PostHeaderIconЧастна Общинска собственост

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -ПАЗАРДЖИК
АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Към дата 05.02.2008 14:13:04

 

N: по ред

Номер и дата на съставяне на акта за общинска собственост

Номер на преписката

Местонахождение

Вид и описание на имота

Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта

Предоставени права за управление

Разпоредителни действия с имота

Включен в капитала на търговско д-во с общинско участие

Актове по силата на които имотът или част от него е престанал да бъде общински

Заповеди за отписване на акта за общинска собственост

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

02.11.2005

област Пазарджик, община Пазарджик с.Величково  местност "Възстановими граници" поземлен имот 001007

Незастроен поземлен имот 001007, др.селскостопанска територия,местност "Възстановими граници",състоящ се от 3,898 (три декара и осемстотин деветдесет и осем кв.м.) четвърта категория

2069,40лева( две хиляди шестдесет и девет лева и 40ст)

Кмета на Община Пазарджик

няма

2

2

02.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Добровница УПИ VІІ-4 кв.68

Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ-4 в кв.68 състоящ се от 980 (деветстотин и осемдесет) кв.м.

1 075.30 (хиляда седемдесет и пет лева и 30ст.)лева

`няма

няма

3

3

08.11.2005

3

Област Пазарджишка,Община Пазарджик,гр. Пазарджик, ул."Петър Бонев" квартал 134, УПИ І- общ.   по  ПКП и ПР - заповеди № 72/12.05.1999 год. и  №27/23.01.2003 год.

Североизточната част от урегулиран поземлен имот І - общ. в кв. 134  по плана на гр. Пазарджик,състояща се от 144/594 ид.части незастроено дворно място

897,10 лв. - удостоверение  № 001347803.11.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик

няма

4

4

08.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Пищигово

Урегулиран поземлен имот ХІІ-търговия и услуги по плана на с.Пищигово Заповед №122/30.05.2005 год.

1.Урегулиран поземлен имот ХІІ-търговия и услуги в кв.55 по плана на с.Пищигово състоящ се от      2 350/две хиляди,триста и петдесет/  кв.м.

2.Два броя сглобяеми дървени бараки на бетонова основа на площ всяка една от тях по 145.75/сто четеридесет и пет и 0.75/кв.м. строени през 1980 год.

3.Масивна едноетажна сграда-външна тоалетна на площ от 39 /тридесет и девет/кв.м. строена през 1980 год.

5 432.40 /пет хиляди,четеристотин тридесет и два лв. 0.40/ лв.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС

няма

5

5

08.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Братаница   кв.37  УПИ ХІІ-общ.

Застроен урегулиран поземлен имот ХІІ-общ. в кв.37 състоящ се от 1170 (хиляда сто и седемдесет) кв.м.

2 334.20 (две хиляди триста тридесет и четири лева и 20ст)лева-данъчно удостоверение №001348/03.11.2005год.

`няма

признато право на строеж на Павел Йорданов Стоев-удостоверение от 01.11.1963год.

6

6

08.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.42  УПИ ХІV-8679

Застроен урегулиран поземлен имот ХІV-8679  в кв.42 състоящ се от 445 (четиристотин четиридесет и пет) кв.м.

3 115 .00 (три хиляди сто и петнадесет) лева-данъчно удостоверение №00143708.11.2005год.

няма

признато право на строеж на Кирил Атанасов Налбантов-договор от №4.11.1957год.С нотариален акт №67 том V н.д.1742/1991год. жилищната сграда е прехвърлена на Анна Кирилова Стойчева и Климент Кирилов Налбантов

за 1/2 идеална част- заповед № 2340/02.12.2005 год.

7

7

14.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Кунчова могила", поземлен имот № 011001

Поземлен имот № 011001 - нива в местността "Кунчова могила"  с площ 4,023 дка.(четири декара и двадесет и три кв.м.),четвърта категория

432,50 лв. ( четиристотин тридесет и два лв. и 50 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

8

8

14.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Кунчова могила", поземлен имот № 011019

Поземлен имот № 011019 - нива в местността "Кунчова могила"  с площ 22,538 дка.( двадесет и  два  декара и петстотин тридесет и осем кв.м.),четвърта категория

2 422,80лв. ( две хиляди четиристотин двадесет и два лв. и 80 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

9

9

14.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Червенака", поземлен имот № 010016

Поземлен имот № 010016 - нива в местността "Червенака"  с площ 11,810 дка.(единадесет дек. и  осемстотин и  десет кв.м.),четвърта категория

1 269,60лв. ( хиляда двеста шестдесет и девет лв. и 60 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

10

10

14.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Копаните", поземлен имот № 016011

Поземлен имот № 016011 - нива в местността "Копаните"  с площ 50,523 дка.(петдесет  дек. и  петстотин двадесет и три кв.м.), шеста категория (43.836),пета категория (5,508 ) и четвърта ка-

тегория (1,179)

3 533,10 лв. (три хиляди петстотин тридесет и три лв. и 10 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

11

11

14.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Копаните", поземлен имот № 016097

Поземлен имот № 016097 - нива в местността "Копаните"  с площ 7,731 дка.(седем  дек. и  седемстотин тридесет и един кв.м.) четвърта категория

831,10 лв. (осемстотин тридесет и един лв. и 10 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

12

12

14.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Бехчийско кладенче", поземлен имот № 014009

Поземлен имот № 014009 - нива в местността "Бехчийско кладенче"  с площ 0,514 дка.(петстотин и четиринадесет  кв.м.,) десета категория .

3,90 лв. (три лв. и 90 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

13

13

14.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Бехчийско кладенче", поземлен имот № 041023

Поземлен имот № 041023 - нива в местността "Бехчийско кладенче"  с площ 5,674 дка.(пет дек. и шестстотин седемдесет и четири  кв.м.,) шеста категория .

383 лв. (триста осемдесет и три лв.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

14

14

14.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Узунджала", поземлен имот № 002008

Поземлен имот № 002008 - нива в местността "Узунджала"  с площ 36,429 дка.(тридесет и шест дек. и четиристотин двадесет и девет   кв.м.,) ,четвърта  категория .

3 916,10 лв. (три хиляди  деветстотин и шеснадесет лв.и 10 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

15

15

14.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Узунджала", поземлен имот № 002028

Поземлен имот № 002028 - нива в местността "Узунджала"  с площ  2,997 дка.(два дка. и деветстотин деветдесет и седем   кв.м.,) ,четвърта  категория .

322,20 лв. (триста двадесет и два лв.и 20 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

16

16

14.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Узунджала", поземлен имот № 002051

Поземлен имот № 002051 - нива в местността "Узунджала" с площ  3,257 дка.(три дка. и двеста петдесет и седем    кв.м.,) ,четвърта  категория .

350,10 лв. (триста и петдесет лв.и 10 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

17

17

14.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Узунджала", поземлен имот № 002072

Поземлен имот № 002072 - нива в местността "Узунджала" с площ  14,972 дка.(четиринадесет дка. и деветстотин седемдесет и два  кв.м.,) ,четвърта  категория .

