PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 13 декември 2016 г.

There are no translations available.

П Р Е С К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

13.12.2016 г.


 
 
 • На основание промяна на чл. 24а от Закона за автомобилните превози е в сила и измененеие на реда за издаване на Разрешението за таксиметров превоз на пътници. То вече се издава за срока, посочен от превозвача в подаденото от него заявление, но не по-късно от края на календарната година, за която се иска. То се получава след заплащане на дължимия данък за конкретния период. Разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадени по реда на Закона за автомобилните превози, преди влизане в сила на този закон, запазват действието си до изтичане на срока, за който са издадени, но не по-късно от 31 декември 2016 г. Във връзка с това е необходимо да бъдат предприети незабавни мерки от заинтересованите за подаване на заявление за издаване на ново Разрешение, валидно след 01.01.2017 година.

 

 • На 01.12.2016 г. Община Пазарджик подписа първите два договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на стойност 15 446 738,44 лв., с което започва изпълнението на проектите, включени в Инвестиционната програма на ИПГВР на град Пазарджик за периода 2014-2020 г., която е на обща стойност 26 038 756,90 лв.

Проектът „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Г. Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“ е на стойност 7 941 085,71 лв. и ще се реализира в периода 01.12.2016 г. - 31.08.2018 г. по договор за БФП №BG16RFOP001-1.013-0002-C01(№ РД-02-37-275/01.12.2016 г.), финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Проектът „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица - Болницата“ на град Пазарджик“, включващ 4 обекта за обновяване на зелени пространства и рехабилитация на обслужващи улици към тях - при кръстовище на ул. „Димчо Дебелянов“ и ул. „Пловдивска“; между ул. „Димитър Греков“, ул. „Струма“ и бул. „Стефан Стамболов; при кръстовище на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 130 и ул. „Струма“ и при кръстовище на ул. „Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“ е на стойност 7 505 652,73 лв. и ще се реализира в периода 01.12.2016 г. - 31.08.2018 г. по договор за БФП №BG16RFOP001-1.013-0001-C01 (№РД-02-37-276/01.12.2016г.), финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

 

 • Връчване на Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж:

1. Многофамилна жилищна сграда на ул. “Дунав”№ 11,13,15,17,19.

Сградата е с разгърната застроена площ 10 584,55 кв.м.

Изпълнители на дейността, избрани по реда на ЗОП:

-         Проектиране и строителство – „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ПЕЩЕРА„ ЕООД 1 878 632,49 лв с ДДС;

- Оценка на съответствие на разработения проект, строителен надзор и инвестиционен контрол – ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ “ГАРАНТ – ЕН АР” – 31 499,62 лв с ДДС.

-         Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 145/25.11.2016 г.

2. Многофамилна жилищна сграда на ул. “Антим І”№ 19 А,Б;№21 А,Б и №23.

Сградата е с разгърната застроена площ 10 941,60 кв.м.

Изпълнители на дейността, избрани по реда на ЗОП:

-         Проектиране и строителство – „ЕКО-ХИДРО-90„ ООД 1 939 200,85 лв с ДДС;

- Оценка на съответствие на разработения проект, строителен надзор и инвестиционен контрол – ДЗЗД “Енерго-Юг” 59 852,42 лв с ДДС.

-         Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 136/07.11.2016 г.


 • От 15-ти декември Община Пазарджик ще разполага с КОЛ ЦЕНТЪР за обслужване на граждани, фирми и институции, чрез генериране на входящи и изходящи обаждания, справки, както и обслужване и по други комуникационни канали – E-mail, SMS, Гласови съобщения, Чат на живо. Освен чрез сайта на Община Пазарджик, гражданите вече ще могат да се свържат и с Контактния център на: телефон 034/96 96 96. На него могат да се подават сигнали във връзка с :
 • приемане и обработка на сигнали, писма, жалби и други.
 • предоставяне на обща информация за функциите, местоположението, работното време и възможностите за контакт със звената на Община Пазарджик.
 • предоставяне на обща информация за услугите, предлагани от Община Пазарджик, начина на тяхното получаване, необходимите документи при подаване на различни заявления за услуги, срокове и цени.
 • подпомагане на гражданите и фирмите при подаване на заявления за извършване на админстративни услуги по електронен път.
 • проследяване развитието на подадените сигнали, писма, жалби и др., след получаване обратна информация от съответните звена на Община Пазарджик.
 • предоставяне на информация на гражданите за текущи дейности и проблеми при обработката на постъпили сигнали, по които звената на общинска администрация са предприели или ще предприемат действия.

Достъпът на гражданите до дежурния телефон е 24 часа в денонощието, като в периода от 8,30 ч. - 20,30 ч. ще се свързват директно с оператор, а след това ще имат възможност да оставят съобщения на телефонен секретар.

 

 • Със заповед на кмета на община Пазарджик е утвърдена система за прием на ученици в първи клас в населените места с повече от едно училище.

Системата е разработена във връзка с изискванията на НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и е в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование. Тя отчита специфика на общинската образователна система и местоположение на училищните сгради.

Водещ критерий за осъществяване на приема в първи клас за всяко училище от Община Пазарджик е близостта на училището до настоящия адрес на родителите/настойниците и/или най-краткото време за достигане до училището

    В срок до 30.03. на съответната учебна година директорът на всяко училище утвърждава училищния план-прием за предстоящата учебна година, след становище на обществения съвет и го публикува на интернет страницата на училището, в това число график на дейностите, необходими документи, критерии за подбор и информира началника на регионалното управление на образованието за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година.

