PostHeaderIconПублична Общинска собственост

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -ПАЗАРДЖИК
АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Към дата 05.02.2008 14:12:23

 

N: по ред

Номер и дата на съставяне на акта за общинска собственост

Номер на преписката

Местонахождение

Вид и описание на имота

Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта

Предоставени права за управление

Възникнали или учредени вещни права

Наличие на концесионен договор

Актове по силата на които имотът или част от него е престанал да бъде общински

Заповеди за отписване на акта за общинска собственост

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

14.11.2005

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Братаница кв.52 УПИ V-спортна  площадка

зап.№263/30.10.2003год.

1.Урегулиран поземлен имот V-спортна площадка (асфалтова настилка) в кв.52, състоящ се от

2 625 (две хиляди шестотин двадесет и пет) кв.м.

2.Масивна ограда с метални пана с височина 3.00метра и дължина 206л.м.

51 512 (петдесет и една хиляди петстотин и дванадесет) лева- данъчно удостоверение 001350 от 03.11.2005год.

Кмета на Община Пазарджик

не

2

2

14.11.2005

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Мокрище местност "Горен герен"поземлен имот 000120 по КВС.

Поземлен имот  000120  местност "Горен герен" с начин на трайно ползване гробище, състоящ се от 1,097дка  (един декар и 97кв.м.)  осма категория

1 036,70лева (хиляда тридесет и шест лева и 70ст)- данъчно удостоверение 001427 от 09.11.2005год.

Кмета на Община Пазарджик

не

3

3

14.11.2005

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Юнаците местност "Под гробищата"поземлен имот 000256 по КВС.

Поземлен имот  000256  местност "Под гробищата" с начин на трайно ползване гробище, състоящ се от 10,411дка  ( десет декара и четиристотин и единадесет кв.м.)  четвърта категория

6 558.90лева (шест хиляди петстотин петдесет и осем лева и 90ст)- данъчно удостоверение 001425 от 09.11.2005год.

Кмета на Община Пазарджик

не

4

4

15.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Гелеменово

УПИ ІV-съвет в кв.10, Заповед №128/08.07.1962 год.

1.Урегулиран поземлен имот ІV-съвет в кв.10 състоящ се от 1 979 кв.м./хиляда деветстотин седемдесет и девет/

2.Двуетажна масивна сграда с изба-кметство застроена на площ от 236 кв.м./двеста тридесет и шест/,строена през 1949 год.

3.Двуетажна масивна сграда-/пристройка/-читалище застроена на площ от 370 кв.м./триста и петдесет/,строена през 1983 год.

4.Масивна едноетажна сграда-тоалетни застроена на площ от 14 кв.м./четеринадесет/,строена през 1949 год.

20 141.30 лв./двадесет хиляди,сто четеридесе и един лв., 30 ст./

Читалище "Нова младеж" с.Гелеменово със Заповед №734/29.03.1994 год.Пристройка към съществуваща масивна сграда на два етажа на площ от 370 кв.м./триста и седемдесет/.

няма

5

5

16.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Тюлийски дъбе " поземлен имот № 000042 по КВС.

Поземлен имот № 000042  местност "Тюлийски дъбе" с начин на трайно ползване гробище, състоящ се от 2,004 дка. ( два дка. и четири кв.м.)  шеста категория

1 202,40лева (хиляда двеста и два лв. и 40 ст.)

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

6

6

16.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност " Храстите " поземлен имот № 000115 по КВС.

Поземлен имот № 000115  местност "Храстите" с начин на трайно ползване гробище, състоящ се от 2,007 дка. ( два дка. и седем  кв.м.) четвърта категория

1 204,20лева (хиляда двеста и четири лв. и 20 ст.)

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

7

7

09.12.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Главиница, местност " Голяма река " поземлен имот № 133001 по КВС.

Поземлен имот № 133001  местност "Голяма река" с начин на трайно ползване -  Пасище, мера, състоящ се от 5,100 дка. (пет  дка. и сто  кв.м.) четвърта категория

227,20 лева (двеста двадесет и седем лв. и 20 ст.)

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

8

8

09.12.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Мирянци, местност "Балабанката " поземлен имот № 012100 по КВС.

Поземлен имот № 012100  местност "Балабанката" с начин на трайно ползване гробище, състоящ се от 5,487 дка. ( пет  дка. и четиристотин осемдесет и седем кв.м.) четвърта категория

3 451,10лева (три хиляди четиристотин петдесет и един лв. и 10 ст.)

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

9

9

20.12.2005

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Добровница поземлен имот № 000337 по КВС.

Поземлен имот № 000337-гробище с начин на трайно ползване гробище, състоящ се от 7.267дка.    ( седем декара , двеста шестдесет и седем кв.м.) .

4 578.20 лева (четери хиляди,петстотин седемдесет и осем лв. и двадесет ст.)- данъчно удостоверение №002308 от 12.12.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

10

10

20.12.2005

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Звъничево, местност "Черни могили"  поземлен имот № 000472 по КВС.

Поземлен имот  000472  местност "Черни могили" с начин на трайно ползване "гробище," състоящ се от 9,912 дка  ( девет  декара деветстотин и дванадесет кв.м.)  осма категория

9 366,80 ( девет хиляди триста шестдесет и шест лв и 80 ст.)- удостоверение № 001862/20.12.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик

не

11

11

21.12.2005

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Црънча поземлен имот № 000484 по КВС.

Поземлен имот № 000484-гробище с начин на трайно ползване гробище,местност "Коритски път" състоящ се от 15.317 дка. (петнадесет декара , триста и седемнадесет кв.м.) .

9 190.20 лева (девет хиляди,сто и деветдесет лв. и двадесет ст.)- данъчно удостоверение №001865 от 20.12.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

12

12

21.12.2005

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Паталеница поземлен имот № 000790 по КВС.

Поземлен имот № 000790-гробище с начин на трайно ползване гробище  състоящ се от 7.877 дка. (седем декара , осемстотин седемдесет и седем кв.м.) .

7 089.30 лева (седем хиляди,осемдесет и девет лв. и тридесет ст.)- данъчно удостоверение №001864 от 20.12.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

13

13

21.12.2005

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Паталеница поземлен имот № 000653 по КВС.

Поземлен имот № 000653-гробище с начин на трайно ползване гробище  състоящ се от 2.168 дка. (два декара , сто шестдесет и осем кв.м.) .

2 263.40 лева (две хиляди,двеста шестдесет и три лв. и четеридесет ст.)- данъчно удостоверение №001863 от 20.12.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

14

14

21.12.2005

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Мокрище поземлен имот № 040006 по КВС.

Поземлен имот № 040006 с начин на трайно ползване лека атлетика,футбол в местността "Горен герен"  състоящ се от 21.617 дка. (двадесет и един декара , шестотин и седемнадесет кв.м.),осма категория .

20 428.10 лева( двадесет хиляди,четеристотин двадесет и осем лв. и десет ст.)- данъчно удостоверение №002565 от 20.12.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

15

15

21.12.2005

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Мокрище УПИ ХІV-кметство кв.17 по действащия подробен устройдтвен план на с.Мокрище,Заповед №150/21.06.2005 год.

Масивна едноетажна сграда-обществена тоалетна застроена на площ от 10 кв.м./десет кв.м./ в УПИ ХІV-кметство кв.17

219.80 лева(двеста и деветнадесет лв. и осемдесет ст.)- данъчно удостоверение №002564 от 20.12.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

16

16

29.12.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Огняново, местност " Мерата " поземлен имот № 000303 по КВС.