1 609 ,50 лв. (хиляда шестстотин и девет  лв.и 50 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

18

18

14.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Ямките", поземлен имот № 017004

Поземлен имот № 017004 - нива в местността "Ямките" с площ  3,454 дка.(три дка. и четиристотин петдесет и четири  кв.м.,) ,четвърта  категория .

371,30 лв. (триста седемдесет и един лв.и 30 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

19

19

14.11.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр. Пазарджик, в кв. 68 ,урегулиран поземлен имот  ХVІІ- търговия и услуги , одобрен със заповед №205/09.12.1999  год.

Незастроен  урегулиран поземлен имот ХVІІ - търговия и услуги  в кв. 68 по плана на гр. Пазарджик, състоящ се от 380 кв.м.

2369,30 лв. - удостоверение № 001568/14.11.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик

няма

№1248/07.06.2006 год.

20

20

14.11.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр. Пазарджик, в кв. 68 ,урегулиран поземлен имот  ХVІІІ- търговия и услуги , одобрен със заповед №205/09.12.1999  год.

Незастроен  урегулиран поземлен имот ХVІІІ - търговия и услуги  в кв. 68 по плана на гр. Пазарджик, състоящ се от 288 кв.м.

1794,20 лв. - удостоверение № 001567/14.11.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик

няма

№1311/14.06.2006 год.

21

21

14.11.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр. Пазарджик, в кв. 68 ,урегулиран поземлен имот  ХV- търговия и услуги , одобрен със заповед №205/09.12.1999  год.

Незастроен  урегулиран поземлен имот ХV - търговия и услуги  в кв. 68 по плана на гр. Пазарджик, състоящ се от 272 кв.м.

1694,60 лв. - удостоверение № 001570/14.11.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик

няма

№ 1312/14.06.2006  год.

22

22

14.11.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр. Пазарджик, в кв. 68 ,урегулиран поземлен имот  ХІV- търговия и услуги , одобрен със заповед №205/09.12.1999  год.

Незастроен  урегулиран поземлен имот ХІV - търговия и услуги  в кв. 68 по плана на гр. Пазарджик, състоящ се от 279 кв.м.

1738,90 лева (хиляда седемстотин тридесе и осем лв и 90 ст.) - удостоверение № 001569/14.11.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик

няма

23

23

14.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Шапкарски дъб", поземлен имот № 005011

Поземлен имот №005011 - нива в местността "Шапкарски дъб" с площ  7,893 дка.(седем  дка. и осемстотин деветдесет и три  кв.м.) ,четвърта  категория .

848,50 лв. (осемстотин четиридесет и осем  лв.и  50 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

24

24

14.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Ямките", поземлен имот № 058015

Поземлен имот № 058015 - нива в местността "Ямките" с площ  53,587 дка.(петдесет и три  дка. и петстотин осемдесет и седем  кв.м.,) ,четвърта  категория .

5 760,60 лв. (пет хиляди седемстотин и шестдесет  лв.и  60 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

25

25

14.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Зад корията", поземлен имот № 057018

Поземлен имот № 057018 - нива в местността "Зад корията" с площ  5,020 дка.(пет  дка. и двадесет  кв.м.) ,четвърта  категория .

539,70 лв. (петстотин тридесет и девет  лв.и 70 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

26

26

14.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Зад корията", поземлен имот № 059020

Поземлен имот № 059020 - нива в местността "Зад корията" с площ  30,278 дка.(тридесет  дка. и двеста седемдесет и осем  кв.м.) ,четвърта  категория .

3 254,90 лв. (три хиляди двеста петдесет и четири  лв.и 90 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

27

27

15.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Белосията", поземлен имот № 034033

Поземлен имот № 034033 - нива в местността "Белосията" с площ  5,996 дка.(пет  дка. и деветстотин деветдесет и шест  кв.м.) ,четвърта  категория .

644,60 лв. (шестстотин четиридесет и четири  лв .и 60 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

28

28

15.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Белосията", поземлен имот № 034057

Поземлен имот № 034057 - нива в местността "Белосията" с площ  7,918 дка.(седем  дка. и деветстотин и осемнадесет  кв.м.) ,четвърта  категория .

851,20 лв. (осемстотин петдесет и един лв .и 20 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

29

29

15.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Белосията", поземлен имот № 034063

Поземлен имот № 034063 - нива в местността "Белосията" с площ  15,987 дка.(петнадесет  дка. и деветстотин  осемдесет и седем  кв.м.) ,четвърта  категория .

1 718,60 лв. (хиляда седемстотин и осемнадесет  лв .и 60 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

30

30

15.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Белосията", поземлен имот № 034070

Поземлен имот № 034070 - нива в местността "Белосията" с площ  0,966 дка.( деветстотин  шестдесет и шест кв.м.) ,четвърта  категория .

103,80 лв. (сто и три  лв .и 80 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

31

31

16.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Поляната", поземлен имот № 004001

Поземлен имот № 004001 - нива в местността "Поляната" с площ  6,405 дка.( шест дка. и четиристотин и пет  кв.м.) , четвърта  категория .

688,50 лв. (шестстотин осемдесет и осем лв .и 50 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

32

32

16.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Герена", поземлен имот № 035029

Поземлен имот № 035029 - нива в местността "Герена" с площ  3,893 дка. ( три  дка. и осемстотин  деветдесет и три  кв.м.) ,четвърта  категория .

418,50 лв. (четиристотин  и осемнадесет лв .и 50 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

33

33

16.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Кабайк", поземлен имот № 003010

Поземлен имот №003010 - нива в местността "Кабайк" с площ 19,425 дка.( деветнадесет  дка. и четиристотин двадесет и пет  кв.м.) ,четвърта  категория .

364,00 лв. (триста шестдесет и четири лв .)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

34

34

16.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Бюка", поземлен имот № 048037

Поземлен имот №048037 - нива в местността "Бюка" с площ 1,211 дка.( един  дка. и двеста и единадесет кв.м.) ,четвърта  категория .

130,20 лв. (сто и тридесет лв  и 20 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

35

35

16.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Тополи дол, местност "Клетките", поземлен имот № 052017

Поземлен имот № 052017 - нива в местността "Клетките" с площ 5,333 дка.( пет  дка. и триста тридесет и три кв.м.) ,четвърта  категория .

573,30 лв. (петстотин седемдесет и три лв  и 30 ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

36

36

22.11.2005

2

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Мокрище  кв.38  УПИ VІІІ-общ.

Застроен урегулиран поземлен имот VІІІ-общ. в кв.38 състоящ се от 500 (петстотин) кв.м.

997.50 (деветстотин деветдесет и седем лева и 50ст)лева-данъчно удостоверение №001576/21.11.2005год.

`няма

отстъпено право на строеж на Васил Запринов Георгиев-договор от 22.07.1993год.С нотариален акт №57 том І  регистър №575 дело №54/2005год. построената жилищна сграда е прехвърлена на Димитър Петров Николов.

№958/08.05.2006г.

