

330

330

330

330

 

 

 

 

2.

трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини 

110

110

110

110

110

 

 

 

 

3.

прикачни, навесни и стационарни машини 

11

11

11

11

11

 

 

 

 

 

 

Данни за сметката за превод на Патентния данък

Име на банката/ клон

"ОББ" АД ПАЗАРДЖИК

Адрес на банката

гр.ПАЗАРДЖИК, ул."11-ТИ АВГУСТ" № 2

IBAN

BG86UBBS80028432441510

BIC

UBBSBGSF

Код вид плащане

 441400