Поземлен имот № 000303  местност "Мерата" с начин на трайно ползване гробище, състоящ се от 8,228 дка. ( осем  дка. и двеста двадесет и осем кв.м.) пета категория.

7 775.50 лева (седем хиляди седемстотин седемдесет и пет лв. и 50 ст.)

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

17

17

29.12.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Крали Марко, местност " Орешака " поземлен имот № 000040  по КВС.

Поземлен имот № 000040  местност "Орешака" с начин на трайно ползване гробище, състоящ се от 2,518 дка. ( два дка. петстотин и осемнадесет  кв.м.) първа категория

1 586,30лева (хиляда  петстотин осемдесет и шест лв. и 30 ст.)

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

18

18

29.12.2005

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Априлци поземлен имот № 000058 по КВС.

Поземлен имот № 000058-гробище с начин на трайно ползване гробище  състоящ се от 3.895 дка. (три декара , осемстотин деветдесет и пет кв.м.) .

2 453.90 лева (две хиляди,четеристотин петдесет и три лв.,деветдесет ст.)- данъчно удостоверение №002656 от 27.12.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

19

19

29.12.2005

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Априлци поземлен имот №503008 по КВС.

Поземлен имот №503008-нива с начин на трайно ползване гробище  състоящ се от 2.715 дка. (два декара , седемстотин и петнадесет кв.м.) ,пета категория.

1 710.50 лева ( хиляда,седемстотин и десет лв.,петдесет ст.)- данъчно удостоверение №002655 от 27.12.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

20

20

29.12.2005

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Юнаците кв.20 УПИ І-спортен комплекс

зап.№102/25.01.2001год.

Урегулиран поземлен имот І-Спортен комплекс  в кв.20, състоящ се от 14 030 кв.м. (четеринадесет хиляди и тридесет кв.м.).

13 426.70 лв. (тринадесет хиляди,четеристотин двадесет и шест лв.,седемдесет ст.) - данъчно удостоверение № 002710 от 29.12.2005год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

21

21

29.12.2005

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Црънча кв.47 УПИ ІV-Културен дом

зап.№1981/19.12.2001год.

1.Урегулиран поземлен имот ІV-Културен дом  в кв.47, състоящ се от 2 169 кв.м. (две хиляди сто шестдесет и девет кв.м.).

2.Масивна двуетажна сграда с изба-културен дом състояща се от:

-изба-на площ от 231 кв.м.(двеста тридесет и един кв.м.)

-първи етаж-на площ от 594 кв.м.(петстотин деветдесет и четери кв.м.)

-втори етаж -на площ от 548 кв.м.(петстотин четеридесет и осем кв.м.)

3.Масивна едноетажна сграда-тоалетна на площ от 37 кв.м.(тридесет и седем кв.м.)

Сградите са строени през 1963 год.

13 428.20 лв. (тринадесет хиляди,четеристотин двадесет и осем лв.,двадесет ст.) - данъчно удостоверение № 002050 от 27.12.2005год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

22

22

29.12.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с . Главиница, местност " Топлика " поземлен имот № 017187 по КВС.

Поземлен имот № 017187  местност "Топлика" с начин на трайно ползване гробище, състоящ се от 13,214 дка. ( тринадесет дка.двеста и четиринадесет  кв.м.)

12 487,20 лева (дванадесет хиляди  четиристотин осемдесет и седем лв. и 20 ст.)

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

23

23

29.12.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с . Овчеполци ,урегулиран  поземлен имот ІІІ - Детска градина  в кв.40 по плана на селото  утвърден със зап.№ 2015 от 29.12.2001 год.

Застроен урегулиран поземлен имот ІІІ -  Детска градина в кв. 40 по плана на с. Овчеполци  със площ 3 611 кв.м.( три хиляди шестстотин  и единадесет кв.м.)

4 150 , 80 лв.(четири хиляди сто и петдесет лв. и 80 ст.)  по  удостоверение за данъчна оценка  Изх.№ 002405 от 22.12.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

24

24

30.12.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с . Главиница, кв.25 , УПИ ІІІ - Културен дом, обществени услуги  и озеленяване по плана одобрен със заповеди : № 605/23.02.1968 г.; № 109/30.05.2000 г.

№ 40/14.02.2005 г.и №175/08.07.2005 г.

1.Застроен  урегулиран поземлен имот ІІІ - Културен дом,обществени услуги  и озеленяване с площ    5 348 кв.м. (пет хиляди  триста четиридесет и осем кв.м.)

2.Културен дом - двуетажна масивна сграда  построена през 1963 год. със застроена  площ 378    кв.м. (триста седемдесет и осем кв.м.) състояща се от:

- Изба в южната част на сградата на площ 70 кв.м. (седемдесет кв.м.)  - преустроена в младежки   клуб с външно покрито  стълбище, входно антре и зала.

- Първи етаж на площ 378 кв.м. ( триста седемдесет и осем кв. м.) включващ:

южен вход - входно антре и гримьорни два броя

централен източен вход - входно антре,репетиционна зала,сцена със зрителна зала,стая ПО,     склад, стълбищна клетка  и от източната страна - закрита тераса с площ 21 кв.м.( двадесет и     един кв.м.) и открита  тераса с  площ 76 кв.м.(седемдесет и шест кв. м.)

- Втори етаж на площ 378 кв.м. включващ:

площадка,читалня,библиотека,книгохранилище,балкон  към зрителната зала, кинокабина и       открита тераса с площ 21 кв.м.(двадесет и един кв.м.)

3.Обществена  тоалетна - едноетажна масивна сграда построена през 1963 г. с площ 6 кв.м.(шест    кв. м.)

4.Паянтова жилищна сграда в лошо състояние с площ 67 кв.м.(шестдесет и седем кв.м.)построена    през 1957 год.. състояща се от входно антре, две стаи и склад.

т.1. УПИІІІ-12 803,10 лв.(дванадесет хиляди  осемстотин и три лв. и десет ст.)

т.2. Културен дом - 19 607,30 лв.(деветнадесет лв.шестстотин и седем лв.и тридесет ст.)

т.3. Тоалетна -  144,30 лв. (сто четиридесет и четири лв. и тридесет ст.)

т.4. Паянтова жил. сграда - 946,50 лв.(деветстотин четиридесет и шест лв. и петдесет ст.) всички  с удостоверение № 002563 от 22.12.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

25

25

09.01.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Пищигово поземлен имот № 000583 местност "Димов кладенец" по КВС.

Поземлен имот № 000583-гробище с начин на трайно ползване гробище  състоящ се от 11.920 дка. (единадесет декара , деветстотин и двадесет кв.м.) .

8 582.40 лева (осем хиляди,петстотин осемдесет и два лв.,четеридесет ст.)- данъчно удостоверение №000093 от 04.01.2006 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

26

26

12.01.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Добровница кв.30 УПИ Спортен терен

зап.№1776/01.09.1982 год.

Урегулиран поземлен имот Спортен терен  в кв.30, състоящ се от 13 895 кв.м. (тринадесет хиляди, осемстотин деветдесет и пет кв.м.).