37

37

22.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, гр.Пазарзжик кв.43  УПИ І-Детска градина-масивна едноетажна сграда-павилион

Едноетажна масивна сграда-павилион със застроена площ 16(шестнадесет)кв.м., построена през 1962год.

952.60 (деветстотин петдесет и два лева и 60ст)лева-данъчно удостоверение №001575/21.11.2005год.

Кмета на Община Пазарджик

38

38

29.11.2005

8

Област Пазарджишка,Община Пазарджик,гр. Пазарджик, бул."Георги Бенковски" квартал 36"а" УПИ І- тролейбусни превози   по  ПРЗ - заповед № 851/15.05.1992  год. и технически констативен протокол - заповед №  310/15.11.2004 год.

Югозападната част от урегулиран поземлен имот І - тролейбусни превози в кв. 36"а"  по плана на гр. Пазарджик,състояща се от 130  (сто и тридесет ) кв.м. незастроено дворно място

1 157 лв.  (хиляда сто петдесет и седем лева) удостоверение  № 002056/29.11.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик

няма

№625/30.03.2006 год.

39

39

28.11.2005

Област Пазарджишка,Община Белово, с.Сестримо, местност "Чаира" поземлен имот №201 по кадастрален план на курорт "Чаира"-попълването на кадастъра одобрено със заповед №175/02.06.2005год.

Триетажна масивна вилна сграда с използваем тавански етаж, построена през 1968год.със застроена площ 167.74 (сто шестдесет и седем кв.м. и 74 кв.см.) и тераса 12 )дванадесет)кв.м. от които:

-І-ви етаж, състоящ се от стълбищна клетка,кухня, столова,умивалня и  складово помещение

-ІІ-ри етаж, състоящ се от стълбищна клетка, коридор, 2 (два)бр.апартаменти с по две стаи, 2 (две) единични стаи, санитарен възел с баня и два броя тоалетни.

ІІІ-ти етажсъстоящ се от стълбищна клетка, коридор, 2(два)бр.апартаменти с по две стаи, 2 (две) единични стаи, санитарен възел с баня и два броя тоалетни.

-тавански етаж, състоящ се от стълбищна клетка, коридор, 2(две)стаи и 4 (четири)бр.складови помещения в скосената част на тавана.

9022лева - (девет хиляди и двадесет и два лева) удостоверение  №305/28.11.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик

няма

40

40

28.11.2005

Област Пазарджишка,Община Белово, с.Сестримо, местност "Чаира" поземлен имот №202 по кадастрален план на курорт "Чаира"-попълването на кадастъра одобрено със заповед №175/02.06.2005год.

Едноетажна масивна вилна сграда с изба, построена през 1968год.със застроена площ 42 (четиридесет и два кв.м. ),състояща се от предверие и две стаи

684,50лева - (шестотин осемдесет и четири лева) удостоверение  №307/28.11.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик

няма

41

41

28.11.2005

Област Пазарджишка,Община Белово, с.Сестримо, местност "Чаира" поземлен имот №203 по кадастрален план на курорт "Чаира"-попълването на кадастъра одобрено със заповед №175/02.06.2005год.

Едноетажна масивна вилна сграда с използваем тавански етаж, построена през 1968год.със застроена площ 77.34 (седемдесет и седем кв.м. и 34кв.см. ) и тераса от 12,90(дванадесет кв.м. и 90кв.см.,) кв.м.състояща се от антре и  три  стаи на етажа и стълбище и 2 (две) стаи на таванския етаж.

1636.70лева -  (хиляда шестотин тридесет и  шест лева и 70ст.) удостоверение  №306/28.11.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик

няма

42

42

28.11.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.2 УПИ І-жилищно строителство, полуподземни гаражи, озеленяване и ателиета ,ул."П.Бонев"№80 жилищен блок №11 апартамент №48 ет.8

1.Апартамент №48 от осеметажен едропанелен жилищен блок №11 построен през 1982год. със застроена площ 65,53кв.м.( шестдесет и пет кв.м. и петдесет и три кв.см.)състоящ се от две стаи, кухня, баня с тоалетна, антре и две тераси.

2.Мазе №8 с полезна площ 3.02кв.м.

3.1.882% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право.

5122.30лева -  (пет хиляди сто двадесет и два лева и 30ст.) удостоверение  №001853/25.11.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

№ 82/18.01.2007 год.

43

43

16.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Величково, местност "Горна кория", поземлен имот № 090002

Поземлен имот № 090002 - друга селскостопанска територия в местността "Горна кория" с площ 54,158 дка.( петдесет и четири декара  и сто петдесет и осем кв.м.) ,седма категория .

34 119.50 лв. (тридесет и четири хиляди сто и деветнадесет лева и 50ст)-данъчно удостоверение №002062/29.11.2005год.

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

44

44

30.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, гр.Пазарджик местност "Сазлъка" поземлен имот            № 022178

Поземлен имот № 022178 - нива в местността "Сазлъка"  с площ 3.966 дка.(три  декара и деветстотин,шестдесет ишест кв.м.),трета категория

583.00 лв. (петстотин осемдесет и три лв.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

45

45

30.11.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.7 УПИ І- жилищно строителство, ул."Никола Фурнаджиев"№ 3 вх."Б" жилищен блок №"Е" ет .8 - ми апартамент №24 (48)

1.Апартамент №24 ( 48) на осми етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок "Е" вх."Б" построен през 1972 год. със застроена площ 55.40 кв.м.(петдесет и пет кв.м. и четиридесет кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня, баня с тоалетна и антре.

2.Мазе №24 с полезна площ 4.40 кв.м.(четири кв.м. и  четиридесет кв.см.)

3.1.28 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

4 494,70 лева -(четири хиляди четиристотин деветдесет и четири лв. и седемдесет ст.) удостоверение  №001618/25.11.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

46

46

30.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, гр.Пазарджик местност "Сазлъка" поземлен имот            № 022201

Поземлен имот № 022201 - нива в местността "Сазлъка"  с площ 29.304 дка.(двадесет и три  декара ,триста и четери кв.м.),трета категория

4 307.70 лв. (четери хиляди,триста и седем лв.и седемдесет ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

47

47

30.11.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, гр.Пазарджик местност "Сазлъка" поземлен имот            № 022197

Поземлен имот № 022197 - нива в местността "Сазлъка"  с площ 28.435 дка.(двадесет и осем  декара , четеристотин тридесет и пет кв.м.),трета категория

4 179.90 лв. (четери хиляди,стоседемдесет  и девет лв.и деветдесет ст.)

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

48

48

01.12.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Величково, местност "Горна кория", поземлен имот № 000655

Поземлен имот № 000655 - друга  територия нестопанска в местността "Горна кория" с площ 16.024 дка.( шестнадесет декара и двадесет и четири кв.м.) ,седма категория .

10095.10 лв. (десет хиляди деветдесет и  пет лева и десет ст.)-данъчно удостоверение №002058/29.11.2005год.