При голям брой кандидати за прием в първи клас за определено училище се прилагат и следните критерии:

1. дете с трайни увреждания над 50 %;

2. дете с двама починали родители;

3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

5. близост до местоработата на един от родителите.

Информацията за реда, сроковете, критериите за подбор и друга информация от значение за записването в I-ви клас следва да бъде широко оповестена, непосредствено след издаване на заповедта на училищния директор чрез: поставяне на видно място в училището, публикуване на сайта на училището и по друг подходящ начин.

С оглед ограничаване на възможността за едновременно записване на едно дете в повече от едно училище, записването на класираните ученици се извършва на 06.06. и 07.06. само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или в училище. Училищата не следва да приемат оригинали на удостоверения за завършена подготвителна група, преди записването на първокласниците.

 

 • Община Пазарджик и регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” направиха дарение от книги за новопостроена библиотека в италианския град Салерно. Библиотеката е международна и е изградена по инициатива на чуждоезичните общности, живеещи в Салерно, сред които е и българската. Благодарение на дарението българската секция в библиотеката вече притежава около 80 нови книги, сред които и на пазарджишки автори, енциклопедии за деца, художествена литература.

Двата града вече четири години успешно си партнират по линия на културния обмен. Асоциацията „Център за изкуство и култура” в Салерно и творческите гилдии в Пазарджик си сътрудничат, участвайки в съвместни инициативи като Международния конкурс „Ла пиецета” , който се провежда в Салерно и Фестивалът на изкуствата „Арт идея-арт алея”, организиран от Община Пазарджик.


 • Специалната награда на Община Пазарджик в Седмия международен конкурс по композиция “Проф.Иван Спасов” бе присъдена на Валерия Крачунова-Попова. Тази година конкурсът се проведе от 25 до 27 ноември в Пловдив.

Международният конкурс по композиция “Проф.Иван Спасов е организиран от Фондация “Проф.Иван Спасов”, със съдействието на Министерство на културата, Национален център за музика и танц, Съюз на българските композитори и Община Пазарджик и се провежда на три години.

Община Пазарджик е член на Почетния комитет на конкурса. С решение № 117 от 30 юни 2005 г., Общински съвет – Пазарджик е учредил специална награда на община Пазарджик в размер на 200 евро, имайки предвид нивото на участниците в конкурса и значимостта му в развитието на музикалната култура.

Конкурсът е свързан с Международния фестивал – Зимни музикални вечери “Проф. Иван Спасов” - Пазарджик, като по традиция се очаква награденото произведение да бъде изпълнено в програмата на музикалния форум.


 • За 15-та поредна година неправителствената организация „Общество за музика и танц в пазарджишка област” номинира изтъкнати творци и художествени колективи от Пазарджик и региона за високи художествени постижения и принос в изкуството и културата. Престижната награда „Сладкопойна чучулига” ще бъде връчена от кмета на Община Пазарджик Тодор Попов на 20.12.2016 г. от 18,00 ч. в ДКТ „Константин Величков”. Паричният еквивалент на наградите се осигурява от Община Пазарджик. Сред носителите на приза, които са над 50, са Александър Арнаудов, Филка Хамалска, Иван Кочев, ансамблите за автентичен фолклор от Дорково, Костандово, Бъта, Елшица, Левски, Оборище, представителните танцови състави „Елица”, „Чудесия”, „Чавдар” и др.

Името на наградата е по идея на нашия съгражданин Григор Куманов.


 • Тази вечер на официална церемония от 19,00 часа в ресторант “Фемили” ще бъдат връчени годишните награди в областта на спорта за 2016 година. Най-добрите десет спортиста на община Пазарджик ще получат парични премии, както следва: І-во място – 500 лева, ІІ-ро място – 400 лева, ІІІ-то място – 300 лева, от ІV-то до Х-то – 200 лева, а най-добрият треньор – премия от 300 лева. Тази година за място в десетката се пребориха: Алекс Попов – “Бадминтон скуош клуб”, Вяра Спасова – “Диляна” - худ.гимнастика, Георги Гинин – “Печенеги” – колоездене, Иван Стоев – “Кодокан” – самбо, Кристина Данаилова – “Хебър” - мод.петобой, Магдалена Тодорова – “Тонус спорт” карате до, Михаела Златанова – “Г. Бенковски” - бадминтон, Радослав Кабаджов – “Тракиец” – бокс, Светлозар Искров – “Хебър”- мод.петобой, Христо Ангелиев – “Стрелец 1893” - ловна стелба.

 

 • Изцяло на фолклорна програма ще заложи Община Пазарджик в празничната новогодишна нощ. В 11.00 часа на площад „Константин Величков”, пред театъра, ще започне фолклорният концерт-надсвирване между двата най-добри оркестъра на Пазарджик – „Красен” и „Сияние”. Музикантите ще представят богатия си репертоар от любими народни песни и хора от различни фолклорни области. Точно в 12.00 часа кметът на общината Тодор Попов ще поздрави жителите и гостите на града с настъпването на 2017 година и ще вдигне празнична наздравица, с хората дошли да се веселят на площада. По традиция настъпването на Новата година ще бъде съпроводено и с празнични илюминации.