30 463.40 лв. (тридесет хиляди,четеристотин шестдесет и три лв.,четеридесет ст.) - данъчно удостоверение № 000333 от 11.01.2006год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

27

27

18.01.2006

област Пазарджик, община Пазарджик,бул."Цар Освободител" кв.140, Част от поземлен имот №1690 - Спортен комплекс "ХЕБЪР", УПИ ІІ - Спорт

1/Част от застроен  поземлен имот №1690 - Спортен комплекс "ХЕБЪР" участваща с 11 170.78 кв.м. (единадесет хиляди, сто и седемдесет кв.м. и 78 кв.см.) в УПИ ІІ -  Спорт  в кв.140 по плана на гр.Пазарджик.

2/Масивна сграда на две нива със застроена площ 396 кв.м.,построена през 1974 год.състояща се от:а/Южна част - едноетажна - спортна зала и б/Северна част - двуетажна - 2 съблекални,4 стаи,лекарски кабинет и тоалетна.

3/Масивна едноетажна сграда  със застроена площ 540 кв.м.,построена през 1978 год.състояща се от зала за волейбол.

4/Масивна едноетажна сграда  със застроена площ 7.80 кв.м.,построена през 1978 год.- представляваща склад.

5/Масивна едноетажна сграда със застроена площ 34 кв.м.,построена през 1985 год.,представляваща  гараж.

6/Масивна едноетажна сграда  с изба със застроена площ 177 кв.м.построена през 1978 год.,състояща се от възстановителен център на етажа:сауна,съблекалня,лекарски кабинет,масажна,възстановителна,склад,коридор и котелно в сутерена.

7/Масивна едноетажна сграда със застроена площ 425 кв.м.,построена през 1979 год.състояща се от зала за борба,съблекалня,санитарен възел,коридор и стая на треньора.

8/Масивна едноетажна сграда със застроена площ 425 кв.м.,построена през 1975 год.състояща се от зала за вдигане на тежести,съблекалня,санитарен възел,коридор,фотолаборатория и склад.

9/Масивна едноетажна сграда със застроена площ 37.50 кв.м.,построена през 1979 год.,представляваща дърводелска работилница.

10/Масивна едноетажна сграда /сглобяема конструкция тип "Балканстрой" на бетонова основа/със застроена площ от 88 кв.м.с пристройка от южната част/масивна едноетажна сграда/ със застроена площ от 16 кв.м.,построени през 1979 год.,състоящи се от 2 бр.съблекални,2 бр.бани,2 бр.треньорски стаи и 2 бр.складови помещения.                                Продължава в р.13

726 537.10 лв. (седемстотин двадесет и шестхиляди  петстотин тридесет и седем лв.и 10 ст.) - данъчно удостоверение № 000516 от 18.01.2006год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

28

28

24.01.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Ивайло поземлен имот № 000306 местност "Алтън пара" по КВС.

Поземлен имот № 000306-гробище с начин на трайно ползване гробище  състоящ се от 6.364 дка. (шест декара , триста шестдесет и четери кв.м.) .

7 239.70 лева (седем хиляди,двеста тридесет и девет лв.,седемдесет ст.)- данъчно удостоверение №000821 от 24.01.2006 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

29

29

24.01.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Ивайло поземлен имот № 000131 местност "Кулински ливади" по КВС.

Поземлен имот № 000131-гробище с начин на трайно ползване гробище  състоящ се от 7.299 дка. (седем декара ,двеста деветдесет и девет кв.м.) .

7 882.90 лева (седем хиляди,осемстоти осемдесет и два лв.,деветдесет ст.)- данъчно удостоверение №000822 от 24.01.2006 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

30

30

25.01.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Величково УПИ І-общ.дом,поща и здравна служба кв.53 по действащия подробен устройдтвен план на с.Величково,Заповед №3285/19.04.1945 год.

Масивна едноетажна сграда-обществена тоалетна застроена на площ от 6 кв.м./шест кв.м./ в УПИ І-общ.дом,поща и здравна служба кв.53

68.80 лева(шестдесет и осем лв. и осемдесет ст.)- данъчно удостоверение №000550 от 19.01.2006 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

31

31

25.01.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Юнаците УПИ І-кметство и други обществени нужди кв.31 по действащия подробен устройдтвен план на с.Юнаците,Заповед №102/25.01.2001 год.

Масивна едноетажна сграда-обществена тоалетна застроена на площ от 6 кв.м./шест кв.м./ в УПИ І-кметство и други обществени сгради кв.31

166.30 лева(сто шестдесет и шест лв. и тридесет ст.)- данъчно удостоверение №000551 от 19.01.2006 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

32

32

15.02.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Хаджиево, местност "Герена" поз.имот №000272 по КВС.

1/Поземлен имот №000272  местност "Герена" с начин на трайно ползване лека атлетика, футбол,състоящ се от 23,003 дка./двадесет и три дка. и 3 кв.м./.

2/ Едноетажна масивна сграда /съблекални/ със застроена площ 192 кв.м./сто деветдесет и два кв.м./,построена през 1970 год.,състояща се от :фоае, 2 бр.съблекални, 2 бр.санитарни възли,антре и 4 бр.стаи.

3/ Едноетажна масивна сграда /тоалетна/ със застроена площ 2 кв.м./два кв.м./,построена през1971 год.

4/Едноетажна масивна сграда  със застроена площ 5 кв.м./пет кв.м./,построена през1970 год.,представляваща помещение за охрана.

5/Едноетажна масивна сграда  със застроена площ 5 кв.м./пет кв.м./,построена през1970 год.,представляваща помещение за продажба на билети.

23 028 (двадесет и три хиляди  двадесет и осем лв.) - данъчно удостоверение 000823 от 24.01.2006год.

Кмета на Община Пазарджик на основание Чл.12 ал.5 от ЗОС.

не

33

33

17.02.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Величково поземлен имот № 000688 по КВС.

Поземлен имот № 000688 с начин на трайно ползване лека атлетика,футбол  състоящ се от 15.751 дка. (петнадесет декара , седемстотин петдесет и един кв.м.).

11 340.70 лв.( единадесет хиляди,триста и четеридесет лв. и седемдесет ст.)- данъчно удостоверение №001492 от 15.02.2006 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

34

34

17.02.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Огняново ,поземлен имот № 000372 по КВС.

1/ Поземлен имот № 000372 с начин на трайно ползване - спортен терен, състоящ се от 22.978 дка. ( двадесет и два дка , деветстотин седемдесет и осем кв.м.)

2/Едноетажна масивна сграда със застроена площ 150 кв.м.( сто и петдесет кв.м.),построена през 1960 год.,състояща се от 2 бр.съблекални, 2 бр.санитарни възли, стая на съдията, склад и фоае.

33 715.10 лв.( тридесет и три хиляди, седемстотин и петнадесет лв. и 10 ст.)- данъчно удостоверение №000824 от 24.01.2006 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

НЯМА

35

35

17.02.2006

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Огняново, местност " Мерата " поземлен имот № 000303 по КВС.

1/ Едноетажна масивна сграда със застроена площ 24 кв./ двадесет и четири кв.м./, състояща се от едно помещение за провеждане на тъжни ритуали, построена през 1982 год.

2/ Навес с три оградни стени със застроена площ 26 кв.м.,построен през 1982 год.

603.90 лева ( шестстотин  и три лв. и 90 ст.)

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

НЯМА

36

36

17.02.2006

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с . Мало Конаре, местност " Хаджийска могила" поземлен имот № 001251 по КВС.

Поземлен имот № 001251  местност "Хаджийска могила" с начин на трайно ползване гробище, състоящ се от 4,718 дка. ( четири дка. седемстотин и осемнадесет  кв.м.)