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

49

49

30.11.2005

11

Област Пазарджишка,Община Пазарджик,гр. Пазарджик, извън регулация, на ул."Проф.Иван Батаклиев"

Част от  поземлен имот № 2040, състояща се от 1400 кв.м., намираща се извън регулация по плана на гр. Пазарджик,(целият от 6 600 кв.м. , като 5200 кв.м. са в регулация) на ул."Проф- Иван Батаклиев"

2923,20 лв.( две хиляди деветстотин двадесет и три лева и 20 ст.)- удостоверение  № 002101/30.11.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик

няма

50

50

01.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.3 УПИ І- жилищно строителство, ул." Яков Матакиев "№ 74 вх."Б" жилищен блок № 9  ет .5 - ти апартамент №14 (38)

1.Апартамент №14 (38) на пети етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  № 9 вх."Б" построен през 1973 год. със застроена площ 56.48 кв.м.(петдесет и шест кв.м. и четиридесет  и осем кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня, баня с тоалетна и антре.

2.Мазе № 14 с полезна площ 3.47 кв.м.(три кв.м. и  четиридесет  и седем кв.см.)

3.1.377 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

5 440,70 лева -(пет хиляди четиристотин и четиридесет лв. и седемдесет ст.) удостоверение  №001898 / 25.11.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

51

51

01.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.515 УПИ І-комплексно жилищно строителство, ул."Пловдивска"№74 жилищен блок №5 "Д" ет.5 апартамент №13

1.Апартамент №13 от седеметажен едропанелен жилищен блок №5 "Д" построен през 1989год. със застроена площ 87.04кв.м.( осемдесет и седем кв.м. и 4кв.см.), състоящ се от три стаи, кухня, баня с тоалетна, домакинско помещение , антре и две тераси.

2.Мазе №13 с полезна площ 3.71кв.м.(три кв.м. и седемдесет и един кв.см.)

3.1.5408% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

7996.80лева -  (седем хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и  осемдесет стотинки) удостоверение  №001879/25.11.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

№1790/16.08.2006 год.

52

52

01.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.199 УПИ ХХVІІ-жилищно строителство и магазини ул."Хан Крум"№15 ет.5 апартамент №13

1.Апартамент №13 от единадесететажен  жилищен блок с обитаем таван  - монолитна конструкция ( десет жилищни етажа), построен през 1967год. със застроена площ 65.00 кв.м.( шестдесет и пет кв.м.), състоящ се от две стаи, кухненски бокс, антре, баня с тоалетна, антре и една тераса.

2.Мазе №10 с полезна площ 4.40 кв.м.(четири кв.м и четиридесет кв.см.)

3.2.009% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

12 891.10лева -  (дванадесет хиляди осемстотин деветдесет и един лев и  десет стотинки)-достоверение  №001896/25.11.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

53

53

01.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.2 УПИ І-жилищно строителство, полуподземни гаражи, озеленяване и ателиета,  ул."Стоян Ангелов" №75 жилищен блок №7 ет.1 апартамент №2

1.Апартамент №2 от осеметажен едропанелен  жилищен блок №7, построен през 1982год. със застроена площ 44.01кв.м.( четиридесет и четири кв.м. 1кв.см.), състоящ се от една стая, кухня,  баня с тоалетна, антре и една тераса.

2.Мазе №2 с полезна площ 2.87кв.м.(два кв.м. и осемдесет и седем кв.см.)

3.2.4232% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

3 407,20лева -  (три хиляди четиристотин и седем лева и двадесет стотинки)-достоверение  №001893/25.11.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

54

54

05.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.7 УПИ І-жилищно строителство, магазини, услуги и квартален клуб,  ул."8-ми март" №8 жилищен блок №7 ет.1 апартамент №1

1.Апартамент №1 от шестетажен едропанелен  жилищен блок "Г", построен през 1984год,със застроена площ 64.20 кв.м.( шестдесет и четири кв.м. и двадесет кв.см.), състоящ се от две  стаи, кухня,  WC, баня, антре и две тераси.

2.Мазе №1 с полезна площ 5.17 кв.м.(пет кв.м. и седемнадесет кв.см.)

3.1.74% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

4 269,40лева -  четири хиляди двеста шестдесет и девет лева и четиридесет ст.)-удостоверение №  №001886/25.11.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

55

55

02.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.2 УПИ І-жилищно строителство, полуподземни гаражи, озеленяване и ателиета,  ул."П.Бонев"" №98 жилищен блок №21 ет.1 апартамент №4

1.Апартамент №4 от шестетажен едропанелен  жилищен блок №21, построен през 1984год, със застроена площ 65кв.м. (шестдесет и пет кв.м.), състоящ се от две  стаи, кухня,  баня с тоалетна, антре и две тераси.

2.Мазе №4 с полезна площ 2,76кв.м.(два кв.м. и седемдесет и шест  кв.см.)

3.4,3320% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

5 143.70лева -  пет хиляди сто четиридесет и три лева и седемдесет ст.)-удостоверение №  №001857/25.11.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

№1791/16.08.2006 год.

56

56

05.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.425  УПИ ІІІ-жилищно строителство, ул."Спартак" № 32 жилищен блок №42  ет.ІV апартамент №11

1.Апартамент № 11 от седеметажен едропанелен  жилищен блок №42, построен през 1988 год, със застроена площ 62,56 кв.м. (шестдесет и пет кв.м., включително и терасите), състоящ се от две  стаи, кухня,  баня с тоалетна, антре и една тераса.

2.Мазе № 9 с полезна площ 4,25 кв.м.(четири  кв.м. и двадесет и пет  кв.см.)

3. 2,3333% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

4 775.20лева - четири хиляди седемстотин седемдесет и пет лева идвадесетт ст.)-удостоверение №  №130223262/25.05.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

57

57

05.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.330 УПИ І-комплексно жилищно строителство, ул."Пловдивска"№31 жилищен блок №10 ет.8 апартамент №47

1.Апартамент №47 от осеметажен едропанелен жилищен блок №10 построен през 1983 год. със застроена площ 41.81 кв.м.(четеридесет и един кв.м. и осемдесет и еден кв.см.), състоящ се от една стая, кухня, баня с тоалетна, антре и една тераса.

2.Мазе №23 с полезна площ 3.84 кв.м.(три кв.м. и седемдесет и четери кв.см.)

3.1.3616% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

3 334.70 лева -  (три хиляди триста тридесет и четери лева и седемдесет стотинки) удостоверение  №001839/25.11.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

58

58

05.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.330 УПИ І-комплексно жилищно строителство, ул."Пловдивска"№31 жилищен блок №10 ет.3 апартамент №32

1.Апартамент №32 от осеметажен едропанелен жилищен блок №10 построен през 1983 год. със застроена площ 41.81 кв.м.(четеридесет и един кв.м. и осемдесет и еден кв.см.), състоящ се от една стая, кухня, баня с тоалетна, антре и една тераса.

2.Мазе №8 с полезна площ 3.02 кв.м.(три кв.м. и два кв.см.)

