PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 09 февруари 2016 г.

There are no translations available.

П Р Е С К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

09.02.2016 г.

 

 

  • До края на тази седмица ще бъдат изпратени 82 226 броя съобщения за размера на дължимите местни данъци и такси (ДНИ, ДПС, ТБО и Патентен данък) и сроковете за тяхното плащане на физически (79 607 бр.) и юридически (2 619 бр.) лица. В данъчните съобщенията ще бъде включена и информация за неплатени задължения за минали години, начислените лихви и глоби, описани по отделно за всеки конкретен имот или превозно средство.

Отстъпка от 5 % ще има за всички собственици на недвижими имоти и автомобили, които ще платят своите задължения за 2016 година до 03 май включително. Касите на отдел „Местни данъци и такси" ще работят от 8.30 до 18.30 часа, без прекъсване.

        Всяко данъчно задължено лице има достъп до личната си информация в реално време през web пространството (интернет), по дефиниран от Община Пазарджик начин (със съответните защити на личните им данни), като лицето може да извърши преглед на информация за: декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.

Припомняме, че до 30-ти март е в сила и обявената с Решение на ОбС – Пазарджик данъчна ваканция. Тя касае частично освобождаване от такса битови отпадъци за периода 2005-2015 година, като сумата е в размер на натрупаните до момента лихви на задълженото лице. Отстъпка ще се дава на лица, изплатили изцяло задълженията за местни данъци и такси за посочения период.

 

  • Община Пазарджик подготвя обществена поръчка с предмет:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Пазарджик“.

Обемът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия за всички общински обекти в гр.Пазарджик и 31 села от общината.

За срока на договора, Възложителят ще разполага с правото да присъединява и нови обекти, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи и по договорената с изпълнителя цена за МWh .

Целта на обществената поръчка е намаляване общите разходи за електроенергия на общински обекти, при запазване на техническите параметри на електрозахранването.

 

  • През миналата седмица се проведе първа среща с представители на Министерството на околната среда и водите по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“. Процедурата се очаква да бъде обявена през второто тримесечие на 2016 г. и попада в обхвата на ОП „Околна среда“ 2014-2020, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.

Целта на мярката е насочена към намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количеството на фини прахови частици. Тя ще бъде постигната, чрез мерки, адресиращи замърсяването от битовото отопление, като например: подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво; поставяне на филтри за прахови частици на индивидуални горивни инсталации; мерки за алтернативно отопление на жилищни райони, състоящи се от индивидуални къщи и/или малки многофамилни сгради, използващи твърдо гориво за отопление и други допълнителни мерки, идентифицирани като подходящи за постигане целите на програмата.

В тази връзка Община Пазарджик ще направи предпроектно проучване като кани представителите на индивидуални къщи и многофамилни жилищни сгради, използващи твърдо гориво за отопление да заявят желание за включване в програма в офиса на Областен информационен център – Пазарджик, намиращ се в сградата на общината в „Център за информация и услуги на граждани“.

 

 

  • Стратегия за развитие на образователната система в община Пазарджик за периода 2016 – 2021 година ще бъде внесена за разглеждане от ОбС на следващото редовно заседание. Тя е естествено продължение на Стратегията за предходния период – 2008 – 2015 г., като отчита настъпилите промени и очертава актуалните проблеми, стоящи на общинското образование.

Основните акценти в документа са свързани от една страна с адаптирането на системата към изискванията на новата нормативна уредба, регламентирана в Закона за предучилищното и училищно образование, а от друга – с конкретните характеристики на общинската мрежа от училища и детски градини – необходимост от оптимизация на мрежата, повишаване грижата за живота и здравето на децата и учениците, подкрепа за развитие на учениковата личност, подобряване на материалната база и повишаване обхвата и задържането на учениците в училище. За реализиране на заложеното в Стратегията ежегодно ще се изготвя план за изпълнението и, утвърден от кмета на общината.

 

 

  • Националната награда за художествен превод, носеща името на големия български преводач Стоян Бакърджиев, ще бъде присъдена за шести пореден път от Община Пазарджик на 8 март тази година.

Наградата е за принос в българското преводаческо изкуство за превод на книга – поезия или проза. Разглеждат се и се анализират преводните издания, регистрирани в официалния книгопис “Преводна литература” на Народната библиотека, за периода между две издания на наградата, който е три години.

Кметът на Община Пазарджик със Заповед присъжда Националната       награда за художествен превод “Стоян Бакърджиев” въз основа на решението на комисия, разгледала всички предложени преводи.

Носителят на наградата получава парична сума от 2 000 лв. и грамота.

По изключение наградата може да се раздели равностойно между двама творци, като общата сума остава същата.

Във връзка с предстоящото присъждане на Националната награда за художествен превод “Стоян Бакърджиев” Община Пазарджик обявява съпътстващия конкурс за превод на поезия, есе и кратък разказ за възрастни и средношколци.

Условията на конкурса могат да бъдат видяни на страницата на Община Пазарджик.

 

Носители на наградата са:

   През 2000 г. - Георги Мицков.

   През 2004 г. - Александър Миланов и Дьорд Сонди.

   През 2007 г. - Лилия Сталева /посмъртно/ и Проф.Александър Шурбанов.       

През 2010 г. - Мария Генова и Надя Попова.

   През 2013 г. - Кирил Кадийски

 

  • Програмата на Община Пазарджик за издаване на книги на местни автори ще продължи и през 2016 година. Крайният срок за приемане на ръкописите e 29 февруари.

Интересът към програмата е голям, тъй като от началото на годината до този момент са постъпили десет ръкописа.

Представените произведения ще бъдат оценени от литературен критик, който ще направи подбор на най-доброто, и ще предложи кои книги да бъдат финансирани от общината.

Тази година финансовата рамка е 15 хиляди лв. Програмата за подпомагане на пазарджишките творци датира от 2008 година.

  • От 10.02.2016 г. Пазарджик ще бъде домакин на Държавно първенство и Купа „България” по бокс за юноши младша възраст. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Община Пазарджик.

Заявка за участие са подали над 200 боксьори от 50 клуба в цялата страна. Домакините от боксова академия “Тракиец” пускат в битките 6 състезатели, като амбициите им са влизане в тройката на отборното класиране.

Първите боеве ще започнат на 10.02.2016 г. (сряда) от 16.00 ч. в спортна зала “Васил Левски”.         Датата и часа на финалните срещи ще бъдат обявени след провеждането на техническата конференция, която е днес от 20.00 ч.