5 095,40 лева ( пет хиляди  и деветдесет и пет лв. и 40 ст.),данъчно удостоверение №000091/04.01.2006 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

НЯМА

37

37

17.02.2006

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с . Мало Конаре, местност " Баталите" поземлен имот № 002563 по КВС.

Поземлен имот № 002563  местност "Баталите" с начин на трайно ползване гробище, състоящ се от 15,615 дка. ( петнадесет дка. шестстотин и петнадесет  кв.м.)

16 864,20 лева ( шестнадесет хиляди  и осемстотин шестдесет и четири лв. и 20 ст.),данъчно удостоверение №000092/04.01.2006 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

НЯМА

38

38

21.02.2006

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с . Овчеполци, местност " Под селото " поземлен имот № 000310 по КВС.

Поземлен имот № 000310  местност "Под селото" с начин на трайно ползване гробище, състоящ се от 12,243 дка. ( дванадесет хиляди двеста четиридесет и три  кв.м.),четвърта категория при неполивни условия

8 815.00 лева (осем хиляди осемстотин и петнадесет лв.) по удостоверение № 001494 от 15.02.2006 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

39

39

06.03.2006

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с. Синитево, местност " Среща" поземлен имот № 015004 по КВС.

1/Поземлен имот № 015004  местност "Среща" с начин на трайно ползване гробище, състоящ се от 8,850 дка. ( осем дка. осемстотин и петдесет  кв.м.)

2/Едноетажна масивна сграда - църква и параклис,построена 2005 год. със застроена площ 28 /двадесет и осем/кв.м.

3/Навес,построен 2005 год.със застроена площ 40 /четиридесет/кв.м.

12 050,00 лева ( дванадесет хиляди  и петдесет лв.),данъчно удостоверение №001643/21.02.2006 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

НЯМА

40

40

13.03.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Дебращица поземлен имот № 000241 по КВС.

Поземлен имот № 000241-гробище с начин на трайно ползване гробище,местност "Башов дол," състоящ се от 5.283 дка. (пет декара , двеста осемдесет и три кв.м.) .

3 803.80 лева (три хиляди,осемстотин и три лв. и осемдесет ст.)- данъчно удостоверение №001943 от 10.03.2006 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

41

41

13.03.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Дебращица поземлен имот № 000242 по КВС.

Поземлен имот № 000242- с начин на трайно ползване спортен терен,местност "Башов дол," състоящ се от 14.230 дка. (четеринадесет декара , двеста и тридесет кв.м.) .

10 245.60 лева (десет хиляди,двеста четеридесет и пет лв. и шестдесет ст.)- данъчно удостоверение №001939 от 10.03.2006 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

42

42

13.03.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Братаница поземлен имот № 000152 по КВС.

Поземлен имот № 000152-гробище с начин на трайно ползване гробище, състоящ се от 9.233 дка. (девет декара , двеста тридесет и три кв.м.) .

9 971.60 лева (девет хиляди,деветстотин седемдесет и един лв. и шестдесет ст.)- данъчно удостоверение №002003 от 09.03.2006 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

43

43

22.03.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Величково поземлен имот № 000779 по КВС.

Поземлен имот № 000779-гробище с начин на трайно ползване гробище, състоящ се от 1.600 дка. (един декар и шестотин кв.м.) .

1 152.00 лева (хиляда,сто петдесет и два лв.)- данъчно удостоверение №002449 от 22.03.2006 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

44

44

22.03.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Величково УПИ-за гробище в кв.11 Заповед №3285/19.04.1945 год.

Урегулиран поземлен имот-за гробище в кв.11 по плана на с.Величково, състоящ се от 7 594 кв.м.. (седем хиляди петстотин деветдесет и четери кв.м.) .

8 144.60 лева (осем хиляди,сто четеридесет и четери лв. и шестдесет ст.)- данъчно удостоверение №002451 от 22.03.2006 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

45

45

28.03.2006

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Черногорово, местност " Горни ливади " поземлен имот № 009204 по КВС.

Поземлен имот № 009204  местност " Горни ливади " с начин на трайно ползване -  Пасище с храсти, състоящ се от 29,917 дка. ( двадесет и девет  дка. и деветстотин и седемнадесет  кв.м.) трета категория.

1575,10 лева (хиляда петстотин седемдесет и пет лв. и 10 ст.) по удостоверение  №002205/2006 г.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

46

46

28.03.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Гелеменово поземлен имот № 000243 по КВС.

Поземлен имот № 000243 с начин на трайно ползване спортен терен  състоящ се от 18.363 дка. (осемнадесет декара , триста шестдесет и три кв.м.).

14 653.70 лв.( четеринадесет хиляди,шестотин петдесет и три лв. и седемдесет ст.)- данъчно удостоверение №000206 от 21.09.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

47

47

13.04.2006

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Драгор

УПИ ІІ-читалище,сладкарница в кв.24, .

Част от двуетажна масивна сграда с изба застроена на площ от 414.75 кв.м./четеристотин и четеринадесет кв.м. седемдесет и пет кв.см./,строена през 1966 год.,както следва:.

-на първи етаж:

киносалон с балкон,сцена,фоайе със самостоятелен вход със стълбище за втори етаж на площ от 194 кв.м.

помещение на площ от 37 кв.м.

помещения два бр. на площ от 36 кв.м.

фоайе с отделен вход,стълбище за втори етаж на площ от 17 кв.м.

стълбище за мазето на кметството и изба на площ от 40 м.кв.

помещение на площ от 37 кв.м. за кметство

изба под киносалона с отделен вход на площ от 168 кв.м.

-на втори етаж:

фоайе,прожекционна,хранилище,библиотека,заседателна зала на площ от 174 кв.м.

фоайе за кметството и читалището на площ от 50 кв.м.

19 461.90 лв./деветнадесет хиляди,четеристотин шестдесет и един лв., 90 ст./

Читалище "Епископ Дионисий" с.Драгор със Заповед №734/29.03.1994 год..

няма

48

48

04.05.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, гр.Пазарджик, ПИ №0001 кадастрален район 508 по кадастралния план на Градски парк остров "Свобода".

Масивна едноетажна сграда / Клуб "Печенеги"/построена 1953 год.на площ 130  кв.м./сто и тридесет кв.м./ състояща се от :  канцелария,работилница, склад, баня, тоалетна, съблекалня, стая за велосипедисти и 2 бр.коридори.

9 862.70 лева/девет хиляди осемстотин шестдесет и два лв. и 70 ст.)- данъчно удостоверение №001946 от 09.03.2006 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

няма

49

50

31.05.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Црънча поземлен имот № 000433 по КВС.

Поземлен имот № 000433 с начин на трайно ползване спортен терен в местността "Кутела"  състоящ се от 21.198 дка. (двадесет и един декара , сто деветдесет и осем кв.м.).

22 893.80 лева( двадесет и две хиляди,осемстотин деветдесет и три лв. и осемдесет ст.)- данъчно удостоверение №004561 от 30.05.2006 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

50

51

01.06.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Братаница кв.35  Стадион- заповед №56/07.03.2006год.

1.Застроен урегулиран поземлен имот Стадион  в кв.35, състоящ се от 22 352 (двадесет и две хиляди триста петдесет и два) кв.м.