3.1.4331% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

3 610.30 лева -  (три хиляди шестотин и десет лева и тридесет стотинки) удостоверение  №001840/25.11.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

59

59

05.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.330 УПИ І-комплексно жилищно строителство, ул."Пловдивска"№31 жилищен блок №10 ет.1 апартамент №27

1.Апартамент №27 от осеметажен едропанелен жилищен блок №10 построен през 1983 год. със застроена площ 64.93 кв.м.(шестдесет и един кв.м. и деветдесет и три кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня, баня с тоалетна, антре и две тераси.

2.Мазе №3 с полезна площ 3.90 кв.м.(три кв.м. и деветдесет кв.см.)

3.1.9696% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

5 130.70 лева -  (пет хиляди сто и тридесет лева и седемдесет стотинки) удостоверение  №001845/25.11.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

60

60

05.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.7 УПИ І- жилищно строителство, ул."Никола Фурнаджиев"№ 5 вх."А" , жилищен блок №"Ж" ет .2 - ри апартамент № 4

1.Апартамент № 4 на втори етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок "Ж" построен през 1972 год. със застроена площ 59.14 кв.м.(петдесет и девет кв.м. и четиринадесет кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня, баня с тоалетна, антре и една тераса.

2.Мазе №4 с полезна площ 3.05 кв.м.(три кв.м. и пет кв.см.)

3.1.47% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

4 820,20 лева -(четери хиляди осемстотин и двадесет лв. и двадесет ст.) удостоверение  №001887/25.11.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

№1907/11.09.2006 год.

61

61

05.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.330 УПИ І-комплексно жилищно строителство, ул."Пловдивска"№33 жилищен блок №10 ет.5 апартамент №14

1.Апартамент №14 от осеметажен едропанелен жилищен блок №10 построен през 1983 год. със застроена площ 41.81 кв.м.(четеридесет и един кв.м. и осемдесет и един кв.см.), състоящ се от една стая, кухня, баня с тоалетна, антре и една тераса.

2.Мазе №38 с полезна площ 3.84 кв.м.(три кв.м. и осемдесет и четери кв.см.)

3.1.4437% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

3 631.10 лева -  (три хиляди шестотин тридесет и един лева и десет стотинки) удостоверение  №001841/25.11.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

62

62

05.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.330 УПИ І-комплексно жилищно строителство, ул."Пловдивска"№33 жилищен блок №10 ет.2 апартамент №5

1.Апартамент №5 от осеметажен едропанелен жилищен блок №10 построен през 1983 год. със застроена площ 41.81 кв.м.(четеридесет и един кв.м. и осемдесет и един кв.см.), състоящ се от една стая, кухня, баня с тоалетна, антре и една тераса.

2.Мазе №29 с полезна площ 3.84 кв.м.(три кв.м. и осемдесет и четери кв.см.)

3.1.4313% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

3 631.10 лева -  (три хиляди шестотин тридесет и един лева и десет стотинки) удостоверение  №001842/25.11.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

63

63

05.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.330 УПИ І-комплексно жилищно строителство, ул."Пловдивска"№33 жилищен блок №10 ет.1 апартамент №2

1.Апартамент №2 от осеметажен едропанелен жилищен блок №10 построен през 1983 год. със застроена площ 41.81 кв.м.(четеридесет и един кв.м. и осемдесет и един кв.см.), състоящ се от една стая, кухня, баня с тоалетна, антре и една тераса.

2.Мазе №26 с полезна площ 3.65 кв.м.(три кв.м. и шестдесет и пет кв.см.)

3.1.3405% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

3 330.30 лева -  (три хиляди триста и тридесет лева и тридесет стотинки) удостоверение  №001843/25.11.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

64

64

05.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.330 УПИ І-комплексно жилищно строителство, ул."Пловдивска"№33 жилищен блок №10 ет.1 апартамент №3

1.Апартамент №3 от осеметажен едропанелен жилищен блок №10 построен през 1983 год. със застроена площ 64.93 кв.м.(шестдесет и един кв.м. и деветдесет и три кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня, баня с тоалетна, антре и две тераси.

2.Мазе №27 с полезна площ 3.88 кв.м.(три кв.м. и осемдесет и осем кв.см.)

3.1.9568% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

5 130.20 лева -  (пет хиляди сто и тридесет лева и двадесет стотинки) удостоверение  №001844/25.11.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

65

65

08.12.2005

Област Пазарджишка,Община Пазарджик с. Братаница, УПИ Х-230 в кв. 13 по плана на селото

Част от общинско дворно място , участващо в  УПИ  Х - 230  ( източната част )  в кв. 13  по плана на с.Братаница, община Пазарджик, с площ от 50 кв.м.   (петдесет кв.м. )

...................................................

Кмета на Община Пазарджик

няма

66

66

08.12.2005

Област Пазарджишка,Община Пазарджик с. Братаница, УПИ ХІ - 230 в кв. 13 по плана на селото

Част от общинско дворно място , участващо в  УПИ  ХІ - 230  ( източната част )  в кв. 13  по плана на с.Братаница, община Пазарджик, с площ от 18 кв.м.   (осемнадесет кв.м. )

...................................................

Кмета на Община Пазарджик

няма

67

67

09.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.7 УПИ І- жилищно строителство, ул."Никола Фурнаджиев"№ 3 вх."Б" жилищен блок №"Е" ет .7 апартамент №20 (44)

1.Апартамент №20 ( 44) на седми етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок "Е" построен през 1972 год. със застроена площ 55.40 кв.м.(петдесет и пет кв.м. и четиридесет кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня, баня с тоалетна и антре без  тераса.

2.Мазе №20 с полезна площ 2.55 кв.м.(два кв.м. и петдесет и пет кв.см.)

3.1.34% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

4 263,50 лева -(четери хиляди двеста шестдесет и три лв. и петдесет ст.) удостоверение  №001895/25.11.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

68

68

09.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.34  УПИ І- жилищно строителство, ул."Връх Братия" № 31, жилищен блок № 8  ет .І - ви апартамент № 4

1.Апартамент №4  на първи етаж от  седеметажен едропанелен жилищен блок  № 8 построен през 1984 год. със застроена площ 64.98 кв.м.(шестдесет и четири кв.м. и деветдесет  и осем кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня, баня с тоалетна, антре и две тераси.

2.Мазе № 4 с полезна площ 3.85 кв.м.(три кв.м. и осемдесет и пет кв.см.)

3.3.884 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

5 491 лева -(пет хиляди четиристотин деветдесет и един лв.) удостоверение  №001891 / 25.11.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

№1795/16.08.2006 год.

69

69

09.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв. 62 УПИ І- жилищно строителство, ул." Петър Бонев " № 63  жилищен блок № 11  ет .2 - ри апартамент № 29

1.Апартамент № 29 на  втори  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  №  11 построен през 1978 год. със застроена площ 57.41 кв.м.(петдесет и седем  кв.м. и четиридесет  и един кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня, баня с тоалетна ,идомакинско помещение, антре без тераси.