2.Масивна сграда-съблекалня, състояща се от:

-2бр.ниски тела с височина 4.20м. и застроена площ 58кв.м.-общо 116кв.м.

-високо тяло с височина 6.30м. и застроена площ 58кв.м.

3.Подобрения:

-площадки пред и около сградата, изпълнени с базалтови плочи с обща площ 406кв.м.

-ограда с метални колове и мрежа-пано с обща дължина 70м.л.

44 328 лв. (четиридесет и четири хиляди триста двадесет и осем лв) - данъчно удостоверение № 004238 от 29.05.2006год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

51

52

06.06.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, гр.Пазарджик бул."Ал.Самболийски" кв.140 УПИ ІV - Спортна зала

1.Застроен урегулиран поземлен имот ІV - Спортна зала  в кв.140 с площ от 2 299.55 кв.м.( две хиляди двеста деветдесет и девет кв.м.и 55 кв.см.)

28 744.40 лв. (двадесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и четири лв.и 40 ст.) - данъчно удостоверение № 004367 от 30.05.2006год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

52

53

13.06.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Братаница част от поземлен имот № 276 кв.16- зап.№178/04.10.1962год

Част от поземлен имот № 276 в кв.16, състояща  се от 220кв.м. (двеста и двадесет кв.м.), попадаща в улица с о.т. о.т.57-58

505.30 лева (петстотин и пет лева и тридесет ст.) данъчно удостоверение №004759 от 12.06.2006г.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС- имотът се заема за улица с о.т. о.т.57-58

не

53

54

13.06.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Братаница част от поземлен имот № 277 кв.16- зап.№178/04.10.1962год

Част от поземлен имот № 277 в кв.16, състояща  се от 400кв.м. (четиристотин кв.м.), попадаща в улица с о.т. о.т.57-58

835.20 лева (осемстотин тридесет и пет лева и двадесет  ст.) данъчно удостоверение №004759 от 12.06.2006г.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС- имотът се заема за улица с о.т. о.т.57-58

не

54

55

13.06.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Ивайло част от поземлен имот № 247 кв.20- зап.№3371/23.07.1968 год

Част от поземлен имот № 247 в кв.20, състояща  се от 185 кв.м. (сто осемдесет и пет кв.м.), попадаща в улица с о.т. о.т.69-68

424.90 лева (четеристотин двадесет и четери лв 90 ст.) данъчно удостоверение №004753/12.06.2006г.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС- имотът се заема за улица с о.т. о.т.69-68

не

55

56

13.06.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Ивайло част от поземлен имот № 695 кв.20- зап.№3371/23.07.1968 год

Част от поземлен имот № 695 в кв.20, състояща  се от 21 кв.м. (двадесет и един кв.м.), попадаща в улица с о.т. о.т.69-68

48.20 лева (четеридесет и осем лв 20 ст.) данъчно удостоверение №004752/12.06.2006г.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС- имотът се заема за улица с о.т. о.т.69-68

не

56

57

13.06.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Пищигово част от поземлен имот № 860 кв.29 и 42 зап.№60/16.03.2004 год

Част от поземлен имот №860 в кв.29 и 42, състояща  се от 74 кв.м. (седемдесет и четери кв.м.), попадаща в улица с о.т. о.т.114-114а-114б

92.10 лева (деветдесет и два лв. 10 ст.) данъчно удостоверение №004758/12.06.2006г.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС- имотът се заема за улица с о.т. о.т.69-68

не

57

58

13.06.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Пищигово част от поземлен имот № 858 кв.29  зап.№60/16.03.2004 год

Част от поземлен имот №858 в кв.29 , състояща  се от 514 кв.м. (петстотин и четеринадесет кв.м.), попадаща в улица с о.т. о.т.114-114а-114б

639.50 лева (шестотин тридесет и девет лв. 50 ст.) данъчно удостоверение №004757/12.06.2006г.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС- имотът се заема за улица с о.т. о.т.69-68

не

58

59

13.06.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Пищигово част от поземлен имот № 668 кв.54  зап.№1026/10.09.1996 год

Част от поземлен имот №668 в кв.54 , състояща  се от 70.20 кв.м. (седемдесет кв.м.20 кв.см.), попадаща в улица с о.т. о.т.186-187

87.30 лева (осемдесет и седем лв. 30 ст.) данъчно удостоверение №004755/12.06.2006г.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС- имотът се заема за улица с о.т. о.т.69-68

не

59

60

13.06.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Пищигово част от поземлен имот № 669 кв.54  зап.№1026/10.09.1996 год

Част от поземлен имот №669 в кв.54 , състояща  се от 85.80 кв.м. (осемдесет и пет кв.м.80 кв.см.), попадаща в улица с о.т. о.т.186-187

106.70 лева (сто и шест лв. 70 ст.) данъчно удостоверение №004755/12.06.2006г.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС- имотът се заема за улица с о.т. о.т.69-68

не

60

61

13.06.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Пищигово част от поземлен имот № 670 кв.54  зап.№1026/10.09.1996 год

Част от поземлен имот №670 в кв.54 , състояща  се от 88 кв.м. (осемдесет и осем кв.м.), попадаща в улица с о.т. о.т.186-187

109.50 лева (сто и девет лв. 50 ст.) данъчно удостоверение №004754/12.06.2006г.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС- имотът се заема за улица с о.т. о.т.69-68

не

61

62

13.06.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Ивайло част от поземлен имот № 42 кв.3 зап.№28/11.02.2004 год

Част от поземлен имот №42 в кв.3 състояща  се от 17 кв.м. (седемнадесет кв.м.), попадаща в обслужваща улица.

39.00 лева (тридесет и девет лв.) данъчно удостоверение №004751/12.06.2006г.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС- имотът се заема за улица с о.т. о.т.69-68

не

62

63

27.06.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, гр.Пазарджик част от поземлен имот № 2125 кв.59 А

Част от поземлен имот №2125 в кв.59 А състояща  се от 100 кв.м. (сто кв.м.), попадаща в обслужващи улици с о.т.335а-335б и о.т.336-332а

1 112.50 лева (хиляда сто и дванадесет лв. 50 ст.) данъчно удостоверение №005189/27.06.2006г.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС- имотът се заема за улици с о.т.335а-335б и о.т.336-332а

не

63

64

27.06.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, гр.Пазарджик част от поземлен имот № 2137 кв.59 А

Част от поземлен имот №2137 в кв.59 А състояща  се от 876 кв.м. (осемстотин седемдесет и шест кв.м.), попадаща в обслужващи улици с о.т.335а-335б и о.т.333-335

9 745.50 лева (девет хиляди седемстотин четеридесет и пет лв. 50 ст.) данъчно удостоверение №005188/27.06.2006г.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС- имотът се заема за улици с о.т.335а-335б и о.т.336-332а

не

64

65

27.06.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, гр.Пазарджик част от поземлен имот № 501525 кв.185 Заповед №288/27.10.2004 год.

Част от поземлен имот №501525 в кв.185 състояща  се от 30 кв.м. (тридесет кв.м.), попадаща в обслужваща улица с о.т.1158в-1160б-1160а

333.70 лева (триста тридесет и три лв. 70 ст.) данъчно удостоверение №005190/27.06.2006г.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС- имотът се заема за улици с о.т.335а-335б и о.т.336-332а

не

65

66

29.06.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, гр.Пазарджик част от поземлен имот № 501538 кв.185 Заповед №288/27.10.2004 год.

Част от поземлен имот №501538 в кв.185 състояща  се от 10.47 кв.м. (десет кв.м. и четеридесет и седем кв.см.), попадаща в обслужваща улица с о.т.1158в-1160б-1160а

116.50 лева (сто и шестнадесет лв. 50 ст.) данъчно удостоверение №005191/28.06.2006г.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС- имотът се заема за улици с о.т.335а-335б и о.т.336-332а

не

66

67

29.06.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, гр.Пазарджик част от поземлен имот № 2123 кв.59 А

Част от поземлен имот №2123 в кв.59 А състояща  се от 93 кв.м. (деветдесет и три кв.м.), попадаща в обслужваща улица с о.т.335-335а-336а-336

1034.60 лева ( хиляда  тридесет и четери лв. 60 ст.) данъчно удостоверение №005186/28.06.2006г.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС- имотът се заема за улици с о.т.335а-335б и о.т.336-332а

не

67

68

05.07.2006

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Черногорово, местност "Долна Авлия " поземлен имот № 030055 по КВС.

Поземлен имот № 030055  местност "Долна Авлия" с начин на трайно ползване гробище, състоящ се от 44,612 дка. (четиридесет и четири  дка. шестстотин и дванадесет  кв.м.) шеста категория

88 331,80 лева.( осемдесет и осем хиляди триста тридесет и един лв. и 80 ст.)- Удостоверение изх. № 005062 от 27.06.2006 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

68

69

11.07.2006

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Черногорово, местност "Лаката " поземлен имот № 035198 по КВС.

Поземлен имот № 035198  местност "Лаката" с начин на трайно ползване Пасище, мера, състоящ се от 1,640 дка. (хилядя дка. шестстотин и четиридесет  кв.м.) четвърта категория.

73,10 лева.( седемдесет и три лв. и десет ст.)- Удостоверение изх. № 005039 от 20.06.2006 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

69

70

16.10.2006

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Мало Конаре, местност "Потока" поземлен имот № 000138 по КВС.

Поземлен имот № 000138 местност "Потока" с начин на трайно ползване дере,овраг,яма, състоящ се от 69.037 дка. (шестдесет и девет  дка. тридесет и седем кв.м.).

69 037 лв.( шестдесет и девет хиляди и тридесет и седем лв.)

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

70

71

13.11.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Синитево, местност "Биберица" поз.имот №000019 по КВС.

1/ Едноетажна полумасивна сграда /съблекални/ със застроена площ 133 кв.м./сто тридесет и три кв.м./,построена през 1970 год.,състояща се от :фоае, 2 бр.съблекални, 2 бр.санитарни възли, 2бр. стаи.

2/ Едноетажна полумасивна сграда /тоалетна/ със застроена площ 12 кв.м./дванадесет кв.м./,построена през1970 год.

3/Едноетажна полумасивна сграда  /тоалетна/ със застроена площ 4 кв.м./четири кв.м./,построена през1970 год.

1 461.20 лв. ( хиляда  четиристотин шестдесет и един лв.и 20 ст.) - данъчно удостоверение 0008382 от 27.10.2006год.

Кмета на Община Пазарджик на основание Чл.12 ал.5 от ЗОС.

не

71

72

17.11.2006

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Мало Конаре кв.1 УПИ ІV-Културен дом и услуги

зап.№255/06.11.2000год.

1/Двуетажна масивна сграда - Културен дом с открита тераса от 213 кв.м.и изба, построена  1962 год.със застрлоена площ 795 кв.м.състояща се от :

-изба - с площ  556 кв.м.[ петстотин петдесет и шест кв.м.) - кафе-аператив и пенсионерски клуб

-първи етаж - с площ  795 кв.м.(седемстотин деветдесет и пет кв.м.)- фоае, магазин със склад, стълбище, зала за събрания със санитарен възел, склад, санитарен възел, театрален салон със сцена и балкон с 473 места.

-втори етаж - с  площ  689 кв.м. кв.м.(шестстотин осемдесет и девет кв.м.) - 2 бр.репетиционни зали, 2 бр.гримьорни,помещение за ел.табло,санитарен възел, коридор с бар-плот.

Сградата е построена в УПИ ІV - Културен дом и услуги кв.1 с.Мало Конаре.

104 634.40 лв. ( сто и четири хиляди шестстотин тридесет и четири лв.40 ст.) - данъчно удостоверение № 008887 от 16.11.2006год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

72

73

18.01.2007

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Мало Конаре, местност "Летището" поземлен имот № 118085 по КВС.

Поземлен имот № 118085  местност "Летището" с начин на трайно ползване Пасище, мера, състоящ се от 31.314 дка. (тридесет и един  дка. триста и четеринадесет  кв.м.) четвърта категория.

1 395 лв.( хиляда триста деветдесет и пет лв.)- Удостоверение изх. № 000571 от 11.01.2007 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

73

74

24.01.2007

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност " Кабайк " поземлен имот № 003006 Пасище ,мера по КВС.

Поземлен имот № 003006  местност "Кабайк" с начин на трайно ползване : Пасище, мера, състоящ се от 109,036 дка. ( сто и девет дка. и тридесет и шест  кв.м.) .Категория на земята при неполивни условия: десета ( 15,205),седма  (93,831)

1 445,50 лева (хиляда четеристотин четеридесет и пет лв. и 50 ст.)

Няма

Не

74

75

24.01.2007

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност " Поляната " поземлен имот № 060041 Пасище ,мера по КВС.

Поземлен имот № 060041  местност "Поляната" с начин на трайно ползване : Пасище, мера, с площ от 105,393 дка. ( сто и пет дка. и триста деветдесет и три  кв.м.) .Категория на земята при неполивни условия: седма

1 580,90 лева (хиляда петстотин и осемдесет  лв. и 90 ст.)

Няма

Не

75

76

24.01.2007

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност " Узунджала " поземлен имот № 061002 Пасище ,мера по КВС.

Поземлен имот № 061002  местност "Узунджала" с начин на трайно ползване : Пасище, мера, с площ от 74,558 дка. ( седемдесет и четери дкал ипетстотин петдесет и осем кв.м.) .Категория на земята при неполивни условия: четвърта

3 075,50 лева ( три хиляди  и седемдесет и пет  лв. и 50 ст.)

Няма

Не

76

77

12.02.2007

област Пазарджик, община Пазарджик, гр.Пазарджик УПИ ІV-паркинг кв.359 Заповед №345/18.12.2006 год.

Урегулиран поземлен имот ІV-паркинг в кв.359 състояща  се от 329 кв.м. (триста двадесет и девет кв.м.).

6 909 лева (шест хиляди деветстотин и девет лв.) данъчно удостоверение №001873/08.02.2007 г.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

77

78

12.02.2007

Област Пазарджик, Община Пазарджик, гр.Пазарджик, квартал "Гарата" кв.48,УПИІІІ - жилищно строителство в част от партерния етаж на двуетажна жилищна сград.

Квартален клуб  в част от партерния етаж на двуетажна масивна  жилищна сграда, построен  през 1967 год.  с площ 90.00 кв. м. (деветдесет кв.м.) състоящ се от: две зали, две сервизни помещения  и антре.

5 817,50 лв.(пет хиляди осемстотин и седемнадесет лв. и 50 ст.)- данъчно удостоверение № 002375/2007 год.