2.Мазе № 5 с полезна площ 3.66 кв.м.(три кв.м. и  шестдесет и шест кв.см.)

3.1.7696 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

4 779,80 лева -(четири  хиляди седемстотин седемдесет и девет лв. и осемдесет ст.) удостоверение  №001890 / 25.11.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

№1796/16.08.2006 год.

70

71

19.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр. Пазарджик, в кв. 172 ,урегулиран поземлен имот  ХІV- 9287.,ул."Братя Консулови" №46, одобрен със заповед №РД-02-14-2281/29.12.2000  год.

Застроен  урегулиран поземлен имот ХІV -9287  в кв.172 по плана на гр. Пазарджик, състоящ се от 245.48 кв.м./двеста четеридесет и пет кв.м. и четеридесет и осем кв.см./

2 454.80 лв./две хиляди,четеристотин петдесет и четери лв. и осемдесет ст./

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС.

Отстъпено право на строеж , Решение №70 / с протокол №11 от 17.03.1955 год./ на Никола Сп.Кадийски

71

72

20.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.66  УПИ ІІ- жилищно строителство,

ул." Панайот Волов " № 32 жилищен блок № 10  ет .1 - ви апартамент № 1

1.Апартамент № 1 на  първи  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  №  10 построен през 1973 год. със застроена площ 84.63 кв.м.(осемдесет и четири  кв.м. и шестдесет  и три кв.см.), състоящ се от три стаи, трапезария,кухненски бокс, баня, тоалетна, антре, домакинско помещение и една тераса.

2.Мазе № 1 с полезна площ 9.15 кв.м.(девет кв.м. и петнадесет  кв.см.)

3.2.638 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

6 328,90 лева -(шест  хиляди триста двадесет и осем лв. и деветдесет ст.) удостоверение   №002645 / 20.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

№2691/22.12.2006 год.

72

73

20.12.2005

Област Пазарджик,Община Пазарджик,гр.Пазарджик ул."Дойран" УПИ І-търговия и услуги в кв.364 по действащия подробен устроиствен план на гр.Пазарджик, Заповед №РД-02-14-2281/29.12.2000 год.

Застроен урегулиран поземлен имот І-търговия и услуги в кв.364 по плана на  гр.Пазарджик състоящ се от 294 кв.м. /двеста деветдесет и четери кв.м./

2 930 лв./две хиляди,деветстотин и тридесет лева/

няма

Отстъпено право на строеж на Красимир Тодоров Тодоров, Договор от 08.06.1995 год. върху 30. кв.м./тридесет кв.м./ възмездно

Отстъпено право на строеж на Борис  Георгиев Анов, Договор от 02.08.1995 год върху 50.20 кв.м./петдесет кв.м. и двадесет кв.см./ възмездно

№ 1995/26.09.2006 год. и № 1979/21.09.2006 год.

73

74

21.12.2005

Област Пазарджик,Община Пазарджик,с.Ивайло ПИ пл.н 748 в кв.55 по действащият подробен устройствен план на с.Ивайло, Заповед №228/20.09.2005 год.

Незастроен  поземлен имот пл.н.748 в кв.55  състоящ се от 318 кв.м. /триста и осемнадесет кв.м./

527.60 лв./петстотин двадесет и седем лв. и шестдесет ст./

няма

няма

Заповед №1291/13.06.2006 год.

74

75

21.12.2005

Област Пазарджик,Община Пазарджик,с.Ивайло ПИ пл.н 749 в кв.50 по действащият подробен устройствен план на с.Ивайло, Заповед №228/20.09.2005 год.

Незастроен  поземлен имот пл.н.749 в кв.50  състоящ се от 186 кв.м. /сто осемдесет и шест кв.м./

308.60 лв./триста и осем лв. и шестдесет ст./

няма

няма

Заповед №1291/13.06.2006 год.

75

76

27.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв. 66 УПИ І- жилищно строителство, ул." Панаьот Волов " № 34  жилищен блок № 10  ет 6 -ти апартамент № 17

1.Апартамент № 17 на  шести  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  №  10 построен през 1973 год. със застроена площ 66.70 кв.м.(шестдесет и шест  кв.м. и седемдесет кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня,антре, баня с тоалетна ,една тераса.

2.Мазе № 17 с полезна площ 2.58 кв.м.(два кв.м. и петдесет и осем кв.см.)

3.1.92 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

5 158.90 лева -(пет  хиляди сто петдесет и осем лв. и деветдесет ст.) удостоверение  №002687 / 22.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

76

77

27.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв. 66 УПИ І- жилищно строителство, ул." Панаьот Волов " № 34  жилищен блок № 10  ет 1-ви апартамент № 2

1.Апартамент № 2 на  първи  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  №  10 построен през 1973 год. със застроена площ 84.63 кв.м.(осемдесет и четери  кв.м. и шестдесет и три кв.см.), състоящ се от три стаи, кухня,антре, баня, тоалетна ,без тераса.

2.Мазе № 2 с полезна площ 3.55 кв.м.(три кв.м. и петдесет и пет кв.см.)

3.2.47 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

6 207.20 лева -(шест  хиляди ,двеста и седем лв. и двадесет ст.) удостоверение  №002685 / 22.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

77

78

27.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв. 66 УПИ І- жилищно строителство, ул." Панаьот Волов " № 32  жилищен блок № 10  ет 8 -ми апартамент № 22

1.Апартамент № 22 на  осми  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  №  10 построен през 1973 год. със застроена площ 57.55 кв.м.(петдесет и седем  кв.м. и петдесет и пет кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня,антре, баня с тоалетна ,домакинско помещение,без тераса.

2.Мазе № 22 с полезна площ 3.84 кв.м.(три кв.м. и осемдесет и четери кв.см.)

3.1.78 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

4 252.00 лева (четери  хиляди двеста петдесет и два лв..) удостоверение  №002684 / 22.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

78

79

27.12.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Юнаците, местност "МЕРАТА", поземлен имот № 027003

Поземлен имот № 027003 - друга селскостопанска територия в местността "МЕРАТА" с площ 3,872 дка.( три декара  осемстотин  седемдесет и два кв.м.) ,седма категория .

2 439,40 лв. (две  хиляди четиристотин тридесет и девет лева и 40ст)-данъчно удостоверение №002485/22.12.2005год.

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

№1178/30.05.2006г.

79

80

27.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв. 66 УПИ І- жилищно строителство, ул." Панаьот Волов " № 32  жилищен блок № 10  ет 1- ви апартамент- портиерна /№24/

1.Апартамент- портиерна /№24/ на първи  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  №  10 построен през 1973 год. със застроена площ 19.04 кв.м.(деветнадесет  кв.м. и четери кв.см.), състоящ се от една стая,антре, баня с тоалетна ,килер,без тераса.

2.Мазе № 24 с полезна площ 8.41 кв.м.(осем кв.м. и четеридесет и един кв.см.)