Няма

Не

78

79

27.03.2007

област Пазарджик, община Пазарджик,ул."Д-р Никола Ламбрев" кв.2 А - Индустриална зона Поземлен имот №10706 - Спортен комплекс "Зона на здравето", УПИ V - За спорт

1/ Поземлен имот №10706 попадащ в източната част на УПИ V - Спорт /ЗОНА НА ЗДРАВЕТО/ в кв.2А - Индустриална зона по плана на гр.Пазарджик с площ  26 294 кв.м. ( двадесет и шест хиляди двеста деветдесет и четири кв.м.)

2/Масивна сграда със застроена площ 1251 кв.м., построена през 1972 год.състояща се от :

а/ Високо тяло -  спортна зала с площ 756 кв.м.

б/ Ниско тяло   : съблекални, парокотелно, кабинети  и санитарни възли със застроена площ 495 кв.м. и изба с площ 159 кв.м.

Сградата е  в много лошо състояние. Липсват : врати,  прозорци, подови настилки,облицовки и  инсталации.                                                                                                                         Виж в р.13

370851.40 лв. ( триста и седемдесет хиляди  осемстотин петдесет и един лв.и 40 ст.) - данъчно удостоверение № 003491 от 22.03.2007год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

79

80

28.05.2007

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Добровница УПИ ХІІІ-пенсионерски клуб кв.36 Заповед №122/25.04.2007 год.

Урегулиран поземлен имот ХІІІ-пенсионерски клуб в кв.36 състоящ  се от 910 кв.м. (деветстотин и десет кв.м.).

2 757.80 лева (две хиляди седемстотин петдесет и седем лв. и 80 ст.) данъчно удостоверение №005382/08.05.2007 г.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

80

81

13.06.2007

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Звъничево, местност "Поповица" поз.имот №000701 по КВС.

Поземлен имот 000701 местност "Поповица" по КВС на с.Звъничево с начин на трайно ползване "Лесопарк" ,състоящ се от 14, 356дка V-та категория

25 266.60 лв. ( двадесет и пет хиляди двеста шестдесет и шест лева и 60ст.) - данъчно удостоверение 006460 от 11.06.2007год.

Кмета на Община Пазарджик на основание Чл.12 ал.5 от ЗОС.

не

81

82

15.06.2007

област Пазарджик, община Пазарджик, гр.Пазарджик УПИ ІІ-паркинг кв.139 Заповед №83/26.03.2007 год.

Урегулиран поземлен имот ІІ-паркинг в кв.139 състоящ  се от 1 802 кв.м. (хиляда осемстотин и два кв.м.).

19 101.20 лева (деветнадесет хиляди сто и един лв. 20 ст.) данъчно удостоверение №006675/15.06.2007 г.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

не

82

83

18.06.2007

Област Пазарджик, община Пазарджик, с.Говедаре, местност "Марица" поземлен имот № 000042 по КВС.

1/ Поземлен имот № 000042 с начин на трайно ползване - спортен терен, състоящ се от 16.910 дка. ( шестнадесет дка деветстотин и десет кв.м ) в местността  "Марица" по КВС на с.Говедаре.

2/Едноетажна масивна сграда със застроена площ 120 кв.м.( сто и двадесет кв.м.),построена през 1990 год.,състояща се от 2 бр.съблекални и фоае.

29 837.10лв.( двадесет и девет хиляди осемстотин  тридесет и седем лв. и 10 ст.)- данъчно удостоверение №006770 от 15.06.2007 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

НЯМА

83

84

04.07.2007

Област Пазарджик, община Пазарджик, с.Паталеница поземлен имот № 000877 по КВС.

Поземлен имот № 000877 с начин на трайно ползване - лека атлетика,футбол , състоящ се от 22.734 дка. (двадесет и два дка. седемстотин тридесет и четери кв.м. ) по КВС на с.Паталеница

38 011.20лв.(тридесет и осем хиляди и единадесет лв. и 20 ст.)- данъчно удостоверение №007313 от 04.07.2007 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

НЯМА

84

85

05.07.2007

Област Пазарджик, община Пазарджик, с.Звъничево поземлен имот № 000447  по КВС.

Поземлен имот № 000447 местност "Алчака" с начин на трайно ползване - Блато , Х категория, състоящ се от 70.711 дка. (седемдесет декара и седемстотин и единадесет  кв.м. ) по КВС на с.Звъничево.

93 338.50лв.(деветдесет и три хиляди  триста тридесет и и осем лева и 50 ст.)- данъчно удостоверение №006518 от 11.06.2007 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

НЯМА

85

86

23.10.2007

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с . Главиница, кв.29 , УПИ І - Здравен  дом, СНС   и поща по плана одобрен със заповеди : № 605/23.02.1968 г. и № 10/ 28.01.1998 г.

1.Младежки дом - едноетажна сграда със сглобяема конструкция на бетонова основа  с двускатен покрив покрит с етернитови плоскости на площ 142,40 кв. м.( сто четиридесет и два кв.м. и четиридесет кв.см.), построена 1980 год.

7 831,80 лв. ( седем хиляди осемстотин тридесет и един лв. и  осемдесет ст.) по удостоверение изх.№ 010117/15.10.2007 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

86

87

01.11.2007

област Пазарджик, община Пазарджик, с.Огняново кв.48 УПИ І - Кметство и читалище

зап.№68/15.03.2007год.

Урегулиран поземлен имот І - Кметство и читалище в кв.48 по плана на с.Огняново състоящ се от 3 570 кв.м./ три хиляди петстотин и седемдесет /.

1/Едноетажна масивна сграда - Кметство с открита тераса от 480 кв.м., със застроена площ 390 кв.м.състояща се от : 5 бр.канцеларии,коридор,тоалетна, ритуална зала и склад.

2/Двуетажна масивна сграда със застроена площ 445 кв.м.,с изба,  състояща се от :

- І-ви етаж -  югоизточна  страна : кафе-аператив с два входа, кухня, умивалня, стълбище за втори етаж

- І-ви етаж - югозападна страна : фоае, кафе-аператив с две мокри помещения,2 бр.складове,тоалетна с 3 бр.клетки, библиотека,стълбище за ІІ-ри етаж.

ІІ- ри етаж - югоизточна страна : стълбище, коридор, 2 бр.зали, стая, тоалетни.

ІІ - ри етаж- югозападна страна : стълбище, коридор,книгохранилище,балкон, стая за прожектиране.

3/Масивна сграда със застроена площ 235 кв.м.,състояща се от: киносалон и сцена

4/Едноетажна масивна сграда на две нива със застроена площ 170 кв.м.с изба /ниско тяло към киносалона/,състояща се от : стълбище за избата, 6 бр.помещения, 2 бр.тоалетни.

5/Двуетажна масивна сграда със застроена площ 105 кв.м.с изба, състояща се от : 3 бр.стаи, тоалетна, коридор и стълбище.

Сградите са построени 1971 год.

86 437.90лв. ( осемдесет и шест хиляди четиристотин тридесет и седем лв.90 ст.) - данъчно удостоверение № 010116 от 24.10.2007 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

не

87

88

15.12.2007

област Пазарджик, община Пазарджик, гр.Пазарджик кв.432 А УПИ ІV - Помпена станция.Заповед №163/10.07.2000 год.

1/ Урегулиран поземлен имот ІV - Помпена станция в кв.432 А с площ от 2 726 кв.м.( две хиляди седемстотин двадесет и шест кв.м.)

2/ Едноетажна масивна сграда с изба и застроена площ 310 кв.м.- сглобяема конструкция, построена 1987 год.Сградата е недовършена:без инсталации,без врати  и прозорци, в много лошо техническо състояние.

3/ Двуетажна масивна сграда със застроена площ 172 кв.м.,без изба, построена 1978 год.Сградата е в много лошо техническо състояние7 без инсталации, без врати и прозорци, с разрушени на много места вътрешни преградни стени.

4/ Черпателен резервоар с площ 105 кв.м. и вместимост 840 куб.м.

5/ 4 бр.метални конструкции за прожектори в лошо техническо състояние.

6/ 4 бр.сондажи с дълбочина 15 м.

7/ 2 бр.канализационни шахти с дълбочина до 5 м.

124 933.00 лв. ( сто двадесет и четири деветстотин тридесет и три лв.) - данъчно удостоверение № 012385 от 13.12.2007год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

Няма

88

89

19.12.2007

Област Пазарджик, община Пазарджик, с.Звъничево поземлен имот № 036005  по КВС.

Поземлен имот № 036005 местност "Бостаните" с начин на трайно ползване - Пасище, мера ,ІV категория, състоящ се от 4.250 дка. (четири декара и двеста и петдесет кв.м. ) по КВС на с.Звъничево.

189.30лв.(сто осемдесет и девет лева и 30ст.)- данъчно удостоверение №012443 от 18.12..2007 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

НЯМА

89

90

19.12.2007

Област Пазарджик, община Пазарджик, с.Звъничево поземлен имот № 013002  по КВС.

Поземлен имот № 013002 местност "Корията" с начин на трайно ползване -пасище, мера ,ІV категория, състоящ се от 8, 114 дка. (осем декара и 114 кв.м. ) по КВС на с.Звъничево.

361.50лв.(триста шестдесет и един лев и 50ст.)- данъчно удостоверение №012444 от 18.12..2007 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

НЯМА

90

91

19.12.2007

Област Пазарджик, община Пазарджик, с.Звъничево поземлен имот № 038005  по КВС.

Поземлен имот № 038005 местност "Бостаните" с начин на трайно ползване -пасище, мера ,ІV категория, състоящ се от 3,831 дка. (три декара осемстотин тридесет и един кв.м.) по КВС на с.Звъничево.

170.70лв.(сто и седемдесет лева и 70ст.)- данъчно удостоверение №012454 от 18.12.2007 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

НЯМА

91

92

27.12.2007

Област Пазарджик, община Пазарджик, с.Братаница поземлен имот № 131002  по КВС.

Поземлен имот № 131002 местност "Средореките" с начин на трайно ползване -пасище, мера , V категория, състоящ се от 2,740 дка. (два декара седемстотин и четиридесет  кв.м.) по КВС на с.Братаница.        ,

96.20лв.(деветдесет и шест лева и 20ст.)- данъчно удостоверение №012452 от 18.12.2007 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

НЯМА

92

93

27.12.2007

Област Пазарджик, община Пазарджик, с.Братаница поземлен имот № 132001  по КВС.

Поземлен имот № 132001 местност "Средореките" с начин на трайно ползване -пасище, мера , V категория, състоящ се от 6,519 дка. (шест декара петстотин и деветнадесет   кв.м.) по КВС на с.Братаница.        ,

228.80лв.(двеста двадесет и осем лева и 80ст.)- данъчно удостоверение №012453 от 18.12.2007 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

НЯМА

93

94

27.12.2007

Област Пазарджик, община Пазарджик, с.Братаница поземлен имот № 132002  по КВС.

Поземлен имот № 132002 местност "Средореките" с начин на трайно ползване -пасище, мера , V категория, състоящ се от 24,012 дка. двадесет и четири декара и дванадесет кв.м.) по КВС на с.Братаница.        ,

842.80лв.(осемстотин четиридесет и два лева и 80ст.)- данъчно удостоверение №012451 от 18.12.2007 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

НЯМА

94

95

27.12.2007

Област Пазарджик, община Пазарджик, с.Братаница поземлен имот № 071001  по КВС.

Поземлен имот № 071001 местност "Герметата" с начин на трайно ползване -пасище, мера , V категория, състоящ се от 94,932 дка.( деветдесет и четири декара деветстотин тридесет и два кв.м.) по КВС на с.Братаница.        ,

3 332,10лв.(три хиляди триста тридесет и два лева и 10ст.)- данъчно удостоверение №012450 от 18.12.2007 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

НЯМА

95

96

27.12.2007

Област Пазарджик, община Пазарджик, с.Братаница поземлен имот № 068001 по КВС.

Поземлен имот № 068001 местност "Герметата" с начин на трайно ползване -пасище, мера , V категория, състоящ се от 15,930 дка.( петнадесет декара деветстотин и тридесет кв.м.) по КВС на с.Братаница.        ,

559,10лв.(петстотин петдесет и девет лева и 10ст.)- данъчно удостоверение №012448 от 18.12.2007 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

НЯМА

96

97

27.12.2007

Област Пазарджик, община Пазарджик, с.Братаница поземлен имот № 069001 по КВС.

Поземлен имот № 069001 местност "Герметата" с начин на трайно ползване -пасище, мера , V категория, състоящ се от 2,148 дка.( два декара сто четиридесет и осем кв.м.) по КВС на с.Братаница.        ,

75.40лв.(седемдесет и пет лева и 40ст.)- данъчно удостоверение №012449 от 18.12.2007 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

НЯМА

97

98

27.12.2007

Област Пазарджик, община Пазарджик, с.Братаница поземлен имот № 063001 по КВС.

Поземлен имот № 063001 местност "Герметата" с начин на трайно ползване -пасище, мера , V категория, състоящ се от 6,355 дка (шест декара триста петдесет и пет  кв.м.) по КВС на с.Братаница.

223,10лв.(двеста двадесет и три лева и 10ст.)- данъчно удостоверение №012445 от 18.12.2007 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

НЯМА

98

99

27.12.2007

Област Пазарджик, община Пазарджик, с.Братаница поземлен имот № 064001 по КВС.

Поземлен имот № 064001 местност "Герметата" с начин на трайно ползване -пасище, мера , V категория, състоящ се от 1,549 дка (един декар петстотин четиридесет и девет  кв.м.) по КВС на с.Братаница.

54.40лв.(петдесет и четири лева и 40ст.)- данъчно удостоверение №012446 от 18.12.2007 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

НЯМА

99

100

27.12.2007

Област Пазарджик, община Пазарджик, с.Братаница поземлен имот № 066001 по КВС.

Поземлен имот № 066001 местност "Герметата" с начин на трайно ползване -пасище, мера , V категория, състоящ се от 1,210 дка (един декар двеста и десет  кв.м.) по КВС на с.Братаница.

42.50лв.(четиридесет и два лева и 50ст.)- данъчно удостоверение №012447 от 18.12.2007 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС

НЯМА

100

101

31.01.2008

Област Пазарджик, община Пазарджик, с. Росен, поземлен имот № 000082 по КВС.

Поземлен имот № 000082 с начин на трайно ползване - пясък , състоящ се от 13.438 дка (тринадесет  дка. и четиристотин тридесет и осем  кв.м.) ,  категория Х , месност  "Павльовица" в землището на с. Росен.

11 287,90лв.(единадесет хиляди двеста осемдесет и седем лева и 90 ст.)- данъчно удостоверение № 001027 от 29.01.2008 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12,ал.5 от ЗОС.

НЯМА