3.0.7327 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

1 561.90 лева (хиляда,петстотин шестдесет и един лв.,деветдесет ст..) удостоверение  №002686 / 22.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

80

81

27.12.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Юнаците, местност "ГЕРЕНА", поземлен имот № 115003

по КВС

Поземлен имот № 115003 - друга селскостопанска територия в местността "ГЕРЕНА" с площ 1,868 дка.( един  декар  осемстотин шестдесет и осем кв.м) , десета категория .

1176,80 лв. ( хиляда сто седемдесет и шест лева и 80 ст)- данъчно удостоверение №002671/27.12.2005год.

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

81

82

28.12.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Юнаците, местност "ГЕРЕНА", поземлен имот № 115004 по КВС

Поземлен имот № 115004 - друга селскостопанска територия в местността "ГЕРЕНА" с площ 1,767 дка.( един  декар  седемстотин шестдесет и седем кв.м) , десета категория .

1113,20 лв ( хиляда сто и тринадесет лева и 20 ст)- данъчно удостоверение №002670/27.12.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик  на основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Няма

82

83

28.12.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Братаница   кв.13  УПИ Х-230

Част от общинско дворно място, участващо в  урегулиран поземлен имо ХІ-230 ( в източната му част) в кв.13 по плана на с. Братаница,  с площ от 50 ( петдесет ) кв.м.

91,30   (деветдесет и един лева и 20ст)  лева -  данъчно удостоверение №002481/22.12.2005год.

`няма

няма

№1385/23.06.2006г.

83

84

28.12.2005

Област Пазарджик, Община Пазарджик, с.Братаница   кв.13  УПИ ХІ - 230

Част от общинско дворно място, участващо в  урегулиран поземлен имо Х-230 ( в източната му част) в кв.13 по плана на с. Братаница,  с площ от 18 ( осемнадесет ) кв.м.

32,90   (тридесет и два лева и 90ст)  лева -  данъчно удостоверение №002478/22.12.2005год.

`няма

няма

№1385/23.06.2006г.

84

85

28.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв. 66 УПИ І- жилищно строителство, ул." Панаьот Волов " № 32  жилищен блок № 10  ет 7 -ми апартамент № 20

1.Апартамент № 20 на седми  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  №  10 построен през 1973 год. със застроена площ 66.70 кв.м.(шестдесет и шест  кв.м. и седемдесет кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня,антре, баня с тоалетна ,една тераса .

2.Мазе № 20 с полезна площ 10 кв.м.(десет кв.м.)

3.2.14 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

5 329.10 лева (пет  хиляди триста двадесет и девет лв. и десет ст..) удостоверение  №002658 / 27.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

85

86

28.12.2005

Област Пазарджик,Община Пазарджик,село Крали Марко , кв.10 УПИ І - стопанска дейност и услуги по плана на селото утвърден със заповед № 1980 от 19.12 . 2001 год.

1.Застроен урегулиран поземлен имот І - стопанска дейност и услуги в кв.10 по плана на с .Крали Марко с площ 3 800 кв. м.( три хиляди и осемстотин кв.м.)

2.Едноетажна масивна сграда (бившо училище) в лошо състояние със застроена площ 416 кв.м. (четиристотин и шестнадесет кв.м.)  и изба 332,8 кв.м. (триста тридесет и два кв.м.) със самостоятелен вход, строена през 1949 г.състояща се:

- от северната страна на сградата - открито стълбище, коридор и четири броя стаи

- от  западната страна на сградата - открито сталбище, входно антре,коридор,две стаи ,киносалон и кинокабина

За земята - 3 230,30 лв. (три хиляди двеста и тридесет лв. и тридесет ст.), а за сградата 5 250,80  лв.  ( пет хиляди двеста и петдесет лв. и осемдесет ст.) по данъчно удостоверение изх  № 002480 /22.12.2005 год.

Кмета на Община Пазарджик на основание чл.12 ал.5 от ЗОС.

Нямя

86

88

28.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв.2  УПИ І- жилищно строителство и озеленяване  ул." Стоян Ангелов " № 69  жилищен блок № 8 ет ІV-ти,  апартамент №12

1.Апартамент № 12 на  четвъртия  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  №  8, построен през 1982 год. със застроена площ 65.06 кв.м.(шестдесет и пет   кв.м. и шестдесет и шест кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня , баня с тоалетна , антре и две тераси

2.Мазе № 15 с полезна площ 2,74 квм. (два кв.м. и седемдесет и четири кв.см.)

3.2.0795 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

5 531,10 лева -(пет  хиляди петстотин тридесет и един лв. и десет ст.) -  удостоверение  №002664 / 27.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

№ 1797/16.08.2006 год.

87

89

28.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв. 66 УПИ І- жилищно строителство, ул." Панаьот Волов " № 32  жилищен блок № 10  ет 3 -ти апартамент № 7

1.Апартамент № 7 на трети  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  №  10 построен през 1973 год. със застроена площ 57.55 кв.м.(петдесет и седем  кв.м. и петдесет и пет кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня,антре, баня с тоалетна,домакинско помещение,без тераса .

2.Мазе № 7 с полезна площ 3.70 кв.м.(три кв.м.и седемдесет кв.см.)

3.1.78 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

4 626.60 лева (четери  хиляди шестотин двадесет и шест лв. и шестдесет ст..) удостоверение  №002659 / 27.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

88

90

28.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв. 66 УПИ І- жилищно строителство, ул." Панаьот Волов " № 34  жилищен блок № 10  ет 8-ми апартамент № 22

1.Апартамент № 22 на осми  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  №  10 построен през 1973 год. със застроена площ 57.55 кв.м.(петдесет и седем  кв.м. и петдесет и пет кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня,антре, баня с тоалетна,без тераса .

2.Мазе № 22 с полезна площ 3.64 кв.м.(три кв.м.и шестдесет и четери кв.см.)

3.1.77 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

4 247.60 лева (четери  хиляди двеста четеридесет и седем лв. и шестдесет ст..) удостоверение  №002660 / 27.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

89

91

28.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв. 66 УПИ І- жилищно строителство, ул." Панаьот Волов " № 34  жилищен блок № 10  ет. 5-ти апартамент № 14

1.Апартамент № 14 на пети  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  №  10 построен през 1973 год. със застроена площ 66.70 кв.м.(шестдесет и шест  кв.м. и седемдесет кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня,антре, баня с тоалетна,една тераса .

2.Мазе № 14 с полезна площ 8.98 кв.м.(осем кв.м.и деветдесет и осем кв.см.)

3.2.03 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

5 473.20 лева (пет  хиляди четеристотин седемдесет и три лв. и двадесет ст..) удостоверение  №002683 / 27.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

90

92

28.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв. 66 УПИ І- жилищно строителство, ул." Панаьот Волов " № 30  жилищен блок № 35  ет. 6-ти апартамент № 16

1.Апартамент № 16 на шести  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  № 35 построен през 1973 год. със застроена площ 60.22 кв.м.(шестдесет  кв.м., двадесет и два кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня,антре, баня с тоалетна,една тераса .

2.Мазе № 16 с полезна площ 3.47 кв.м.(три кв.м.,четеридесет и седем кв.см.)

3.1.4020 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

4 683.90 лева (четери  хиляди шестотин осемдесет и три лв.,деветдесет ст..) удостоверение  №002682 / 27.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

91

93

28.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв. 66 УПИ І- жилищно строителство, ул." Панаьот Волов " № 30  жилищен блок № 35  ет.4-ти апартамент № 10

1.Апартамент № 10 на четвърти  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  № 35 построен през 1973 год. със застроена площ 60.22 кв.м.(шестдесет  кв.м., двадесет и два кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня,антре, баня с тоалетна,една тераса .

2.Мазе № 10 с полезна площ 3.44 кв.м.(три кв.м.,четеридесет и четери кв.см.)

3.1.3722 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

4 831.10 лева (четери  хиляди осемстотин тридесет и един лв.,десет ст..) удостоверение  №002679 / 27.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

92

94

28.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв. 66 УПИ І- жилищно строителство, ул." Панаьот Волов " № 30  жилищен блок № 35  ет.3-ти апартамент № 8

1.Апартамент № 8 на трети  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  № 35 построен през 1973 год. със застроена площ 56.50 кв.м.(петдесет и шест  кв.м., петдесет кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня,антре, баня с тоалетна,без тераса .

2.Мазе № 8 с полезна площ 3.47 кв.м.(три кв.м.,четеридесет и седем кв.см.)

3.1.3681 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

4 538.40 лева (четери  хиляди петстотин тридесет и осем лв.,двадесет ст.) удостоверение  №002678 / 27.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

93

95

28.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв. 66 УПИ І- жилищно строителство, ул." Панаьот Волов " № 30  жилищен блок № 35  ет.1-ви апартамент № 1

1.Апартамент № 1 на първи  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  № 35 построен през 1973 год. със застроена площ 60.22 кв.м.(шестдесет  кв.м., двадесет и два кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня,антре, баня с тоалетна,една тераса .

2.Мазе № 1 с полезна площ 2.30 кв.м.(два кв.м.,тридесет кв.см.)

3.1.3783 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

4 411.90 лева (четери  хиляди четеристотин и единадесет лв.,деветдесет ст..) удостоверение  №002677 / 27.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

94

96

28.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв. 66 УПИ І- жилищно строителство, ул." Панаьот Волов " №28  жилищен блок № 35  ет.7-ми апартамент № 19

1.Апартамент № 19 на седми  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  № 35 построен през 1973 год. със застроена площ 60.22 кв.м.(шестдесет  кв.м., двадесет и два кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня,антре, баня с тоалетна,една тераса .

2.Мазе № 19 с полезна площ 2.53 кв.м.(два кв.м.,петдесет и три кв.см.)

3.1.3817 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

4 662.30 лева (четери  хиляди шестотин шестдесет и два лв.,тридесет ст..) удостоверение  №002674 / 27.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

95

97

28.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв. 66 УПИ І- жилищно строителство, ул." Панаьот Волов " № 28  жилищен блок № 35  ет.7-ми апартамент № 20

1.Апартамент № 20 на седми  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  № 35 построен през 1973 год. със застроена площ 56.50 кв.м.(петдесет и шест  кв.м., петдесет кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня,антре, баня с тоалетна,без тераса .

2.Мазе № 20 с полезна площ 2.55 кв.м.(два кв.м.,петдесет и пет кв.см.)

3.1.3438 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

4 378.30 лева (четери  хиляди триста седемдесет и осем лв.,тридесет ст.) удостоверение  №002675 / 27.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

96

98

28.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв. 66 УПИ І- жилищно строителство, ул." Панаьот Волов " №28  жилищен блок № 35  ет.8-ми апартамент № 22

1.Апартамент № 22 на осми  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  № 35 построен през 1973 год. със застроена площ 60.22 кв.м.(шестдесет  кв.м., двадесет и два кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня,антре, баня с тоалетна,една тераса .

2.Мазе № 22 с полезна площ 2.53 кв.м.(два кв.м.,петдесет и три кв.см.)

3.1.3820 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

4 416.90 лева (четери  хиляди четеристотин и шестнадесет лв.,деветдесет ст..) удостоверение  №002676 / 27.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

97

99

28.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв. 66 УПИ І- жилищно строителство, ул." Панаьот Волов " №28  жилищен блок № 35  ет.2-ри апартамент № 6

1.Апартамент № 6 на втори  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  № 35 построен през 1973 год. със застроена площ 60.22 кв.м.(шестдесет  кв.м., двадесет и два кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня,антре, баня с тоалетна,една тераса .

2.Мазе № 6 с полезна площ 2.53 кв.м.(два кв.м.,петдесет и три кв.см.)

3.1.3720 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

4 416.90 лева (четери  хиляди четеристотин и шестнадесет лв.,деветдесет ст..) удостоверение  №002676 / 27.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

98

100

28.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв. 66 УПИ І- жилищно строителство, ул." Панаьот Волов " №28  жилищен блок № 35  ет.1-ви апартамент № 1

1.Апартамент № 1 на първи  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  № 35 построен през 1973 год. със застроена площ 60.22 кв.м.(шестдесет  кв.м., двадесет и два кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня,антре, баня с тоалетна,една тераса .

2.Мазе № 1 с полезна площ 2.53 кв.м.(два кв.м.,петдесет и три кв.см.)

3.1.3763 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

4 809.50 лева (четери  хиляди осемстотин и девет лв.,петдесет ст.) удостоверение  №002681 / 27.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

99

101

28.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв. 66 УПИ І- жилищно строителство, ул." Панаьот Волов " № 26  жилищен блок № 35  ет.1-ви апартамент № 2

1.Апартамент № 2 на първи  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  № 35 построен през 1973 год. със застроена площ 56.50 кв.м.(петдесет и шест  кв.м., петдесет кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня,антре, баня с тоалетна,без тераса .

2.Мазе № 2 с полезна площ 2.40 кв.м.(два кв.м.,четеридесет кв.см.)

3.1.3360 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

4 144.60 лева (четери  хиляди сто четеридесет и четери лв.,шестдесет ст.) удостоверение  №002673 / 27.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма

100

102

28.12.2005

Област Пазарджишка, Община Пазарджик, гр.Пазарджик  кв. 66 УПИ І- жилищно строителство, ул." Панаьот Волов " № 26  жилищен блок № 35  ет.7-ми апартамент № 20

1.Апартамент № 20 на седми  етаж от  осеметажен едропанелен жилищен блок  № 35 построен през 1973 год. със застроена площ 56.50 кв.м.(петдесет и шест  кв.м., петдесет кв.см.), състоящ се от две стаи, кухня,антре, баня с тоалетна,без тераса .

2.Мазе № 20 с полезна площ 3.21 кв.м.(три кв.м.,двадесет и един кв.см.)

3.1.3591 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

4 393.50 лева (четери  хиляди триста деветдесет и три лв.,петдесет ст.) удостоверение  №002672 / 27.12.2005 год.

БМ "СПЖФНСИ"

няма